Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019, 10:15

-A +A

Τέλος η μονιμότητα για νεοπροσλαμβανόμενους - Μοντέλο για άλλες ΔΕΚΟ

Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019, 10:15
Τέλος η μονιμότητα για νεοπροσλαμβανόμενους - Μοντέλο για άλλες ΔΕΚΟ
-A +A

Του Γιώργου Φιντικάκη

Μοντέλο που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «πιλότος» και σε άλλες ΔΕΚΟ συνιστά η μεγαλύτερη ευελιξία στην λειτουργία της ΔΕΗ, η κατάργηση της μονιμότητας για τους νεοπροσλαμβανόμενους, και το γενικότερα άρωμα ιδιωτικού τομέα που επιχειρεί να της προσδώσει η κυβέρνηση.

Το τέλος της μονιμότητας, τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου, οι μετακινήσεις εργαζομένων από μια εταιρεία σε άλλη του ομίλου ΔΕΗ, και η μεταφορά προσωπικού στο Δημόσιο, κυριαρχούν στο ενεργειακό νομοσχέδιο που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή, δίχως στην ουσία να περιλαμβάνει βασικές αλλαγές σε σχέση με εκείνο που είχε βγει προ δέκα ημερών σε διαβούλευση.

Καθιερώνει την λογική των ατομικών συμβάσεων για εργαζόμενους που θα προληφθούν από εδω και πέρα στην ΔΕΗ, πρακτική που μπορεί κάλλιστα να εφαρμοσθεί σε άλλες προβληματικές ΔΕΚΟ, ενώ παράλληλα περιορίζει δραστικά την έκπτωση που έχουν οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι της επιχείρησης για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος, εισάγει πιο ευέλικτο καθεστώς προμηθειών, όπως και ένα μοντέλο “κόκκινων δανείων” για την διαχείριση των ληξιπρόθεσμων προς αυτήν οφειλών, που παραμένουν καρφωμένες στα 2,8 δισ ευρώ.

Επίσης εξορθολογίζει το ύψος των τιμών για την νυχτερινή κατανάλωση ρεύματος άνω των 1600 kWh το τετράμηνο, μειώνοντας τα ΥΚΩ, κίνηση που αναμένεται να ωφελήσει γύρω στα 30.000 νοικοκυριά, τα οποία επειδή χρησιμοποιούν θερμοσυσσωρευτές, είχαν δει πέρυσι το χειμώνα τους τους λογαριασμούς τους να εκτινάσσονται.

Καθιερώνει επίσης ένα νέο πλαίσιο για την λειτουργία του καθεστώτος της περίφημης καθολικής υπηρεσίας ηλεκτροδότησης, όπου έχουν βρει καταφύγιο περίπου 150.000 καταναλωτές, ανάμεσα τους και κατ' επάγγελμα "μπαταξήδες". Σύμφωνα με το νέο αυτό καθεστώς, εκτός της ΔΕΗ, μπαίνουν υποχρεωτικά στο παιχνίδι της καθολικής υπηρεσίας, και οι 5 πρώτοι σε μερίδια αγοράς ιδιώτες προμηθευτές, οι οποίοι και θα την ασκούν εναλαξ.

Τέλος, δίνεται η δυνατότητα της ΔΕΗ να στρέφεται εναντίον των ΟΤΑ για απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος δημοτικών τους επιχειρήσεων, που σύμφωνα με τις πληροφορίες ανέρχονται σε 140 εκατ. ευρώ.

Προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου

Στο εξής, οι προσλήψεις προσωπικού στην επιχείρηση θα γίνονται με συμβάσεις αορίστου χρόνου, όπως αυτές που ισχύουν στον ιδιωτικό τομέα, κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή από τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ. 


Η εξαίρεση αυτή αφορά και τις αποδοχές των νεοπροσλαμβανομένων, τις άδειες, τις κάθε είδους προσαυξήσεις των αποδοχών, τα επιδόματα και λοιπές παροχές, καθώς και τους όρους και τη διαδικασία των απολύσεων. Ειδικότερα, οι συμβάσεις αυτές μπορούν να καταγγέλλονται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας.

