7ος χρόνος, ημέρα 2177η
Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση στα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου και στόχος για ανεκτέλεστο 3 δισ. ευρώ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση στα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου και στόχος για ανεκτέλεστο 3 δισ. ευρώ

Με σημαντική αύξηση της λειτουργικής της κερδοφορίας ολοκλήρωσε τη χρήση 2020 η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επιτυγχάνοντας προσαρμοσμένο EBITDA 306,6 εκατ. ευρώ κόντρα στις επιπτώσεις της πανδημίας.

Παράλληλα ο όμιλος είχε σημαντική ανάπτυξης από τους τομείς της καθαρής ενέργειας και των παραχωρήσεων, ενώ για φέτος αναμένει εκτόξευση του ανεκτέλεστου υπόλοιπου έργων στα 3 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα για τους βασικούς λειτουργικούς τομείς:

Κατασκευές

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του τομέα των Κατασκευών κατά το έτος του 2020 έχουν ως εξής:

 • Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 525,9 εκατ. ευρώ έναντι 739,1 εκατ. ευρώ την χρήση 2019.
 • Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) διαμορφώθηκε στα 19 εκατ. ευρώ έναντι 16,2 εκατ. ευρώ την χρήση 2019.
 • Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν στα 6,9 εκατ. ευρώ έναντι 3,6 εκατ. ευρώ την χρήση 2019.

Στον κατασκευαστικό τομέα, το υπογεγραμμένο κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του Ομίλου την 31.12.2020 ανήλθε σε 1,6 δις ευρώ, διατηρώντας τις προοπτικές μίας υγιούς κατασκευαστικής δραστηριότητας την επόμενη περίοδο.

Κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων με τις υπογεγραμμένες και προς υπογραφή νέες συμβάσεις το ανεκτέλεστο διαμορφώνεται σε 2,2 δισ. ευρώ, ενώ αναμένεται να προσεγγίσει το επίπεδο των 3 δις. ευρώ το επόμενο διάστημα, μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανάθεσης σημαντικών έργων, όπως π.χ. το έργο της ανάπτυξης Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος με Καζίνο στο Ελληνικό, όπου η ΤΕΡΝΑ θα εκτελέσει το 100% των απαιτούμενων εργασιών.

Ηλεκτρισμός από ΑΠΕ

Στον τομέα της ενέργειας από ΑΠΕ, τα βασικά οικονομικά μεγέθη κατά το 2020 έχουν ως εξής:

 • Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα 273,4 εκατ. ευρώ, έναντι 237,3 εκατ. ευρώ την χρήση 2019.
 • Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) αυξήθηκε στα 193,9 εκατ. ευρώ έναντι 176,9 εκατ. ευρώ την χρήση 2019.
 • Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) αυξήθηκαν στα 127,5 εκατ. ευρώ έναντι 119,7 εκατ. ευρώ την χρήση 2019.

Συνολικά, ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διαθέτει περισσότερα από 1.800 MW σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 728 MW στην Ελλάδα, 513 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στην Ν.Α. Ευρώπη. Ο Όμιλος διαθέτει, επίσης, υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος 430 MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στόχος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου να προσεγγίσει τα 3.000 MW μέσα στη επόμενη πενταετία.

Παραχωρήσεις

Στον λειτουργικό τομέα των Παραχωρήσεων, τα βασικά οικονομικά μεγέθη κατά το 2020 έχουν ως εξής:

 • Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 151,3 εκατ. ευρώ έναντι 187,1 εκατ. ευρώ την χρήση 2019.
 • Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) διαμορφώθηκε στα 105,3 εκατ. ευρώ έναντι 103,1 εκατ. ευρώ την χρήση 2019.
 • Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν στα 44,1 εκατ. ευρώ έναντι 52 εκατ. ευρώ την χρήση 2019.

Ηλεκτρισμός από θερμική ενέργεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας

Ο Όμιλος έχει συμμετοχές στην ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ (50%) και στην ΗΡΩΝ ΙΙ (25%) για τις οποίες η ενσωμάτωση των στοιχείων στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις γίνεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

 • Στον λειτουργικό τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, ο κύκλος εργασιών το 2020 διαμορφώθηκε στα 37,4 εκατ. ευρώ έναντι 37 εκατ. ευρώ την χρήση 2019.
 • Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) κατά το 2020 διαμορφώθηκε στα 0,9 εκατ. ευρώ έναντι 2,3 εκατ. ευρώ την χρήση 2019.
 • Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) κατά το 2020 διαμορφώθηκαν στα 0,4 εκατ. ευρώ, έναντι 5,8 εκατ. ευρώ την χρήση 2019.

Real Estate/Λατομεία /Βιομηχανία/Συμμετοχές/Λοιπές Δραστηριότητες

Να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένοι κλάδοι δεν περιλαμβάνονται στους βασικούς τομείς δραστηριότητας του Ομίλου.

Ο Κύκλος Εργασιών του τομέα Real Estate διαμορφώθηκε σε 4,2 εκατ. ευρώ, έναντι 5,2 εκατ. ευρώ την χρήση 2019. Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) ανήλθε σε 0,3 εκατ. ευρώ, έναντι 0,2 εκατ. ευρώ την χρήση 2019. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) κατά το 2020 διαμορφώθηκαν σε μείον 0,9 εκατ. ευρώ, έναντι 0,4 εκατ. ευρώ την χρήση 2019.

Ο Κύκλος Εργασιών του λειτουργικού τομέα «Λατομεία /Βιομηχανία» διαμορφώθηκε το 2020 σε 7,1 εκατ. ευρώ, έναντι 9,9 εκατ. ευρώ το 2019. Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) διαμορφώθηκε σε μείον 4,1 εκατ. ευρώ, έναντι μείον 4,1 εκατ. ευρώ του 2019. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) κατά το 2020 διαμορφώθηκαν σε μείον 13,2 εκατ. ευρώ, έναντι μείον 10,8 εκατ. ευρώ την χρήση 2019.

Βασικά στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Ομίλου την 31.12.2020

Όσον αφορά τα μεγέθη της ενοποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, παρατηρούνται τα εξής:

Το Καθαρό Χρέος του Ομίλου (χρηματικά διαθέσιμα μείον δανειακές υποχρεώσεις) διαμορφώθηκε την 31.12.2020 σε περίπου 1.317 εκατ. ευρώ, έναντι 1.437 εκατ. ευρώ την 31.12.2019. Η μεταβολή αυτή προέρχεται κυρίως από τη μείωση των δανειακών υποχρεώσεων του Λειτουργικού Τομέα της Ενέργειας.

Το Συνολικό Ενεργητικό του Ομίλου την 31.12.2020 ανέρχεται σε 4.636 εκατ. ευρώ, έναντι 4.309 εκατ. ευρώ την 31.12.2019.