Jumbo: «Κοντράρει» την πανδημία

Jumbo: «Κοντράρει» την πανδημία

Ο Αύγουστος ολοκληρώθηκε με κέρδη στον Γενικό ∆είκτη του χρηματιστηρίου κατά 2,65%, διακόπτοντας το σερί των δύο προηγούμενων αρνητικών μηνών.

Ο τζίρος παρέμεινε ιδιαίτερα χαμηλός, αποτυπώνοντας τη θερινή ραστώνη, καθώς η μέση ημερήσια μικτή αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 30 εκατ.€, υποδιπλάσια του περσινού Αυγούστου που είχε φτάσει τα 66 εκατ.€. Ο ∆είκτης Τραπεζών κάπως αφυπνίστηκε, κλείνοντας τον μήνα με κέρδη 7,43%, παραμένοντας πάντως ο κλαδικός δείκτης με τις μεγαλύτερες απώλειες από την αρχή του χρόνου (63,24% έναντι απωλειών 30,84% του Γενικού ∆είκτη).

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ενισχύθηκε κατά 0,8%, έχοντας απολέσει 17,2 δισ.€ από την αρχή της φετινής «πανδημικής» χρονιάς. Η κίνηση της αγοράς έχει οπωσδήποτε επηρεαστεί από τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και δεν κατάφερε να ακολουθήσει τις διεθνείς αγορές που λόγω του ράλι στις τεχνολογικές μετοχές και ιδιαίτερα στις περίφημες FAAMGs (Facebook, Apple, Amazon, Microsoft και Google) οι δείκτες οδηγήθηκαν σε νέα ιστορικά υψηλά (NASDAQ - S&P500).

H κεφαλαιοποίηση της Apple ξεπέρασε τη χρηματιστηριακή αξία των μετοχών του FTSE 100 του Λονδίνου, ενώ η κεφαλαιοποίηση της αγοράς των μετοχών που ανήκουν στις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας έχει φτάσει στα 9,1 τρισ.$, ξεπερνώντας όλη την ευρωπαϊκή αγορά μετοχών, περιλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελβετίας, που έχει κεφαλαιοποίηση 8,9 τρισ.$.

Ο Σεπτέμβριος για την ελληνική αγορά προβλέπεται και χρηματιστηριακά ενδιαφέρον μήνας καθώς θα ξεκινήσουν τα αποτελέσματα των εισηγμένων του α’ εξαμήνου, με τις ανησυχίες των διοικήσεων να μην έχουν παρέλθει, με δεδομένο τις απρόβλεπτες συνέπειες της συνέχειας της πανδημικής κρίσης και των γεωπολιτικών εξελίξεων. Παρ’ όλα αυτά, είναι πολύ πιθανή η αύξηση της μεταβλητότητας και του όγκου συναλλαγών, και η αύξηση της διάθεσης επενδυτικού ρίσκου εκ μέρους των επενδυτών.

Θέτουμε στο μικροσκόπιο την Jumbo, τέταρτη από πλευράς κεφαλαιοποίησης εισηγμένη (2,03 δισ.€) μετά τις ΕΕΕ - ΟΤΕ - ΟΠΑΠ. Ιδρύθηκε το 1986, με έδρα σήμερα στο Μοσχάτο και είναι εισηγμένη από το έτος 1997 στο Χ.Α., μετέχοντας από το 2010 στον μεγάλο δείκτη FTSE/XA Large Cap. Στην Ελλάδα, ο Ομιλος διαθέτει 52 καταστήματα και πρόθεσή του είναι η προσθήκη ενός καταστήματος τον επόμενο χρόνο.

Στη Βουλγαρία, η θυγατρική Jumbo ΕC.B LTD διέθετε μέχρι τις 31.12.2019, 9 καταστήματα, ενώ στην Κύπρο η η Jumbo Trading LTD είχε μέχρι τις 31.12.2019 πέντε καταστήματα. Στη Ρουμανία, η θυγατρική Jumbo ΕC.R SRL διαθέτει μέχρι σήμερα δεκατέσσερα υπερκαταστήματα και μέχρι τον ∆εκέμβριο του 2020 αναμένεται να λειτουργήσει ακόμη ένα ιδιόκτητο υπερ-κατάστημα στην Κραϊόβα.

Σε έξι χώρες

Σημειώνεται ότι η Jumbo μέσω συνεργασιών έχει παρουσία με καταστήματα που φέρουν το σήμα της σε έξι χώρες (Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Μαυροβούνιο). Κατά την 31η ∆εκεμβρίου 2019, ο Ομιλος απασχολούσε 7.304 άτομα, εκ των οποίων 5.999 μόνιμο προσωπικό και 1.305 έκτακτο. Ο μέσος όρος του προσωπικού για την κλειόμενη χρήση, ήτοι από 01.07.2019 έως 31.12.2019, κυμάνθηκε στα 6.834 άτομα (5.940 μόνιμο και 894 άτομα έκτακτο προσωπικό). Συνολικά, οι πωλήσεις του Ομίλου για την υποδωδεκάμηνη οικονομική χρήση από 1ης Ιουλίου έως 31η ∆εκεμβρίου 2019 ανήλθαν σε περίπου 512,5 εκατ.€ από 476,8 εκατ.€ την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, σημειώνοντας αύξηση +7,50%.

