8ος χρόνος, ημέρα 2480η
Τρίτη, 16 Αυγούστου 2022

Intralot: Ημερομηνία αποκοπής και περίοδος άσκησης και διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης

Intralot: Ημερομηνία αποκοπής και περίοδος άσκησης και διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης

Την ημερομηνία αποκοπής και την περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο πλαίσιο της ΑΜΚ ανακοίνωσε σήμερα η Intralot. Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση ορίζεται η 01.07.2022 (η "Ημερομηνία Αποκοπής").

Από την Ημερομηνία Αποκοπής, οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το "Χ.Α.") χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., όπως ισχύει.

Διαδικασία άσκησης δικαιώματος προτίμησης

Δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση των Νέων Μετοχών στην Αύξηση έχουν:
i. όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ΕΛ.Κ.Α.Τ, κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού Χ.Α., ήτοι την 04.07.2022, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και
ii. όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α.

Τα ανωτέρω υπό (i) και (ii) αναφερόμενα πρόσωπα θα δικαιούνται να ασκήσουν δικαιώματα προτίμησης στις Νέες Μετοχές με αναλογία 1,4999665907674 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Εταιρίας.

Σύμφωνα με την από 21.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η Τιμή Διάθεσης θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α.

Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης ορίζεται από την 06.07.2022 έως και την 21.07.2022.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους.

Επισημαίνεται ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 18.07.2022.