Φιερατέξ: Θετικό το αποτέλεσμα του 3ου τριμήνου 2020

Φιερατέξ: Θετικό το αποτέλεσμα του 3ου τριμήνου 2020

Ανακοίνωση αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στις εργασίες και τα μεγέθη της ύστερα από ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έβγαλε η Φιερατέξ Ανεζουλάκη, γνωστοποιώντας ότι η δραματική μείωση της ζήτησης για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα σαν αποτέλεσμα της εξάπλωσης της πανδημίας κατά το τετράμηνο Μαρτίου -Ιουνίου 2020, έχει επηρεάσει σημαντικά τα μεγέθη της εταιρείας του πρώτου εξαμήνου του έτους. 

Όμως, κατά το Γ’ τρίμηνο του έτους η κατάσταση της αγοράς δείχνει να ομαλοποιείται σταδιακά. Από εκεί και πέρα, στην ανακοίνωση τονίζεται πως «δεν γνωρίζουμε ακόμα τι αποτέλεσμα θα έχει στην αγορά το δεύτερο κύμα της πανδημίας που είναι σε εξέλιξη τώρα. Για το λόγο αυτό η διοίκηση της εταιρείας λαμβάνει διαρκώς τα απαραίτητα μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και την προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών της». 

Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα, στο 3ο τρίμηνο ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, διαμορφώθηκε σε 4,59 εκατ. ευρώ έναντι 4,78 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας πτώση κατά 4%. 

Το μεικτό αποτέλεσμα του Γ΄ Τριμήνου ήταν θετικό 101 χιλ. ευρώ έναντι αρνητικού 563 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Επίσης θετικά ήταν τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) του Γ΄ Τριμήνου καθώς διαμορφώθηκαν στα 24 χιλ. ευρώ έναντι αρνητικών 760 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019. 

Τέλος τα αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Γ΄ τριμήνου ήταν θετικά 181 χιλ. ευρώ έναντι αρνητικών 525 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019. 

Στην δανειακή θέση της εταιρείας δεν επήλθε σημαντική μεταβολή το τρίτο τρίμηνο του 2020, ενώ η χρηματοοικονομική κατάστασή της είναι σε επάρκεια ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η επιχειρηματική της δραστηριότητα. 

Συνοπτικά τα στοιχεία της οικονομικής θέσης της εταιρείας το 3ο τρίμηνο του 2020 

Τα ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία στο 9μηνο του 2020 διαμορφώθηκαν στα 9,776 εκατ. ευρώ έναντι 10,922 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Τα ταμιακά διαθέσιμα στο τέλος του φετινού 9μήνου ήταν στα 858.000 ευρώ έναντι 672.000 ευρώ πέρυσι, ενώ το σύνολο ενεργητικού διαμορφώθηκε στα 

21,932 εκατ. ευρώ, έναντι 24,347 εκατ. ευρώ πέρυσι το ίδιο διάστημα. 

Το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων στο τέλος του 9μήνου του 2020 έφτασε στα 10,174 ευρώ έναντι 11,544 ευρώ πέρυσι, ενώ ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 5,347 εκατ. ευρώ από 5,458 εκατ. ευρώ πέρυσι. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν στη λήξη του φετινού 9μήνου στα 4,543 εκατ. ευρώ έναντι 3,697 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται στα 7,215 ευρώ έναντι 9,106 ευρώ πέρυσι. Στο σύνολο των υποχρεώσεων φτάνει στα 11,758 εκατ. ευρώ, έναντι 12,803 εκατ. ευρώ που ήταν πέρυσι.