7ος χρόνος, ημέρα 2057η
Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021

Alpha Bank: Ζημιές 282,2 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο - Στις 15 Ιουνίου η Γ.Σ για την Αύξηση Κεφαλαίου

Ζημιές 282,2 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο - Στις 15 Ιουνίου η Γ.Σ για την Αύξηση Κεφαλαίου

Ανθεκτική λειτουργική επίδοση με κύριο αποτέλεσμα προ προβλέψεων αυξημένο κατά 2,1% σε ετήσια βάση, χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα της Alpha Bank κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Σε αυτό το πλαίσιο οι ζημιές μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 282,2 εκατ. ευρώ λόγω πρόσθετων ζημιών απομείωσης για την αύξηση της περιμέτρου του χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων προς πώληση. 

Ειδικότερα, τo α’ τρίμηνο 2021, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε 236,6 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 16,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της λειτουργικής επίδοσης και της αύξησης της αποδοτικότητας.

Το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθε σε 399,6 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της σημαντικά υψηλότερης συνεισφοράς του κόστους χρηματοδότησης. 

Το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθε σε ευρώ 399,6 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της σημαντικά υψηλότερης συνεισφοράς του κόστους χρηματοδότησης. Κατά το α’ τρίμηνο 2021, το Καθαρό Έσοδο Τόκων επωφελήθηκε κατά περίπου 36 εκατ. ευρώ από την εφαρμογή του αρνητικού επιτοκίου -1% που χορήγησε η ΕΚΤ λόγω της επίτευξης του στόχου που σχετίζεται με το TLTRO-III για την περίοδο από τον Ιούνιο 2020 έως τον Μάρτιο 2021.

Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 5,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθαν σε 258,4 εκατ. ευρώ, λόγω της μείωσης τόσο των Δαπανών Προσωπικού, όσο και των Γενικών Διοικητικών Εξόδων. To α’ τρίμηνο 2021, τα Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε 418,4 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα 160,1 εκατ. ευρώ εκτάκτων εξόδων περιόδου σχετιζόμενων με έξοδα αναδιάρθρωσης και λοιπών εκτάκτων δαπανών.