8ος χρόνος, ημέρα 2395η
Δευτέρα, 23 Μαΐου 2022

Πρεμιέρα σήμερα για το ομόλογο της Premia

Πρεμιέρα σήμερα για το ομόλογο της Premia

Πρεμιέρα σήμερα για τη δημόσια προσφορά της Premia Properties που θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου και αφορά στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ποσού έως 100 χιλ. ευρώ, διάρκειας πέντε ετών. Το εύρος απόδοσης της έκδοσης ορίστηκε στα επίπεδα 2,70% - 3,10%, ενώ για τις 26 Ιανουαρίου προγραμματίζεται η έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

Όπως έχει ήδη αναφέρει το Liberal, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, τα νέα κεφάλαια θα κατευθυνθούν κατά ποσό 39,6 εκατ. ευρώ για την πλήρη αποπληρωμή δανείου ισόποσης αξίας (39,3 εκατ. ευρώ), περίπου 54 εκατ. ευρώ (53,9), θα κατευθυνθούν, σε ορίζοντα διετίας, σε νέες επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία, ενώ 3 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της δημόσιας προσφοράς της Premia, τα συνολικά αντληθησόμενα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε €100 εκατ. Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε έως €3,5 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθησόμενα κεφάλαια. Ως εκ τούτου, τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε 96,5 εκατ. ευρώ .

Στρατηγικός στόχος της εταιρείας ακινήτων είναι ο εμπλουτισμός του χαρτοφυλακίου της με νέα ακίνητα logistics, κατοικίες, εμπορικούς χώρους, χώρους περίθαλψης και κτήρια εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι η Premia προχωράει στην έκδοση ομολογιακού έχοντας ήδη, μέσα σε 1,5 έτος, καταφέρει τρεις επιτυχημένες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, εντυπωσιακή άνοδο των οικονομικών της μεγεθών, σημαντική και ταχύτατη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της.

Η εταιρεία εκτιμά ότι το 2021 τα έσοδα από μισθώματα θα αυξηθούν λόγω της ένταξης 11 πλήρως μισθωμένων ακινήτων με συνολικά ετησιοποιημένα μισθώματα ποσού περίπου 7.3 εκατ.ευρώ ή 7,7 εκατ. ευρώ (εάν ληφθεί υπόψιν η αλλαγή στο ετήσιο μίσθωμα που αφορά το μισθωτή «Seagull S.A.» από την αρχή της φετινής χρονιάς).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της δημόσιας προσφοράς της Premia, τα συνολικά αντληθησόμενα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε €100 εκατ. Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε έως €3,5 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθησόμενα κεφάλαια. Ως εκ τούτου, τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε €96,5 εκατ. και θα κατευθυνθούν ως εξής:

Ποσό €39,6 εκατ. (συμπεριλαμβανόμενων τόκων, εξόδων και λοιπών επιβαρύνσεων) θα διατεθεί, εντός 120 ημερών από την Ημερομηνία Έκδοσης, εφάπαξ ή σταδιακά, για την πλήρη αποπληρωμή του από 11.12.2020 δανείου της Εκδότριας, ανεξόφλητου λογιστικού υπολοίπου ύψους περίπου €39,3 εκατ. κατά την 04.01.2022.

Ποσό €53,9 εκατ. θα διατεθεί εντός 24 μηνών για επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (είτε προσθήκες/βελτιώσεις/ανακαινίσεις σε υφιστάμενα ακίνητα, είτε επενδύσεις σε υπό ανάπτυξη και νέα ακίνητα, και τυχόν προσθήκες/βελτιώσεις επ’ αυτών), δικαιώματα, μετοχές ή μερίδια σε ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική της Εταιρείας, περιλαμβανομένης της πληρωμής δανειακών υποχρεώσεων που τυχόν υφίστανται και συνδέονται με τις εν λόγω επενδύσεις κατά τον χρόνο ολοκλήρωσής τους

Ποσό €3,0 εκατ. θα διατεθεί εντός 24 μηνών για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης. Όπως αναφέρεται, ο όμιλος Premia Properties κατά την 30.09.2021 διαθέτει συνολικά δεκαέξι (16) επενδυτικά ακίνητα, εκ των οποίων δώδεκα (12) είναι πλήρως μισθωμένα, συνολικής εκτιμηθείσας αξίας 131,566 εκατ. ευρώ (με ημερομηνία εκτίμησης την 30.06.2021).

Στόχος της Premia είναι να ενισχύσει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων κυρίως στους ακόλουθους τομείς: στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics, βιομηχανικά ακίνητα), στον τομέα εξυπηρετούμενων οικιστικών ακινήτων (serviced apartments), στον τομέα των εμπορικών ακινήτων (big boxes), σε κτίρια κοινωνικού χαρακτήρα, ιδιαίτερα στον χώρο της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και δημόσιων υπηρεσιών (όπως ενδεικτικά σχολεία, χώρους περίθαλψης τρίτης ηλικίας), και να εξετάσει επιλεκτικά την είσοδό της σε άλλους τομείς του κλάδου ακινήτων, όπως ενδεικτικά, ακίνητα γραφείων με εξαιρετικά λειτουργικά χαρακτηριστικά και εμπορικές προοπτικές όπως ακίνητα που πιστοποιούνται ενδεικτικά κατά LEED, WELL, BREEAM, EDGE, κλπ.