Προς αποφυγή μάλιστα παρερμηνειών και για να κλείσει κάθε πιθανό νομικό παράθυρο προσφυγής κατά της διάταξης, έχει προστεθεί, σε σχέση με το κείμενο που είχε βγει στις 7 Νοεμβρίου σε διαβούλευση, η παρακάτω παράγραφος : “Στη ΔΕΗ δεν εφαρμόζεται οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ ή οποιασδήποτε άλλης επιχειρησιακή συμφωνίας ή ρύθμισης, όπως και εάν εκάστοτε ισχύσει, κατά το μέρος που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου”. 

Ευέλικτη διαδικασία προσλήψεων

Στο εξής, οι προσλήψεις θα εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προσλήψεων και Αμοιβών, και θα διενεργούνται έπειτα από δημόσια προκήρυξη, μετά από έλεγχο του ΑΣΕΠ που θα καθορίζει : Τον αριθμό ανά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί, τα απαιτούμενα κατά κατηγορία τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα κριτήρια επιλογής και την μοριοδότησή τους, την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, κ.ό.κ. Η προκήρυξη θα αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ, το οποίο θα την εγκρίνει ή θα την τροποποιεί αυτήν μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του ΑΣΕΠ.

Προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Οσον αφορά το υπόλοιπο προσωπικό, οι προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της ΔΕΗ προβλέπεται ότι θα γίνεται μόνο για κάλυψη πρόσκαιρων, παροδικών ή εποχιακών αναγκών. Η διάρκεια της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τους 8 μήνες σε συνολικό χρόνο 12 μηνών. Μετά το πέρας του ως άνω χρόνου απασχόλησης, οι συμβάσεις αυτές θα λύονται αυτοδίκαια, χωρίς καμία προειδοποίηση ή διατύπωση και χωρίς αποζημίωση. 

Προσλήψεις υψηλόβαθμων στελεχών

Καθιερώνεται 3ετής σύμβαση ορισμένου χρόνου για τους διευθυντές, τους γενικούς διευθυντές και τους αναπληρωτές διευθύνοντες συμβούλους, όπως και για την πλήρωση οργανικών θέσεων Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, με δυνατότητα ανανέωσης μόνο μια φορά.  Η πλήρωση των θέσεων αυτών θα γίνεται με προκήρυξη της ΔΕΗ. Στη διαδικασία μπορεί να συμμετέχει προσωπικό της εταιρείας και υποψήφιοι εκτός εταιρείας. Η διαδικασία και οι αμοιβές τους θα εγκρίνονται από το ΔΣ μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προσλήψεων και Αμοιβών. Εαν τέτοιες θέσεις καλυφθούν από προσωπικό της εταιρείας, οι αμοιβές δεν διατηρούνται μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του στελέχους από τη θέση. Επίσης θέσεις Βοηθών Διευθυντών δεν μπορεί να υπερβαίνουν ποσοστό 20% του συνόλου των σήμερα υπηρετούντων διευθυντικών στελεχών της ίδια βαθμίδας. 

Επιτροπή αξιολογεί τις προσλήψεις, μετά έλεγχος από ΑΣΕΠ

Συστήνεται Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων στην θέση της υφιστάμενης  Επιτροπής Αμοιβών. Αποτελείται από 3 μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της ΔΕΗ, που θα έχουν 3ετή θητεία. Εργο της να εισηγείται στο ΔΣ της ΔΕΗ την πολιτική προσλήψεων προσωπικού αορίστου χρόνου, τον καθορισμό της διαδικασίας για τα υψηλόβαθμα στελέχη και την πολιτική αμοιβών τους.

