7ος χρόνος, ημέρα 2154η
Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021

Βουλή: Κατατέθηκε το «Ελλάδα 2.0» για εξέταση από τις αρμόδιες Επιτροπές

Κατατέθηκε το «Ελλάδα 2.0» για εξέταση από τις αρμόδιες Επιτροπές

O αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης απέστειλε σήμερα προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Κ. Τασούλα την παρουσίαση με αναλυτική περιγραφή δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, «Ελλάδα 2.0», και ζήτησε τη σύγκληση, σε κοινή συνεδρίαση, των αρμόδιων Επιτροπών της Βουλής, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη τους, πριν το Σχέδιο υποβληθεί προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», φιλοδοξεί να οδηγήσει τη χώρα -οικονομία, κοινωνία και θεσμούς- σε μια νέα εποχή. Να πυροδοτήσει μια θεμελιώδη αλλαγή οικονομικού υποδείγματος προς ένα πιο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό και πράσινο παραγωγικό μοντέλο, με πιο αποτελεσματικό και ψηφιοποιημένο κράτος, λιγότερο γραφειοκρατικό, με δραστικά μειωμένη παραοικονομία, με φορολογικό σύστημα φιλικό προς την ανάπτυξη και με ένα ποιοτικό και αποτελεσματικό δίκτυο κοινωνικής προστασίας, προσβάσιμο σε όλους.

Όπως αναφέρει στο εισαγωγικό κείμενο στο επίπεδο των οικονομικών αποτελεσμάτων το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία, αποκλειστικά και μόνο από τις δικές του δράσεις, 180.000-200.000 νέων καλών μόνιμων θέσεων εργασίας μέχρι το 2026 και μια μόνιμη αύξηση στο ύψος του πραγματικού ΑΕΠ κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες. Η αύξηση είναι μόνιμη καθώς προέρχεται κυρίως από την αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων και την πραγματοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας και δημιουργούν νέα παραγωγή, θέσεις εργασίας και εξαγωγές μετά την ολοκλήρωσή τους. Μετά τη λήξη της διάρκειας του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, τα κέρδη αυτά δεν θα μειωθούν αλλά αντίθετα θα συνεχίσουν να αυξάνονται, μέσω της βελτίωσης του ανθρώπινου κεφαλαίου και της ευεργετικής για τις επενδύσεις και την παραγωγικότητα επίδρασης της ψηφιοποίησης και της βελτίωσης της δημόσιας διοίκησης.

Η αναλυτική περιγραφή των Δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που εστάλησαν περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις εξής ενότητες: 

- Μακροοικονομικά αποτελέσματα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

- Συνεκτικότητα και συμπληρωματικότητα με άλλα προγράμματα

- Συσχέτιση με τους πυλώνες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

- Ευρωπαϊκές Εμβληματικές Πρωτοβουλίες η προώθηση των οποίων αποτελεί διακριτό στόχο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

- Σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 

- Ισότητα των φύλων και ίσες ευκαιρίες για όλους

- Προϋποθέσεις και μηχανισμός εφαρμογής

- Στήριξη των επενδύσεων μέσω του δανειακού προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης

- Αποτελέσματα διαβούλευσης 

- Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου