Γαλαξίδι: Προαιρετική δημόσια πρόταση στα 0,70 ευρώ - Premium 103%

Φαίνεται πως το... ράλι της Γαλαξίδι στο ταμπλό του Χ.Α. εσχάτως και ο σχεδόν διπλασιασμός της τιμής της μετοχής από τις 24 Απριλίου δεν ήταν... τυχαίος, καθώς υπάρχουν μετοχικές εξελίξεις, με δημόσια πρόταση στην τιμή των 0,70 ευρώ ανά μετοχή.

Πιο αναλυτικά, σε συμφωνία για τον έλεγχο της εταιρείας Γαλαξίδι με παράλληλη κατάθεση προαιρετικής δημόσιας πρότασης για τις εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α. προχώρησε ομάδα μετόχων που ελέγχουν συνολικά το 78% των μετοχών της εισηγμένης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση στο Χ.Α. στις 24 Μαΐου υπήρξε συμφωνία των μετόχων ώστε να συντονιστούν μεταξύ τους, για τον έλεγχο της Γαλαξίδι.

Πρόκειται για την εταιρεία Ανεμοκάμπι ΑΕ Συμμετοχών, η οποία ανήκει κατά 100% στην κα. Αθανασία Παντελεημονίτου και την εταιρεία Tangent Investments Ltd που ελέγχεται από κοινού από τους κκ Ιωάννη και Αλεξάνδρα Κοντέλλη.

Η εταιρεία Ανεμοκάμπι ΑΕ Συμμετοχών λοιπόν μαζί με τα συντονισμένα με αυτήν πρόσωπα, ανακοινώνει την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της εταιρείας Γαλαξίδι στην τιμή των 0,70 ευρώ ανά μετοχή.

Η συμφωνία

Την 24.05.2017, ο Προτείνων και τα πρόσωπα: Αθανασία Παντελεημονίτου του Σπυρίδωνος, Κοντέλλη Αλεξάνδρα του Εμμανουήλ, Κοντέλλης Ιωάννης του Εμμανουήλ, Χεκιμιάν Ιωάννης του Βαχάν, Γιαννουλάτος Σπυρίδων του Αποστόλου, Χεκιμιάν Αικατερίνη του Βαχάν, Tangent Investments Ltd, Ιακωβόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Μαρδάκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Γκογκορώσης Χρήστος του Αποστόλου, Μαρδάκης Ευάγγελος του Ευθυμίου, οι οποίοι αθροιστικά κατείχαν συνολικά ποσοστό ύψους 78,86% περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Γαλαξίδι υπέγραψαν συμφωνία (στο εξής η «Συμφωνία Μετόχων»), με την οποία, μεταξύ άλλων, συμφώνησαν να συντονισθούν μεταξύ τους, κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου, για τον από κοινού έλεγχο της εταιρείας.

Το μετοχικό κεφάλαιο

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Γαλαξίδι ανέρχεται, κατά την ημερομηνία της παρούσης, σε 5.208.253,20 εκατ. και διαιρείται σε 14.076.360 κοινές, ονομαστικές, άυλες, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,37 η κάθε μία.

Ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης κατείχαν 11.100.189 Μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ύψους 78,86% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η δημόσια πρόταση στοχεύει στην απόκτηση των επιπλέον 2.976.171 μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ύψους 21,14% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Γαλαξίδι.

Όπως προαναφέρθηκε η δημόσια πρόταση ανέρχεται στα 0,70 ευρώ ανά μετοχή, ποσό που υπερβαίνει κατά 103,5% τη μέση χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής, όπως αυτή ορίζεται στο Νόμο, για την περίοδο των έξι (6) μηνών που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ισούται με 0,344 ευρώ.

Η πραγματοποίηση της δημόσιας πρότασης προϋποθέτει την έγκριση του Πληροφοριακού Δελτίου από την Ε.Κ. το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των όρων της Δημόσιας Πρότασης.

Όταν αποκτήσει ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, όπως ορίζει ο νόμος ο προτείνων θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out) σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και θα εξαγοράσει, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, τις υπόλοιπες μετοχές.