7ος χρόνος, ημέρα 2188η
Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2021

Η νέα κατανομή των μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς της Τράπεζας Πειραιώς

Η νέα κατανομή των μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς της Τράπεζας Πειραιώς

Οριστικοποιήθηκε σήμερα η κατανομή των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς ύψους 1,38 δισ. ευρώ

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της Τράπεζας

Από τις Νέες Μετοχές:

(α) 180.000.000 Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 15% των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά.

Συγκεκριμένα:

(i) 38.248.791 από τις Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 21,25% των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε ειδικούς .

Από αυτές τις 38.248.791 Νέες Μετοχές:

(1) 12.394.911 (ήτοι ποσοστό 6,89% των Νέων Μετοχών πουεπιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές που δικαιούνταν προνομιακής κατανομής, σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Προσφοράς και

(2) 25.853.880 (ήτοι ποσοστό 14,36% των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές που είτε δεν δικαιούνταν προνομιακής κατανομής είτε εγγράφηκαν για αριθμό Νέων Μετοχών που υπερέβαινε εκείνον για τον οποίο δικαιούνταν προνομιακής κατανομής, σε κάθε περίπτωσησύμφωνα με τους Όρους.

(ii) 141.751.209 από τις Νέες Μετοχές (ήτοι ποσοστό 78,75% των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών (οι «Ιδιώτες Επενδυτές»).

Από αυτές τις 141.751.209 Νέες Μετοχές:

(1) 74.561.406 (ήτοι ποσοστό 41,42% των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν Ιδιώτες Επενδυτές που δικαιούνταν προνομιακής κατανομής, σύμφωνα με τους Όρους, και

(2) 67.189.803 (ήτοι ποσοστό 37,33% των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές που είτε δεν δικαιούνταν προνομιακής κατανομής είτε εγγράφηκαν για αριθμό Νέων Μετοχών που υπερέβαινε εκείνον για τον οποίο δικαιούνταν προνομιακής κατανομής, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους Όρους.

(β) 1.020.000.000 από τις Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 85% των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») και οι Paulson & Co.

Inc. Helikon Investment Limited και Αριστοτέλης Μυστακίδης συμμετείχαν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω της Διεθνούς Προσφοράς. Από τις Νέες Μετοχές που επιμερίσθηκαν στη Διεθνή Προσφορά:

Στο ΤΧΣ κατανεμήθηκαν 306.703.672 από τις Νέες Μετοχές, ήτοι 30,07% της Διεθνούς Προσφοράς και 25,56% της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Στην Paulson & Co. Inc. κατανεμήθηκαν 230.434.782 από τις Νέες Μετοχές, ήτοι 22,59% της Διεθνούς Προσφοράς και 19,20% της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Στη Helikon Investment Limited κατανεμήθηκαν 65.217.391 από τις ΝέεςΜετοχές, ήτοι 6,39% της Διεθνούς Προσφοράς και 5,43% της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Στον κ. Αριστοτέλη Μυστακίδη κατανεμήθηκαν 34.782.608 από τις Νέες Μετοχές, ήτοι 3,41% της Διεθνούς Προσφοράς και 2,90% της Συνδυασμένης Προσφοράς.