Προγράμματα εθελουσίας εξόδου

Σε όλο τον όμιλο (ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ Ανανεώσιμες, Λιγνιτική Μελίτης, Λιγνιτική Μεγαλόπολης), καθιερώνονται στοχευμένα προγράμματα εθελουσίας εξόδου του προσωπικού με επιβάρυνση της ίδιας της εταιρείας και με βάση καθορισμένα κριτήρια, ιδίως για συγκεκριμένες κατηγορίες/ειδικότητες ή για συγκεκριμένες υπηρεσιακές μονάδες. Στα προγράμματα αυτά θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και το ύψος των κινήτρων για οικειοθελή αποχώρηση του προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, το πλήθος των ωφελουμένων και τα χαρακτηριστικά της προς έξοδο κατηγορίας. Στο τραπέζι έχουν πέσει διάφορα σενάρια, κάποια εκ των οποίων σύμφωνα με τις πληροφορίες, μιλούν για εθελουσία ακόμη και 4.500- 5.000 εργαζομένων, επί συνόλου περίπου 16.300 στον όμιλο, στα τέλη του 2018. 

Μετακινήσεις εντός ομίλου ΔΕΗ

Καθιερώνεται η δυνατότητα μετακινήσεων του προσωπικού από την μητρική ΔΕΗ σε άλλες θυγατρικές (ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ Ανανεώσιμες, Λιγνιτική Μελίτης, Λιγνιτική Μεγαλόπολης), που έχουν κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης ή παρεμφερούς κατηγορίας και ειδικότητας με αυτήν του μεταφερόμενου. Τα Δ.Σ. των θυγατρικών θα αποστέλλουν τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μεταφορά προσωπικού, συνοδευόμενα από έκθεση αναφορικά με το υπηρετούν προσωπικό, τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και τις τυχόν τρέχουσες διαδικασίες προσλήψεων. 

Μεταφορά προσωπικού στο Δημόσιο

Το προσωπικό της ΔΕΗ και των θυγατρικών της, μπορεί να μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας, σε υπηρεσίες, φορείς ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και σε άλλες ΔΕΚΟ, όπου το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, μετά από σχετική απόφαση του ΔΣ της εταιρείας και πρόσκληση του προσωπικού για εκδήλωση ενδιαφέροντος. 

Η μεταφορά γίνεται σε κενή ή συνιστώμενη με την απόφαση της μεταφοράς θέση συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου ή κατηγορίας ή ειδικότητας, εφόσον ο εργαζόμενος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου, της κατηγορίας ή της ειδικότητας όπου μεταφέρεται.

Οι μεταφερόμενοι κατατάσσονται σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας τους, με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας, στην οποία μεταφέρονται.

Εφόσον ο εργαζόμενος συναινεί, η μεταφορά του μπορεί να γίνεται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας.

Όποιος ωστόσο μεταφέρεται σε κατώτερη κατηγορία, θα κατατάσσεται στο βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο της νέας κατηγορίας με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας του. Η μεταφορά σε κάθε περίπτωση θα γίνεται χωρίς να διατηρείται τυχόν διαφορά αποδοχών. 

Πολιτική Προμηθειών

Στο εξής, η ανάθεση των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της ΔΕΗ άνω και κάτω των χρηματικών ορίων των Οδηγιών 2014/24 και 2014/25 για τις δημόσιες συμβάσεις, θα γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της εταιρείας, κατά παρέκκλιση από την κείμενη νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. 

Τον έλεγχο και την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών θα έχει η Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗ, η οποία αναβαθμίζεται τόσο ως προς το ρόλο της, όσο και με προσθήκη δύο ακόμη μελών

Καταργείται το προνομιακό τιμολόγιο για εργαζομένους ΔΕΗ

Καθιερώνεται ειδικό τιμολόγιο ρεύματος για το προσωπικό και τους συνταξιούχους της ΔΕΗ όπως και των θυγατρικών της, που θα αφορά όμως μόνο στην κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας, και όχι και στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, όπως ισχύει τώρα. Σήμερα, οι παραπάνω δικαιούνται έκπτωση 75% τόσ επί της ενέργειας, όσο και επί των ρυθμιζόμενων χρεώσεων. Στο εξής καθιερώνεται για εργαζόμενους και συνταξιούχους έκπτωση που δεν θα ξεπερνά το 30% και θα αφορά μόνο στην αξία της ενέργειας, όχι στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Προς αποφυγή παρερμηνειών, όπως και σε προηγούμενη διάταξη, έτσι και εδώ, έχει προστεθεί η διατύπωησ ότι παύει να ισχύει και να εφαρμόζεται οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη απόφασης της ΔΕΗ, Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ ή οποιασδήποτε άλλης συλλογικής συμφωνίας ή ρύθμισης, κατά το μέρος που ρυθμίζει διαφορετικά τα παραπάνω θέματα. 

