7ος χρόνος, ημέρα 2154η
Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021

Μέσω χρηματιστηρίου τα πρώτα λιγνιτικά πακέτα της ΔΕΗ – «Πράσινο φως» από Κομισιόν

Μέσω χρηματιστηρίου τα πρώτα λιγνιτικά πακέτα της ΔΕΗ – «Πράσινο φως» από Κομισιόν
Shutterstock

Την έγκριση των Βρυξελλών έλαβε η κυβερνητική απόφαση για διάθεση μέσω χρηματιστηρίου των πρώτων πακέτων λιγνιτικής ενέργειας της ΔΕΗ προς ιδιώτες, ενεργοποιώντας έτσι τη συμφωνία με τη Κομισιόν για άρση του μονοπωλίου της ελληνικής επιχείρησης στο λιγνίτη.

Σημειωτέον ότι η ΕΕ έχει καταστήσει νομικά δεσμευτικά, βάσει των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ, τα μέτρα που πρότεινε η Ελλάδα για να δοθεί η δυνατότητα στους ανταγωνιστές της ΔΕΗ, να αγοράζουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια σε πιο μακροπρόθεσμη βάση.

Στην ανακοίνωση της η ΕΕ σημειώνει ότι «η Ελλάδα είχε υποβάλει τα μέτρα αυτά για να επανορθώσει τη στρέβλωση από την αποκλειστική πρόσβαση της ΔΕΗ στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή, η οποία διαπιστώθηκε από την Επιτροπή και τα δικαστήρια της Ένωσης ότι δημιουργεί ανισότητα ευκαιριών στις ελληνικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας».

Και προσθέτει ότι η ισχύς των προτεινόμενων διορθωτικών μέτρων θα λήξει όταν οι υφιστάμενες λιγνιτικές μονάδες παύσουν να λειτουργούν εμπορικά (κάτι που αναμένεται επί του παρόντος έως το 2023) ή, το αργότερο, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Τι αναφέρει η Βεστάγκερ

 

«Η σημερινή απόφαση και τα μέτρα που προτείνει η Ελλάδα θα δώσουν τη δυνατότητα στους ανταγωνιστές της ΔΕΗ να αντισταθμίσουν καλύτερα την αστάθεια των τιμών, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για να μπορούν να ανταγωνίζονται στην αγορά λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας και να προσφέρουν σταθερές τιμές στους καταναλωτές.

Τα μέτρα συμβαδίζουν με το ελληνικό σχέδιο παροπλισμού των εξαιρετικά ρυπογόνων λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, αποθαρρύνοντας τη χρήση των εν λόγω μονάδων, κάτι που συνάδει πλήρως με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα», αναφέρει σε δήλωσή της η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μ.Βεστάγκερ.

Στην απόφαση που εξέδωσε τον Μάρτιο του 2008, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Ελλάδα είχε παραβιάσει τους κανόνες ανταγωνισμού παρέχοντας στη ΔΕΗ προνομιακά δικαιώματα πρόσβασης στον λιγνίτη.

Οι ανταγωνιστές της ΔΕΗ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά τη ΔΕΗ στην ελληνική αγορά, διότι δεν είχαν πρόσβαση στον λιγνίτη. Διατηρώντας σε ισχύ οιονεί αποκλειστική πρόσβαση της ΔΕΗ στον λιγνίτη, η Ελλάδα επέτρεπε στη ΔΕΗ να διατηρεί τη δεσπόζουσα θέση της στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Επιτροπή κάλεσε την Ελλάδα να προτείνει μέτρα για τη διόρθωση των αντιανταγωνιστικών επιπτώσεων της εν λόγω παραβίασης.

Τα διορθωτικά μέτρα που υπέβαλε η Ελλάδα

 

Η Κομισιόν θυμίζει ότι λόγω προσφυγών στο Γενικό Δικαστήριο και στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και δυσκολιών στην εφαρμογή των διορθωτικών μέτρων που είχαν υποβληθεί προηγουμένως, τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα δεν έχουν εφαρμοστεί μέχρι στιγμής.

Καθώς επίσης ότι από την 1η Σεπτεμβρίου 2021, η Ελλάδα υπέβαλε τροποποιημένη εκδοχή των διορθωτικών μέτρων. Ειδικότερα, τα μέτρα που πρότεινε η Ελλάδα ορίζουν ότι:

Η ΔΕΗ θα πωλεί ανά τρίμηνο προθεσμιακά προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας στα οργανωμένα χρηματιστήρια, δηλαδή στο ευρωπαϊκό ενεργειακό χρηματιστήριο (ΕΕΧ) ή το ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας (HEnEx).

Ως εκ τούτου, οι αγοραστές θα προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια σε σταθερή τιμή κάθε μέρα κατά τη διάρκεια του εν λόγω τριμήνου. Έτσι θα ενισχυθεί η δυνατότητα των ανταγωνιστών της ΔΕΗ να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια χονδρικής στην προθεσμιακή αγορά και να προστατεύονται από την αστάθεια των τιμών.

Η ΔΕΗ θα αποκτήσει καθαρή θέση πωλητή στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας γεγονός που σημαίνει ότι οι πωλήσεις των εν λόγω προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας που πραγματοποιεί θα πρέπει να υπερβαίνουν τις αγορές της κατά συγκεκριμένο όγκο. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί η διάθεση επαρκών ποσοτήτων χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στους ανταγωνιστές της.

Οι ποσότητες που θα πωλούνται υπολογίζονται ως μερίδιο της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ. Ως εκ τούτου, η υποχρέωση της ΔΕΗ μειώνεται αναλογικά προς τη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή της.

Οι υποχρεώσεις της ΔΕΗ όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των πωλήσεων και των παραδόσεων θα παράσχουν στους ανταγωνιστές της τη δυνατότητα να προστατεύονται από την αστάθεια των τιμών για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη των παραγόντων της αγοράς για τα προτεινόμενα μέτρα, και αυτοί δήλωσαν ότι είναι κατάλληλα για την αντιμετώπιση των ανησυχιών της Επιτροπής όσον αφορά τον ανταγωνισμό, με την επιφύλαξη ορισμένων τροποποιήσεων που αποτελούν το αντικείμενο της σημερινής απόφασης.

Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι με τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετωπίζεται πλήρως η παραβίαση που διαπίστωσε η Επιτροπή στην απόφασή της το 2008, δεδομένου του ελληνικού σχεδίου για τον παροπλισμό όλων των υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής έως το 2023, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς στόχους της Ελλάδας και της ΕΕ.

Οι όγκοι

 

Οι όγκοι που αναμένεται να πωλεί η ΔΕΗ στους ανταγωνιστές της συνδέονται άμεσα με την ποσότητα της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής της, αλλά τα διορθωτικά μέτρα δεν την υποχρεώνουν να παράγει τους όγκους που πρέπει να πωλεί μέσω λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής.

Η ΔΕΗ θα έχει πλήρη διακριτική ευχέρεια να παράγει τους όγκους αυτούς με οποιοδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία ηλεκτροπαραγωγής του χαρτοφυλακίου της, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο, της υδροηλεκτρικής ενέργειας ή άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.