8ος χρόνος, ημέρα 2435η
Σάββατο, 2 Ιουλίου 2022

Premia Properties: Αύξηση εσόδων και κερδοφορίας το α' τρίμηνο

Premia Properties: Αύξηση εσόδων και κερδοφορίας το α' τρίμηνο

Αύξηση τόσο στα έσοδα όσο και στα κέρδη κατέγραψε η Premia Properties κατά το α' τρίμηνο συνεχίζοντας την οργανική της ανάπτυξη εξασφαλίζοντας παράλληλα σημαντικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος μέσω της επιτυχούς έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 100 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 2022, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου

Προσθήκη δύο εξυπηρετούμενων οικιστικών ακινήτων (φοιτητικών εστιών) εντός του πρώτου τριμήνου 2022 στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου, με τη συνολική αξία επενδύσεων να διαμορφώνεται σε 202,3 εκατ. ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιλαμβάνει συνολικά είκοσι εννέα (29) ακίνητα

Δεκαεννέα (19) επενδυτικά ακίνητα (15 ακίνητα εισοδήματος και 4 ακίνητα προς μελλοντική αξιοποίηση) συνολικής αξίας €153,0 εκ. έναντι δεκαεπτά (17) επενδυτικών ακινήτων συνολικής αξίας €146,8 εκ. την 31.12.2021.

Δέκα (10) σχολεία υπό διαχείριση μέσω σύμβασης ΣΔΙΤ, με τη συνολική αξία του σχετικού δικαιώματος να ανέρχεται σε €38,7 εκ. έναντι €39,2 εκ. την 31.12.2021.

Η εταιρεία έχει επίσης υπογράψει εντός του 2021 προσύμφωνα για την απόκτηση δύο (2) ακόμη επενδυτικών ακινήτων, έχοντας καταβάλλει προκαταβολές ύψους € 10,6 εκ.

Τα αποτελέσματα

Σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα ύψους € 86,7 εκ. σε συνέχεια της έκδοσης του ΚΟΔ και υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση με την καθαρή θέση του Ομίλου να διαμορφώνεται σε €128,0 εκ. και τον καθαρό δανεισμό σε € 75,6 εκ.

Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια του ΚΟΔ κατευθύνθηκαν εν μέρει (€ 39,4 εκ.) σε αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού ενώ τα υπόλοιπα προορίζονται για επενδύσεις καθώς και κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.

Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε €162,3 εκ. την 31.3.2022, έναντι €103,0 εκ. την 31.12.2021. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε € 75,6 εκ. έναντι €73,7 εκ. την 31.12.2021 με τον καθαρό συντελεστή μόχλευσης (Net LTV) να παραμένει σταθερός και να διαμορφώνεται σε 37,4% έναντι 37,1% .

Αύξηση εσόδων, λειτουργικής κερδοφορίας και κερδοφορίας προ φόρων σε ενοποιημένη βάση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2021.

Τα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €3,2 εκ., διπλασιασμένα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2021. - Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε € 2,9 εκ. ενώ τα Προσαρμοσμένα EBITDA (Adjusted EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 1,6 εκ., έναντι € 0,6 εκ. και € 0,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο 2021. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1,8 εκ., έναντι € 0,2 εκ.

Κώστας Μαρκάζος: Πιο ισχυρή από ποτέ η PREMIA PROPERTIES

Ο Κώστας Μαρκάζος, Διευθύνων Σύμβουλος της PREMIA PROPERTIES με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα του Α΄ τριμήνου 2022 δήλωσε τα εξής:

Σήμερα η PREMIA Properties είναι πιο σταθερή και ισχυρή από ποτέ. Μετά από μια σειρά από ενέργειες και την απαραίτητη προετοιμασία κατά τα τελευταία δύο χρόνια, διαθέτει πλέον όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις των καιρών.

Τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλους του τριμήνου ανέρχονται σε €86,7 εκατομμύρια και η Καθαρή Θέση του Ομίλου διαμορφώνεται σε €128 εκατ., με καθαρό δανεισμό ύψους €75,6 εκατομμύρια. Η εταιρεία έχει οικοδομήσει μια ισχυρή χρηματοοικονομική διάρθρωση με χαμηλό καθαρό συντελεστή μόχλευσης (Net LTV) 37,4%, ενώ η μέση σταθμισμένη διάρκεια δανείων ανέρχεται σε 7,1 έτη.

Το μέσο κόστος δανεισμού έχει μειωθεί σε 2,8%. Επιπλέον, το μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού της εταιρείας είναι ανθεκτικό έναντι μελλοντικών αυξήσεων επιτοκίων καθώς πάνω από 60% του υφιστάμενου δανεισμού έχει σταθερό επιτόκιο για την επόμενη πενταετία. Παράλληλα, η εταιρεία για την προστασία της, χρησιμοποιεί και εργαλεία αντιστάθμισης επιτοκίου.

Τα έσοδα από μισθώματα δεν έχουν επηρεαστεί από τις αναταράξεις της αγοράς. Οι μισθωτές των ακινήτων μας είναι υγιείς, με αποτέλεσμα οι ταμειακές ροές της να είναι αδιάλειπτες. Η μικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος (gross yield) ανέρχεται σε 7,7%. Τα έσοδα βασίζονται σε μακροχρόνια συμβόλαια με μέση σταθμισμένη διάρκεια μισθώσεων (WALT) 6,5 έτη. Σχεδόν όλες οι μισθωτικές συμβάσεις έχουν ρήτρα αναπροσαρμογής των ενοικίων τουλάχιστον βάσει του πληθωρισμού. Παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες η Premia Properties δεσμεύεται να συνεχίσει την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου καθώς ήδη διαθέτει σημαντικά κεφάλαια, που διασφαλίζουν την χρηματοδότησή του. ▪ Συνεχίζουμε τη αναβάθμιση των ακινήτων μας ώστε να προστατευτεί η βιωσιμότητα των επενδύσεων και να ανταποκριθούμε στους στόχους μας, όπως η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος κατά 40% μέχρι το 2030.

Η πρόσφατη μετατροπή της PREMIA Properties σε ΑΕΕΑΠ θα της επιτρέψει να δραστηριοποιηθεί αποτελεσματικότερα στην αγορά ακινήτων αξιοποιώντας και τα σχετικά φορολογικά πλεονεκτήματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους μετόχους της PREMIA PROPERTIES που μας ενίσχυσαν σε τρεις διαδοχικές Αυξήσεις Κεφαλαίου, τους 5.100 ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές που εμπιστεύτηκαν τις προοπτικές της εταιρείας και συμμετείχαν στην ομολογιακή έκδοση του Ιανουαρίου και τα τραπεζικά ιδρύματα για την στήριξη που μας παρέχουν. Ευχαριστούμε τους εργαζομένους μας, οι οποίοι αποτελούν και το σημαντικότερο περιουσιακό μας στοιχείο και εγγύηση για την επιτυχία των επιχειρηματικών πλάνων της PREMIA PROPERTIES. Στόχος παραμένει να δημιουργήσουμε μια εταιρεία ευρωπαϊκών προδιαγραφών, άξια της εμπιστοσύνης των επενδυτών από την Ελλάδα και από το εξωτερικό.