8ος χρόνος, ημέρα 2480η
Τρίτη, 16 Αυγούστου 2022

Epsilon Net: Εγκρίθηκε από τη Γ.Σ. το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Epsilon Net: Εγκρίθηκε από τη Γ.Σ. το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Στην έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών έως ποσοστού 5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με διάρκεια έως 12 μηνών, προχώρησαν οι μέτοχοι της Epsilon Net, στην τακτική γενική τους συνέλευση στις 30 Ιουνίου.

Πιο ειδικά:

"Η EPSILON NET Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2022, εγκρίθηκε, η εφαρμογή προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 και κατ' εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ/596/2014 και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού ΕΕ/1052/2016. Συγκεκριμένα, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εφαρμογή προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, ανώτατου αριθμού 2.710.000 μετοχών (5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Η Εταιρία δύναται να προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών για χρονικό διάστημα μέχρι και 12 μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και 30/06/2023 και να προβεί σε αγορές με κατώτατο όριο απόκτησης δύο ευρώ (€ 2,00) ανά μετοχή και ανώτατο όριο απόκτησης είκοσι ευρώ (€20,00) ανά μετοχή. Παράλληλα εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να καθορίσει τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την απόκτηση των ίδιων μετοχών και εν γένει να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση των ανωτέρω αναφερόμενων".