ΓΔ: 825,02 7,78 (0,95 %)

Τζίρος: 57,47 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1952η
Σάββατο, 6 Μαρτίου 2021

ΓΔ: 825,02 7,78 (0,95 %)

Τζίρος: 57,47 εκατ. €   RT

Trastor ΑΕΕΑΠ: Σημαντική άνοδος στα μεγέθη σε εννεάμηνο και τρίμηνο

Trastor ΑΕΕΑΠ: Σημαντική άνοδος στα μεγέθη σε εννεάμηνο και τρίμηνο

Ανοδικά κινήθηκαν τα μεγέθη της εταιρείας Trastor AEEAΠ τόσο σε επίπεδο εννεαμήνου όσο και σε επίπεδο 3ου τριμήνου, όπου ο όμιλος πέτυχε αύξηση στα έσοδα από μισθώματα. Πιο αναλυτικά, στο 3ο τρίμηνο του 2020 ο όμιλος σημείωσε σημαντική αύξηση της τάξεως του 49% των εσόδων από μισθώματα, τα οποία ανήλθαν σε 3,9 εκατ. ευρώ έναντι 2,6 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019.

Σημαντική επίσης αύξηση κατά 50% παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) κατά το γ’ τρίμηνο του 2020, τα οποία ανήλθαν σε 2,7 εκατ. ευρώ έναντι 1,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν αντίστοιχα κατά 49% εντός του γ’ τριμήνου του 2020 και ανήλθαν σε 2,7 εκατ. σε σχέση με 1,8 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019.

Κατά τη περίοδο του εννεάμηνου του 2020, ο Όμιλος σημείωσε σημαντική αύξηση της τάξεως του 46,2% των εσόδων από μισθώματα, τα οποία ανήλθαν σε 9,6 εκατ. ευρώ έναντι 6,5 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Αύξηση επίσης παρουσίασαν κατά 30,5% τα καθαρά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) για το εννεάμηνο του 2020, τα οποία ανήλθαν σε 7,9 εκατ. σε σχέση με 6,1 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2019.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 30,2% εντός του εννεάμηνου του 2020 και ανήλθαν σε 8,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με 6,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων και κερδών από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων και προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων (adjusted EBITDA) αυξήθηκαν κατά 68,7% εντός του εννεάμηνου του 2020, καθώς διαμορφώθηκαν σε 4,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με 2,6 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019.

Με 65 ακίνητα το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας

Τη 30η Σεπτεμβρίου του 2020 το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο περιελάβανε 65 εμπορικά ακίνητα, υψηλής ποιότητας και απόδοσης, σε στρατηγικά επιλεγμένες περιοχές της χώρας, συνολικής αξίας 288,6 εκατ. ευρώ, (όπου συμπεριλαμβάνονται και κέρδη από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2020), έναντι 200,7 εκατ. ευρώ κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2019.

Στο εννεάμηνο του 2020 τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 9.556.248 ευρώ έναντι 6.534.232 το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Τα Κέρδη προ Φόρων & Τόκων (EBIT) έφτασαν στα 7.942.793 από 6.084.450 πέρυσι, ενώ τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 8.086.178 ευρώ έναντι 6.210.180 ευρώ το περυσινό εννεάμηνο. Το Προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε στα 4.470.959 ευρώ από 2.650.068 ευρώ πέρυσι, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA % έφτασε στο 44% από 38% πέρυσι.

Σε επίπεδο 3ου τριμήνου, τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 3.873.130 ευρώ από 2.596.702 το περυσινό 3ο τρίμηνο, τα Κέρδη προ Φόρων & Τόκων (EBIT) έφτασαν στα 2.701.193 ευρώ από 1.800.629 ευρώ πέρυσι, ενώ τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 2.749.910 από 1.844.406 ευρώ πέρυσι.

Το προσαρμοσμένο EBITDA έφτασε στα 2.749.910 ευρώ από 1.814.692 ευρώ στο 3ο τρίμηνο του 2019, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA % διαμορφώθηκε στο 67% από 65% το περυσινό 3ο τρίμηνο.

Τα ανωτέρω οικονομικά μεγέθη κερδοφορίας των γ’ τριμήνων των χρήσεων 2020 και 2019, συγκρινόμενα αναλογικά με τα αντίστοιχα δημοσιευμένα των εξαμήνων, εμφανίζονται βελτιωμένα, κυρίως λόγω της επιβάρυνσης των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων με το σύνολο των ετήσιων ποσών του ΕΝΦΙΑ.

Χρηματοοικονομική θέση και επενδύσεις

Οι βασικές μεταβολές των στοιχείων της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης, οι οποίες αφορούν το γ’ τρίμηνο του 2020, εντοπίζονται κυρίως στις επενδύσεις σε ακίνητα και στον δανεισμό. Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις σε ακίνητα έχουν αυξηθεί κατά το ποσό των 17,6 εκατ. ευρώ που αφορά κυρίως την απόκτηση του 100% των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας Δωρίδα Κτηματική Α.Ε. η οποία έχει στην ιδιοκτησία της μια εμπορική αποθήκη συνολικής επιφάνειας 25.095 τ.μ., στον Ασπρόπυργο Αττικής η οποία και μισθώνεται.

