8ος χρόνος, ημέρα 2484η
Σάββατο, 20 Αυγούστου 2022

Lamda Development: Το Ελληνικό έφερε κέρδη ρεκόρ 224,6 εκατ.ευρώ

Lamda Development: Το Ελληνικό έφερε κέρδη ρεκόρ 224,6 εκατ.ευρώ

Κέρδη ρεκόρ ύψους 224,6 εκατ. ευρώ με όχημα το Ελληνικό κατέγραψε στο α΄ εξάμηνο του 2021 η Lamda Development. Tα οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2021 περιλαμβάνουν για πρώτη φορά την ενοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. (100% θυγατρική). Η επανεκτίμηση, από ανεξάρτητο εκτιμητή (Savills), της αξίας μέρους του ενεργητικού (Επενδυτικά Ακίνητα) της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. βελτίωσε τα αποτελέσματα της εταιρείας κατά 306 εκατ. ευρώ. Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε κέρδη 224,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 5,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το 2020.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA προ αποτιμήσεων ανήλθαν σε €15,9εκ παρουσιάζοντας αύξηση 4% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2020. Τα κέρδη EBITDA των Εμπορικών Κέντρων The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos ανήλθαν σε €16,1εκ, μειωμένα κατά 17% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2020, λόγω της αναστολής λειτουργίας τους κατά το μεγαλύτερο διάστημα της περιόδου, της νομοθετικά προβλεπόμενης παροχής μειώσεων στα μισθώματα των καταστηματαρχών/μισθωτών καθώς και των περιοριστικών μέτρων στη λειτουργία τους που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας.

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) της Εταιρείας την 30.06.2021 ανήλθε σε €1.392εκ (ήτοι €7,88 ανά μετοχή), αυξημένη κατά 26% έναντι της 31.12.2020. Η θετική επίπτωση στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) που προέκυψε από την επανεκτίμηση της αξίας μέρους του ενεργητικού (Επενδυτικά Ακίνητα) της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. ανήλθε σε €306εκ. Στην κατηγορία των επενδυτικών ακινήτων του Έργου Ελληνικού περιλαμβάνονται τα Εμπορικά Κέντρα και οι λοιπές εμπορικές χρήσεις, τα γραφεία, το ολοκληρωμένο τουριστικό θέρετρο-καζίνο, καθώς και οι χρήσεις σχετικά με τον αθλητισμό και τα σχολεία. Αντίθετα, οι υπεραξίες που θα προκύψουν από τις οικιστικές αναπτύξεις θα παρουσιάζονται στα αποτελέσματα μετά την υπογραφή της συμφωνίας πώλησης και της έναρξης της κατασκευής τους.

Σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές προβλέψεις, η Εταιρεία προχώρησε σε μείωση μισθωμάτων κατά ποσοστό 40%3 για το σύνολο της περιόδου του Α’ Εξαμήνου 2021 (έναντι 40% για τους μήνες Μάρτιο και Ιούνιο 2020 και 70% για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020). Η επίπτωση για το Α’ Εξάμηνο 2021, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανέρχεται σε €2,2εκ, ήτοι €0,013 ανά μετοχή.

Παρά τις συνεχιζόμενες αντίξοες συνθήκες στις δραστηριότητες του λιανικού εμπορίου, η μέση πληρότητα των Εμπορικών Κέντρων παρέμεινε αμετάβλητη σε περίπου 99%. Δεδομένης της ως άνω αναστολής λειτουργίας των Εμπορικών Κέντρων, η σύγκριση των βασικών δεικτών των Εμπορικών Κέντρων για το Α’ Εξάμηνο 2021 έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2020, πέρα από πρακτικά δυσχερής καθίσταται ουσιαστικά και άνευ αντικειμένου. Αξίζει να τονιστεί όμως ότι μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων click-inside/click away στη λειτουργία των καταστημάτων (15.05.2021) και για το μήνα Ιούνιο 2021, ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων και η συνολική επισκεψιμότητα των Εμπορικών Κέντρων αυξήθηκαν 24% και 9% αντιστοίχως έναντι του Ιουνίου 2020.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η Εταιρεία, εν μέσω της κρίσης της πανδημίας, διαπραγματεύτηκε νέες ή προχώρησε σε ανανεώσεις συμβάσεων εμπορικής συνεργασίας με οικονομικούς όρους που ίσχυαν προ της κρίσης της πανδημίας, διατηρώντας έτσι σταθερή την αξία των Εμπορικών Κέντρων.