7ος χρόνος, ημέρα 2063η
Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021

Mε το 25,5824% στη Γενική Συνέλευση της Ελλάκτωρ η πλευρά Καλλιτσάντση-Μπάκου-Καϋμενάκη

Mε το 25,5824% στη Γενική Συνέλευση της Ελλάκτωρ η πλευρά Καλλιτσάντση-Μπάκου-Καϋμενάκη

Εν ανομονή της εκδίκασης των ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε η εταιρεία Invesco αύριο στις 9 το πρωί με αίτημα της αναβολή πραγματοποίησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ελλάκτωρ, η πλευρά των εφοπλιστών Δ. Μπάκου και Γ. Καϋμενάκη καθώς και η πλευρά Καλλιτσάντση, θα παραστούν εκπρόσωπο κοινής επιλογής για το σύνολο το ποσοστό που ελέγχουν, ήτοι 25,5824%.

Από την ενημέρωση π0ου έλαβε η εταιρεία Ελλάκτωρ προκύπτει ότι:

Η μέτοχος INVESCO FINANCE SA (η οποία ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, που δρουν συντονισμένα), στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, θα εκπροσωπηθεί, σύμφωνα με το από 22.01.2021 πληρεξούσιό της, για το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει και τα οποία είναι 10.714.000, δηλαδή ποσοστό 5,0002% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, από τον κ. Ιωάννη Κατσούδα, ο οποίος θα ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Η μέτοχος PEMANOARO LIMITED (η οποία και ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση, συνεπεία της από 07.06.2018 δηλώσεώς τους περί εναρμονισμένης μεταξύ των συμπεριφοράς, ως προς τις μετοχές εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ), της οποίας τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ ασκούνται (συμφωνία της από 13.01.2021, η οποία βρίσκεται σε ισχύ) βάσει οδηγιών της AKRON TRADE AND TRANPORT S.A. (η οποία ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, που δρουν συντονισμένα), στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, θα εκπροσωπηθεί, σύμφωνα με το από 22.01.2021 πληρεξούσιό της, για το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει και τα οποία είναι 44.101.876, δηλαδή ποσοστό 20,5822% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, από τον κ. Ιωάννη Κατσούδα, ο οποίος θα ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Επισημαίνεται ότι η από 13.01.2021 συμφωνία μεταξύ της AKRON TRADE AND TRANPORT S.A. και της PEMANOARO LIMITED είναι σε ισχύ.

Κατόπιν των ανωτέρω, το φυσικό πρόσωπο κ. Ιωάννης Κατσούδας, προκειμένου να συμμετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια, σύμφωνα με τα σχετικά πληρεξούσια, συγκεντρώνει 54.815.876 δικαιώματα ψήφου και ποσοστό 25,5824% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η ανωτέρω εξουσιοδότηση παύει να ισχύει την 27.01.2021 μετά το πέρας της Συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και τυχόν επαναληπτικής ή και μετ’ αναβολή αυτής.