Αντίστοιχα, ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου αυξήθηκε κατά 11,3 εκατ. ευρώ στο γ’ τρίμηνο του 2020 σε σχέση με τη τελευταία δημοσιευμένη περίοδο του α’ εξαμήνου, λόγω της εκταμίευσης ποσού ύψους 12,5 εκατ. ευρώ, από το Ομολογιακό Δάνειο συνολικού ύψους 21 εκατ. ευρώ της Τράπεζας Eurobank A.E., που συνήψε ο Όμιλος την 26η Μάϊου 2020.

Η σχέση δανειακών υποχρεώσεων προς επενδύσεις και δικαιώματα χρήσης επί επενδυτικών ακινήτων, (LTV) κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2020 ανήλθε σε 55,5%, σε αντίστοιχα επίπεδα με τον εν λόγω δείκτη κατά το α’ εξάμηνο του 2020.

Οι επενδύσεις σε ακίνητα στο τέλος του φετινού εννεαμήνου διαμορφώθηκαν σε 288.583.332 ευρώ έναντι 200.706.000 στο τέλος του 2019, ενώ τα τα Ταμειακά Διαθέσιμα & ισοδύναμα διαμορφώθηκαν στα 35.670.950 από 13.441.386 στο τέλος του προηγούμενου έτους.

Στο Σύνολο Ενεργητικού στο τέλος του εννεαμήνου έφτασε στα 326.811.667 ευρώ από 219.749.836 στο τέλος του 2019, ενώ το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων διαμορφώθηκε στα 159.899.820 ευρώ από 122.055.012 ευρώ το 2019.

Ο Συνολικός Δανεισμός ανήλθε στα 158.996.448 ευρώ από 94.177.614 στο τέλος του 2019. Τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία για το εννεάμηνο της χρήσης 2020, περιλαμβάνουν την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €37,2 εκ. που ολοκληρώθηκε στις 29 Ιουνίου 2020.

Επιπτώσεις από την πανδημία

Από τις αρχές του 2020, η πανδημία του Covid-19, έχει επηρεάσει την οικονομική δραστηριότητα του Ομίλου και ειδικότερα τα έσοδα από μισθώματα των επενδυτικών ακινήτων, λόγω των μέτρων που έλαβε και συνεχίζει να λαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των υγειονομικών και οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας στη χώρα μας. Ειδικότερα, με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, παρέχεται η απαλλαγή σε συγκεκριμένους κάθε φορά ΚΑΔ μισθωτών επαγγελματικών μισθώσεων, από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος.

Η εφαρμογή των ανωτέρω νομοθετικών διατάξεων, είχε ως αποτέλεσμα τα έσοδα από μισθώματα ακινήτων του Ομίλου να μειωθούν κατά 527.815 ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2020, ήτοι 8,5% ως προς τα εξαμηνιαία έσοδα από μισθώματα και επιπλέον 46.825 ευρώ στο γ’ τρίμηνο του 2020, ήτοι 1,2% ως προς τα αντίστοιχα τριμηνιαία έσοδα από μισθώματα.

Σε σωρευτικό επίπεδο εννεάμηνου της τρέχουσας χρήσης, η μείωση των εσόδων από μισθώματα ανήλθε σε 574.640 ευρώ ήτοι 5,7% των αντίστοιχων εσόδων από μισθώματα της περιόδου. Οι όποιες σχετικές νομοθετικές διατάξεις για τον μήνα Οκτώβριο, δεν επηρέασαν τα έσοδα του Ομίλου στον εν λόγω μήνα, ενώ με βάση τη σχετική Υπουργική Απόφαση με ημερομηνία δημοσίευσης 24 Νοεμβρίου 2020, θεσπίστηκαν αντίστοιχα κριτήρια μείωσης των μισθωμάτων σε συγκεκριμένους ΚΑΔ, για τον μήνα Νοέμβριο, τα οποία και μείωσαν τα έσοδα από μισθώματα στον εν λόγω μήνα κατά 277.436 ευρώ.

Η εκτίμηση του Ομίλου είναι ότι για τον Δεκέμβριο, θα υπάρξει αντίστοιχη με αυτήν του Νοεμβρίου, σχετική Υπουργική Απόφαση αναφορικά με τα μισθώματα. Καθώς δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί αυτή τη στιγμή με ακρίβεια η εξέλιξη και η διάρκεια της πανδημίας Covid-19, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στη χώρα μας, δεν μπορεί να γίνει με ασφάλεια η οποιαδήποτε εκτίμηση των επιπτώσεων της για τον Όμιλο, το 2021.