7ος χρόνος, ημέρα 2151η
Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021

Ξεκινούν οι διαδικασίες μετατροπής των ΕΛΠΕ σε εταιρεία Συμμετοχών

Ξεκινούν οι διαδικασίες μετατροπής των ΕΛΠΕ σε εταιρεία Συμμετοχών

Πράσινο φως προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες διάσπασης των Ελληνικών Πετρελαίων με τη σύσταση μιας νέας 100% θυγατρικής εταιρείας στην οποία θα αποσχιστούν και θα μεταβιβαστούν οι βασικές δραστηριότητες του ομίλου, ο οποίος με τη σειρά του θα παραμείνει εισηγμένος στο Χ.Α, άναψε το σημερινό διοικητικό συμβούλιο των ΕΛΠΕ.

Στη νέα εταιρεία που θα συσταθεί μετά από τη διάσπαση της υφιστάμενης δομής των ΕΛΠΕ, θα εισφερθούν μεταξύ άλλων, ο κλάδος διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών. Τα ΕΛΠΕ θα διατηρήσουν δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, που δεν αφορούν την αποσχιζόμενη δραστηριότητα αλλά σχετίζονται, κυρίως, με την παροχή διοικητικών υπηρεσιών προς εταιρείες του Ομίλου ΕΛΠΕ και τρίτους ενώ οι μετοχές της θα παραμείνουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, η 30η Ιουνίου 2021 ορίστηκε ως ημερομηνία της λογιστικής κατάστασης και αποτίμησης του προαναφερθέντος κλάδου. Η ολοκλήρωση της απόσχισης τελεί υπό την αίρεση των κατά νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από το Δ.Σ. και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και της λήψης όλων των λοιπών αναγκαίων εγκρίσεων. Η εταιρεία θα ενημερώνει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της διαδικασίας απόσχισης.