8ος χρόνος, ημέρα 2270η
Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022

Επταετές ομόλογο 300 εκατ. ευρώ με ρήτρα αειφορίας εκδίδει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Επταετές ομόλογο 300 εκατ. ευρώ με ρήτρα αειφορίας εκδίδει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Επταετές ομόλογο 300 εκ. ευρώ συνδεδεμένο με ρήτρα αειφορίας και όριο αντλούμενου ποσού τουλάχιστον 200 εκ. ευρώ, εκδίδει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η έκδοση προβλέπει την προσαύξηση του επιτοκίου του Ομολογιακού Δανείου κατά 0,20% σε περίπτωση μη επίτευξης από την εταιρεία του στόχου αειφορίας (καθώς και σε περίπτωση μη προσήκουσας δημοσίευσης των πληροφοριών που οφείλει να δημοσιοποιεί) σύμφωνα με το πλαίσιο της έκδοσης.

Η εταιρία ξεκαθαρίζει ότι η ομολογιακή έκδοση θα προχωρήσει μόνο στην περίπτωση που το ποσό από τη ζήτηση των επενδυτών θα είναι τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ.

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης και της Δημόσιας Προσφοράς θα διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα, αναλόγως των συνθηκών που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές. Η εταιρεία, θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου με επόμενες ανακοινώσεις της.

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση της εταιρίας έχει ως εξής:

«Η “ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” (εφεξής η “Εταιρεία“), σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 29ης Νοεμβρίου 2021 αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνδεδεμένου με ρήτρα αειφορίας, ποσού έως ευρώ 300.000.000, με ελάχιστο ποσό τα ευρώ 200.000.000, με διάρκεια επτά (7) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, και όσες διατάξεις του Ν. 3156/ 2003 παραμένουν σε ισχύ μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4548/2018 (το “Ομολογιακό Δάνειο”), τη διάθεση των ομολογιών του Ομολογιακού Δανείου (οι “Ομολογίες”) μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα (η “Δημόσια Προσφορά”) και την εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εφόσον οι συνθήκες που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές είναι κατάλληλες. Το Ομολογιακό Δάνειο θα εκδοθεί με βάση το Πλαίσιο Ομολόγου Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας της Εταιρείας (το “Πλαίσιο“), το οποίο εγκρίθηκε και υιοθετήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την ίδια ως άνω συνεδρίασή του και θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.gekterna.com, και θα προβλέπει την προσαύξηση του επιτοκίου του Ομολογιακού Δανείου κατά 0,20%, σε περίπτωση μη επίτευξης από την Εταιρεία του Στόχου Αειφορικής Επίδοσης, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Πλαίσιο, καθώς και σε περίπτωση μη προσήκουσας δημοσίευσης από την Εταιρεία και επαλήθευσης από πιστοποιημένο εξωτερικό εμπειρογνώμονα των πληροφοριών που οφείλει να δημοσιοποιεί βάσει του Πλαισίου.

Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, τους όρους του Ομολογιακού Δανείου και τη Δημόσια Προσφορά θα περιληφθούν στο Πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου και στο Ενημερωτικό Δελτίο που συντάσσεται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017, των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 της Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2019, καθώς και του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), για την έγκριση του οποίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την διάθεσή του, το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών θα διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα, αναλόγως των συνθηκών που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές. Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου με επόμενες ανακοινώσεις της».