ΕΕ: Πρόταση για ανακαίνιση κτιρίων για μηδενικούς ρύπους ως το 2050

ΕΕ: Πρόταση για ανακαίνιση κτιρίων για μηδενικούς ρύπους ως το 2050

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Τρίτη πρόταση για την ανακαίνιση των κτιρίων στην ΕΕ, με στόχο την καλύτερη ενεργειακή απόδοση και τη σταδιακή μείωση των εκπομπών των κτιρίων σε μηδενικούς ρύπους έως το 2050.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα κτίρια αντιπροσωπεύουν το 40% της ενέργειας που καταναλώνεται στην ΕΕ και το 36% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που σχετίζονται με την ενέργεια. Περισσότερες από 30 εκατομμύρια κτιριακές μονάδες στην ΕΕ καταναλώνουν υπερβολική ενέργεια (τουλάχιστον 2,5 φορές περισσότερο από τον μέσο όρο των κτιρίων), αυξάνοντας τους λογαριασμούς ενέργειας των νοικοκυριών. «Οι άνθρωποι που ζουν σε κτίρια με τις χειρότερες επιδόσεις και εκείνοι που αντιμετωπίζουν ενεργειακή φτώχεια θα ωφεληθούν από τα ανακαινισμένα και καλύτερα κτίρια, καθώς και από το μειωμένο ενεργειακό κόστος και θα προστατευτούν από περαιτέρω αυξήσεις των τιμών της αγοράς και αστάθεια», εκτιμά η Επιτροπή.

Η αναθεώρηση της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων αποτελεί μέρος των προτάσεων «Fit for 55» της Επιτροπής για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του Ευρωπαϊκού Νόμου για το Κλίμα.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, Φρανς Τίμερμανς δήλωσε: «Η τόνωση της ανακαίνισης κατοικιών και άλλων κτιρίων υποστηρίζει την οικονομική ανάκαμψη και δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Επιπλέον, η ενεργειακή ανακαίνιση οδηγεί σε χαμηλότερους λογαριασμούς ενέργειας και στο τέλος η επένδυση αποδίδει. Παρέχοντας οικονομική υποστήριξη για την απαραίτητη αρχική επένδυση, η σημερινή πρόταση για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στοχεύει στην ενίσχυση του ρυθμού ενεργειακής ανακαίνισης σε ολόκληρη την ΕΕ. Η εστίαση στα κτίρια με τη χειρότερη απόδοση δίνει προτεραιότητα στις πιο οικονομικές ανακαινίσεις και συμβάλλει στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας».

Ειδικότερα, η Επιτροπή προτείνει ότι από το 2030, όλα τα νέα κτίρια πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές. Για να αξιοποιηθεί η δυνατότητα ταχύτερης δράσης στον δημόσιο τομέα, όλα τα νέα δημόσια κτίρια πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές ήδη από το 2027. Αυτό σημαίνει ότι τα κτίρια πρέπει να καταναλώνουν λίγη ενέργεια, να τροφοδοτούνται από ανανεώσιμες πηγές όσο το δυνατόν περισσότερο, να μην εκπέμπουν από ορυκτά καύσιμα και να αναφέρουν το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη με βάση τις εκπομπές ολόκληρου του κύκλου ζωής τους στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης τους.

Όσον αφορά τις ανακαινίσεις, προτείνονται νέα πρότυπα ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο ΕΕ, τα οποία απαιτούν την αναβάθμιση του 15% του κτιριακού αποθέματος κάθε κράτους μέλους με τη χειρότερη απόδοση από τον βαθμό G του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε τουλάχιστον τον Βαθμό F έως το 2027 για μη οικιστικά κτίρια και 2030 για κτίρια κατοικιών.

Με τις σημερινές προτάσεις, τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης θα περιέχουν βελτιωμένες πληροφορίες. Η υποχρέωση κατοχής πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης επεκτείνεται σε κτίρια που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση, κτίρια για τα οποία ανανεώνεται η σύμβαση μίσθωσης και σε όλα τα δημόσια κτίρια. Τα κτίρια ή οι κτιριακές μονάδες που προσφέρονται προς πώληση ή ενοικίαση πρέπει επίσης να διαθέτουν πιστοποιητικό και η κλάση ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να αναφέρεται σε όλες τις διαφημίσεις. Έως το 2025, όλα τα πιστοποιητικά πρέπει να βασίζονται σε μια εναρμονισμένη κλίμακα από το Α έως το Ζ.

Τα Εθνικά Σχέδια Ανακαίνισης Κτιρίων θα ενσωματωθούν πλήρως στα Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα. Αυτά τα σχέδια θα πρέπει να περιλαμβάνουν οδικούς χάρτες για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων στη θέρμανση και την ψύξη, το αργότερο έως το 2040, μαζί με μια πορεία για τη μετατροπή του εθνικού κτιριακού αποθέματος σε κτίρια μηδενικών εκπομπών έως το 2050.

Η σημερινή πρόταση εισάγει ένα «διαβατήριο ανακαίνισης» κτιρίου - ένα εργαλείο που διευκολύνει τους ιδιοκτήτες στον προγραμματισμό τους για μια σταδιακή ανακαίνιση προς το επίπεδο μηδενικών εκπομπών. Η πρόταση ορίζει τα «πρότυπα χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων» ως μηχανισμό για την παροχή κινήτρων στους δανειστές να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων τους. Η Επιτροπή καλεί επίσης τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τα ζητήματα ανακαίνισης στους δημόσιους και ιδιωτικούς κανόνες χρηματοδότησης και να θεσπίσουν κατάλληλα μέσα, ιδίως για τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα.

Δεν θα πρέπει να δοθούν οικονομικά κίνητρα για την εγκατάσταση λεβήτων ορυκτών καυσίμων από το 2027 και δίνεται στα κράτη μέλη η νομική δυνατότητα να απαγορεύσουν τη χρήση ορυκτών καυσίμων στα κτίρια.