8ος χρόνος, ημέρα 2396η
Τρίτη, 24 Μαΐου 2022

Intralot: Ενόψει της ΑΜΚ ο Σωκράτης Κόκκαλης αυξάνει το ποσοστό του

Intralot: Ενόψει της ΑΜΚ ο Σωκράτης Κόκκαλης αυξάνει το ποσοστό του

Η Intralot ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι το νομικό πρόσωπο « Alpha Choice Services Ltd» , το οποίο είναι συνδεόμενο με και ελεγχόμενο από τον κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη, απέκτησε εξωχρηματιστηριακά 2.500.799 Kοινές Oνομαστικές, μετοχές Intralot. Στην ουσία ο κ. Κόκκαλης αυξάνει το ποσοστό του ενόψει της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Intralot.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Η “ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ” (δ.τ. INTRALOT) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, ότι το νομικό πρόσωπο «ALPHACHOICE SERVICES LTD», το οποίο είναι συνδεόμενο με και ελεγχόμενο από τον κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη, Πρόεδρο του Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο της INTRALOT, την 11/05/2022 απέκτησε εξωχρηματιστηριακά 2.500.799 Kοινές Oνομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές INTRALOT, στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με εισφορά των ως άνω μετοχών (εισφορά σε είδος).