7ος χρόνος, ημέρα 2221η
Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021

IDEAL: Αύξηση των EBITDA κατά 54% στα 9,9 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο

IDEAL: Αύξηση των EBITDA κατά  54% στα 9,9 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο

Σημαντική αύξηση των εσόδων του, με παράλληλη αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA), αύξηση των Κερδών προ Φόρων αλλά και των Κερδών μετά από Φόρους, σημειώνει ο όμιλος IDEAL στο εννεάμηνο του 2021.

Ειδικότερα:

- Τα Έσοδα της περιόδου ανήλθαν σε € 51,9 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά € 14,8 εκ. σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (€ 37,1 εκ. την 30.09.2020).

- Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε € 8,6 εκατ. έναντι Κερδών προ Φόρων € 5,4 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

- Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της περιόδου που έληξε την 30.09.2021 ανήλθαν σε Κέρδος € 7.195 χιλ. (μετά από φόρους και προ δικαιωμάτων μειοψηφίας) έναντι κέρδους € 4.250 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις της IDEAL, ο Προέδρου του Δ.Σ. κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, ανέφερε: «Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι γιατί την συνέχιση της θετικής πορείας του Ομίλου IDEAL και την σημαντική αύξηση των μεγεθών. Είμαστε αισιόδοξοι για την συνέχεια και εργαζόμαστε όλοι μαζί ώστε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των επόμενων μηνών στην εφοδιαστική αλυσίδα».