ΓΔ: 827,06 2,04 (0,25 %)

Τζίρος: 49,44 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1955η
Τρίτη, 9 Μαρτίου 2021

ΓΔ: 827,06 2,04 (0,25 %)

Τζίρος: 49,44 εκατ. €   RT

Epsilon Net: Διψήφια ποσοστά ανάπτυξης σε 9μηνο και 3ο τρίμηνο

Epsilon Net: Διψήφια ποσοστά ανάπτυξης σε 9μηνο και 3ο τρίμηνο

Διψήφια ποσοστά ανάπτυξης τόσο σε επίπεδο εννεαμήνου όσο και σε επίπεδο 3ου τριμήνου 2020 παρουσιάζει ο όμιλος Epsilon Net, με τη φετινή χρονιά να είναι η καλύτερη έως τώρα της ιστορίας της εταιρείας, ενώ θυμίζουμε την περασμένη άνοιξη μεταπήδησε από την Εναλλακτική στην Κύρια Αγορά του ελληνικού χρηματιστηρίου. 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το εννεάμηνο του 2020 ανήλθε σε 11,50 εκατ. ευρώ έναντι 10,26 εκ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019, σημειώνοντας αύξηση 12,15%, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,47 εκατ. ευρώ έναντι 2,09 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019, σημειώνοντας αύξηση 17,96%. Επίσης, τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 61,19% ανερχόμενα σε 1,22 εκατ. ευρώ έναντι 0,75 εκατ. το ίδιο διάστημα του 2019.

Ακόμη μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης είχε ο όμιλος σε επίπεδο 3ου τριμήνου, όπου ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 3,06 εκατ. ευρώ έναντι 2,39 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο του 2019, σημειώνοντας αύξηση 28,17%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 0,64 εκατ. ευρώ έναντι 0,53 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα  του 2019, σημειώνοντας αύξηση 20,57%, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 94,65% ανερχόμενα σε 0,23 εκατ. έναντι 0,12 εκατ. πέρυσι. 

Τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε 20,25 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 161,28% έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, ο μακροπρόθεσμος δανεισμός ανέρχεται σε 8,51 εκατ. ευρώ, ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός σε 3,52 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία έχει καθαρό ταμείο 8,22 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου στο εννεάμηνο 2020 ανήλθαν σε 20,05 εκατ. ευρώ. 

Το επενδυτικό πρόγραμμα του εννεαμήνου 

Ο όμιλος κατά την διάρκεια των εννέα μηνών του 2020 προχώρησε με γοργά βήματα στην υλοποίηση του επενδυτικού του πλάνου, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την σημαντική του θέση στο χώρο του business software.

Κατά το γ’ τρίμηνο του 2020, ειδικότερα τον  Ιούλιο, ολοκληρώθηκε η εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 5,34 εκατ. Τον ίδιο μήνα πραγματοποιήθηκε η εξαγορά  του 51% της hoteliga International s.p Z.o.o με έδρα την Πολωνία .

Τον Αύγουστο του 2020 η Epsilon Net πιστοποιήθηκε ως πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης ΥΠΑΗΕΣ από την ΑΑΔΕ, διευρύνοντας τη γκάμα των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει ο όμιλος στις ελληνικές επιχειρήσεις για την κάλυψη των αναγκών τους αναφορικά με τα ηλεκτρονικά βιβλία (myData) της ΑΑΔΕ αλλά και  τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. 

Οι εξελίξεις αυτές, οδήγησαν σε αύξηση της ζήτησης για τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες του ομίλου καθώς και  τη βελτίωση  των οικονομικών μεγεθών του, το εννεάμηνο του 2020. 

Όπως παρατηρείται από τη σύγκριση των οικονομικών μεγεθών της τρέχουσας περιόδου με τα αντίστοιχα  μεγέθη του 2019, ο όμιλος ακόμα και μέσα σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία της πανδημίας Covid-19 για την εγχώρια και παγκόσμια οικονομία, κινείται με θετικό πρόσημο και αυξάνει τα  οικονομικά του μεγέθη λόγω των ακόλουθων παραγόντων: 

α) Κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων αυξάνεται η τάση των επιχειρήσεων για απόκτηση και χρήση συστημάτων πληροφορικής βασισμένα σε web και cloud τεχνολογίες που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης από απόσταση. Το σύνολο των επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει ο όμιλος τα τελευταία χρόνια ανταποκρίνονται απόλυτα στις παραπάνω ανάγκες των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης για αυτά τα προϊόντα και υπηρεσίες, 

β) Η πιστοποίηση που έλαβε ο Όμιλος για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης τον Αύγουστο του 2020, τον κατατάσσει στις πρώτες επιλογές των επιχειρήσεων για την εναρμόνισή τους με την νέα υποχρέωση των ηλεκτρονικών βιβλίων myData της Α.Α.Δ.Ε., 

γ) Οι εφαρμογές λογισμικού και οι υπηρεσίες του Ομίλου είναι σημαντικές για την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, καθώς αποτελούν τα απολύτως απαραίτητα εργαλεία  ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα την λειτουργία τους και  την ανταλλαγή δεδομένων με τις κρατικές αρχές, 

δ) Ο όμιλος διαθέτει ένα  ισχυρό πελατολόγιο, άνω των 30.000 ενεργών πελατών , καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων της εγχώριας αγοράς, με συνέπεια να μην εκτίθεται σε μεγάλες αρνητικές αλλαγές που ενδεχομένως να συμβούν λόγου Covid-19 σε συγκεκριμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, 

Επιπλέον, ο όμιλος Epsilon Net, έχοντας επενδύσει σταθερά σε τεχνολογίες και εξοπλισμό που εγγυώνται την μέγιστη ασφάλεια στην διαχείριση των δεδομένων,  σχεδίασε και εφάρμοσε πολιτικές & διαδικασίες πλήρους απομακρυσμένης εργασίας, χωρίς να αλλάξει το υψηλό επίπεδο στον τρόπο επικοινωνίας/υποστήριξης με τους πελάτες και τους εξωτερικούς συνεργάτες του. Σήμερα, σχεδόν το σύνολο του προσωπικού εργάζεται με συνέπεια και επιτυχία από το σπίτι και  η λειτουργία όλων των εταιρειών του ομίλου συνεχίζεται απρόσκοπτα και αποδοτικά.

Η χρησιμότητα των προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου ενισχύεται και από την επίδραση των μέτρων αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών του Covid-19, καθώς η αξιοποίησή τους από τις επιχειρήσεις και τα λογιστήρια, απαιτεί στιβαρά και ενημερωμένα πληροφοριακά συστήματα, με άμεση προσαρμογή στις συνεχείς αλλαγές των Εργατικών, Ασφαλιστικών και Φορολογικών διατάξεων. 

Η στρατηγική τοποθέτηση του ομίλου στην αγορά αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω, μέσω σημαντικών κινήσεων, όπως η εξαγορά του 80% της εταιρείας Data Communication τον Οκτώβριο καθώς και της συμφωνίας ισομερούς εξαγοράς της Singular Logic Α.Ε., από τις εταιρείες Epsilon Net και Space Hellas, τον Νοέμβριο.