7ος χρόνος, ημέρα 2153η
Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021

Η Ικτίνος απαντά για τις απαιτήσεις από μέλη του ΔΣ

Διευκρινίσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις από μέλη του διοικητικού της συμβουλίου και την εξαγορά της Latirus παρέχει η Ικτίνος, απαντώντας σε δημοσιεύματα του Τύπου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν διατυπωθεί σε δημοσίευμα στον τύπο η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ γνωστοποιεί πως «οι απαιτήσεις από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσού 671 χιλιάδων αφορούν πωλήσεις προϊόντων και εμπορευμάτων αξίας 547 χιλιάδων πλέον ΦΠΑ 24% και έγιναν σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων όπως προβλέπεται για την τεκμηρίωση των Ενδοομιλικών Συναλλαγών. Η παραπάνω συναλλαγή έχει τακτοποιηθεί το 2018 με την κατάθεση ποσού 200.000 ευρώ  σε λογαριασμό όψεως της εταιρίας και με την παραλαβή τριών επιταγών για το υπόλοιπο ποσό».

Επίσης η εταιρεία σημειώνει πως «η απαίτηση κατά λοιπών συνδεδεμένων μερών ανέρχεται σε ποσό  8.752 ευρώ και όχι εκατομμύρια που αναφέρονται σε δημοσίευμα στον τύπο και αφορά απαίτηση από την εταιρία Ικτίνος Τεχνική και Τουριστική Α.Ε.»

Η Ικτίνος διευκρινίζει ακόμα πως «το ποσό των 4.157.673 ευρώ που αναφέρεται σε δημοσίευμα αφορά το επιπρόσθετο ποσό που επρόκειτο να ληφθεί από την εταιρεία Ικτίνος ΕΛΛΑΣ υπό την αίρεση της έγκαιρης λήψης όλων των σχετικών αδειών βάση της αρχικής συμβάσης πώλησης της Latirus το 2006 και με δεδομένο ότι ο ως άνω όρος δεν εκπληρώθηκε έγκαιρα και έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εξαγοράς το 2018, το ποσό αυτό δεν είχε καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας Ικτίνος ΕΛΛΑΣ καθώς δε τηρούσε τα κριτήρια αναγνώρισης της απαίτησης» και προσθέτει πως «με τη σύμβαση αγοροπωλησίας της Latirus στις 30/3/2018, συμφωνήθηκε ότι οι συμβαλλόμενοι δεν έχουν οιοδήποτε αξίωση, απαίτηση οιοσδήποτε φύσης, δυνάμει της αρχικής συμφωνίας αγοροπωλησίας του 2006. Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι από της 19/12/2006 έως της 30/3/2018 είχαν πραγματοποιηθεί στην Latirus αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους 7,698 εκατομμύρια ευρώ και το έργο έχει προχωρήσει με την έκδοση μιας σειράς όπως έχουν αναφερθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2017 στις σελίδες 19-20».

«Σχετικά με τις υποχρεώσεις ποσού 5,733 εκατομμυρίων ευρώ της εταιρείας Latirus αφορούν τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που προέκυψαν κυρίως από την αποτίμηση του ακινήτου που κατέχει η εταιρεία μέσο της θυγατρικής της εταιρίας Ικτίνος Τεχνική και Τουριστική Α.Ε. Η εταιρία Ικτίνος Τεχνική και Τουριστική Α.Ε. συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις της σύμφωνα με τα ΕΛΠ και αποτυπώνει τα ακίνητά της στο κόστος κτήσης το οποίο ανέρχεται κατά την 31/12/2017 σε ποσό € 11,22 εκατομμύρια. Η εταιρία Ικτίνος ΕΛΛΑΣ ως εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει την  υποχρέωση να δημοσιεύει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και προκειμένου να αποτυπώσει την αξία της συμμετοχής της στη εταιρία Ικτίνος Τεχνική και Τουριστική Α.Ε. (μέσω της εταιρείας Latirus) εκτιμά τα ακίνητα σε εύλογες αξίες. Η εκτίμηση του ακινήτου έγινε από την εταιρία Colliers International και ανέρχεται στο ποσό των 33,645 εκατομμύρια» τονίζει η εταρεία και καταλήγει με την επισήμανση πως «η εταιρεία Ικτίνος ΕΛΛΑΣ προχώρησε στην εξαγορά της εταιρίας Latirus και κατά συνέπεια της Ικτίνος Τεχνική και Τουριστική γιατί πιστεύει ότι η εν λόγω επένδυση μπορεί να της αποδώσει υψηλή κερδοφορία, εξετάζοντας όλα τα σενάρια αξιοποίησης της.