Η αύξηση των πωλήσεων καταγράφηκε παρά το γεγονός ότι συνολικά ο τομέας των παιχνιδιών δεν έδειξε την ίδια δυναμική σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο για τον μήνα ∆εκέμβριο. Αυτή η τάση είναι παγκόσμιο φαινόμενο και αποδίδεται στο γεγονός ότι τα παιδιά της εποχής μας «μεταναστεύουν» πιο νωρίς σε προτάσεις όπως τηλέφωνα, μουσική κ.λπ., μειώνοντας τη δυναμική της ζήτησης για το ακριβό παιχνίδι. Τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη ύστερα από φόρους ανήλθαν σε 113,49 εκατ.€ έναντι αυτών της αντίστοιχης περσινής μη ελεγμένης περιόδου, που ήταν 98,74 εκατ.€, δηλαδή αυξημένα κατά 14,94%.

Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 195,11 εκατ.€ από 118,65 εκατ.€ στις 30.06.2019. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, καθώς και τα λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ανήλθαν σε 636,99 εκατ.€ τις 31.12.2019 από 506,63 εκατ.€ τις 30.06.2019. Οι καθαρές επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων της εταιρείας για την κλειόμενη υποδωδεκάμηνη χρήση ανήλθαν σε 7,81 εκατ.€ και του Ομίλου σε 32,03 εκατ.€. Τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια ποσού 1.208,28 εκατ.€ έναντι ποσού 1.161,45 εκατ.€ της 30.06.2019 αντιπροσωπεύουν ποσοστό 71,48% του συνολικού παθητικού του Ομίλου. Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων για τον Ομιλο στην υποδωδεκάμηνη χρήση ανήλθε στο 9,58%. Με αυτά τα δεδομένα, ο Ομιλος Jumbο υλοποίησε τη δέσμευση της διοίκησης για διανομή συνολικά ποσού 0,2820€ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί στο 50% του ετήσιου μερίσματος της οικονομικής χρήσης που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019, προσαυξημένο κατά +20%.

Οσον αφορά την πορεία του Ομίλου για την οικονομική χρήση που λήγει τον ∆εκέμβριο του 2020, η διοίκηση ενημέρωσε τους μετόχους ότι μετά το δίμηνο κλείσιμο των καταστημάτων, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της περιόδου του Πάσχα και κατόπιν, το 2020 πρέπει να θεωρείται μια «χαμένη χρονιά» καθ’ ότι το ποσοστό τζίρου που χάθηκε είναι αδύνατον να αναπληρωθεί στο σύνολο τους επόμενους μήνες. Παρ’ όλα αυτά, ο Ομιλος ενημέρωσε στις αρχές Αυγούστου τους επενδυτές για την πορεία του επταμήνου της χρονιάς που διανύουμε, υπενθυμίζοντας ότι η χρονιά του 2020 ξεκίνησε πολλά υποσχόμενη, με τις πωλήσεις του Ιανουαρίου να αυξάνονται κατά +13% και του Φεβρουαρίου κατά +23%, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019.

Ως αποτέλεσμα των κυβερνητικών αποφάσεων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας, παρά την εκρηκτική αύξηση της ζήτησης προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα e-JUMBO, οι πωλήσεις του Μαρτίου, για τον Ομιλο, κατέγραψαν μείωση κατά -51%, περίπου. Οι πωλήσεις του Απριλίου κατέγραψαν πτώση (-86%), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, με αποτέλεσμα να «χαθεί» η πασχαλινή περίοδος, ενώ ο Μάιος έφερε τη σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομίας, με τα περισσότερα καταστήματα να λειτουργούν σε Ελλάδα και τα τρία από τα πέντε στην Κύπρο και σε συνδυασμό με τη βαθμιαία άρση των περιορισμών κίνησης σε Βουλγαρία και Ρουμανία, οι πωλήσεις του Ομίλου να ωθούνται σε διψήφια ανάπτυξη (+13,6%) για τον μήνα αυτό.

Ο Ιούνιος παρέμεινε σε θετική τροχιά σημειώνοντας αύξηση +5,8% με αποτέλεσμα οι πωλήσεις του Ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2020 να ανέρχονται σε 278,8 εκατ.€ μειωμένες κατά -17% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Με θετικό ρυθμό αύξησης πωλήσεων και τον Ιούλιο (+8%), οι πωλήσεις του Ομίλου για τους πρώτους επτά μήνες του 2020 καταγράφονται μειωμένες κατά -12,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μετοχή της εταιρείας από τα 19,48€ της 24ης Ιανουαρίου κατέγραψε χαμηλό στις 23 Μαρτίου στα 9,94€ και κινείται την τρέχουσα περίοδο έχοντας καλύψει περίπου το 50% των απωλειών της, πέριξ των 15€. 

*Αναδημοσίευση από τον Φιλελεύθερο του Σαββατοκύρικού 5-6 Σεπτεμβρίου