Εγγυήσεις Δήμων για οφειλές νομικών προσώπων ΟΤΑ

Στο εξής, οι ΟΤΑ υποχρεούνται να μπαίνουν ως εγγυητές στη σύμβαση προμήθειας με την ΔΕΗ. Στο νομοσχέδιο επισημαίνεται ότι οι Δήμοι θα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για οιαδήποτε οφειλή δημιουργηθεί από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου από λογαριασμούς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου οποιασδήποτε δημοτικής επιχείρησης που έχουν ιδρύσει ή και οποιουδήποτε άλλου νομικού προσώπου το οποίο ιδρύουν ή στο οποίο συμμετέχουν, συμπεριλαμβανομένων και των συνεταιρισμών.

Εναλλαγή στην Καθολική Υπηρεσία

Καθιερώνεται ένα νέο πλαίσιο για την λειτουργία του καθεστώτος της καθολικής υπηρεσίας ηλεκτροδότησης, όπου έχουν βρει καταφύγιο περίπου 150.000 αδύναμοι οικονομικά καταναλωτές, ανάμεσα τους και κατ' επάγγελμα “μπαταξήδες”. Εφόσον στο εξής, ο διαγωνισμός που προκηρύσσει η ΡΑΕ για την ανάθεση της καθολικής υπηρεσίας, αποβαίνει άγονος (όπως συμβαίνει σήμερα), τότε αυτή θα ανατίθεται εκ περιτροπής για 2 χρόνια, στους 5 μεγαλύτερους ιδιώτες προμηθευτές ρεύματος. Στη διαβούλευση αναφέρονταν ότι η ανάθεση θα αφορούσε στους 3 μεγαλύτερους ιδιώτες προμηθευτές, ωστόσο κατόπιν αντιδράσεων, η υποχρεώση διευρύνθηκε. Εως σήμερα αυτό που συνέβαινε ήταν ότι όταν δεν εκδηλωνόνταν ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό, ουδείς ενδιαφέρονταν να τον διεκδικήσει, με αποτέλεσμα την σχετική υποχρέωση να αναλάμβανε πάντοτε η ΔEΗ.

Μοντέλο κόκκινων δανείων για την τιτλοποίηση οφειλών

Σε ότι αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την ΔΕΗ εισάγεται το τραπεζικό μοντέλο για την τιτλοποίηση των οφειλών, δηλαδη προβλέπεται η ανάθεση της διαχείρισης αλλά και η πώληση των χρεών αυτών, με βάση το νόμο για τα «κόκκινα» δάνεια των πιστωτικών ιδρυμάτων που ψηφίστηκε το 2015. Είναι ο νόμος βάσει του οποίου ήρθαν στην ελληνική αγορά τα πρώτα εξειδικευμένα funds και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

Μείωση έως 65% για τις ΥΚΩ νυχτερινού τιμολογίου

Μειώνονται έως και κατά 65 % οι χρεώσεις των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στο νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ.

Θυμίζουμε ότι οι χρεώσεις ΥΚΩ είχαν εκτοξευθεί με διάταξη που ενεργοποιήθηκε από την προηγούενη κυβέρνηση, την 1η Ιανουαρίου 2018 γεγονός που υπολογίζεται ότι έπληξε περί τα 30.000 νοικοκυριά, κυρίως όσα χρησιμοποιούν θερμοσυσσωρευτές ή κλιματιστικά για τη θέρμανση των σπιτιών τους και εμφανίζουν έτσι αναγκαστικά αυξημένη νυχτερινή κατανάλωση. Με την εν λόγω ρύθμιση καθιερώνται τιμή 15 ευρώ για κατανάλωση 1601-2000 KWh / 4μηνο, και 30 ευρώ για κατανάλωση 2001 και άνω KWh / 4μηνο

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Πέμπτη, 9 Απριλίου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα