ΓΔ: 897,01 -13,20 (-1,45 %)

Τζίρος: 251,67 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2016η
Κυριακή, 9 Μαΐου 2021

ΓΔ: 897,01 -13,20 (-1,45 %)

Τζίρος: 251,67 εκατ. €   RT

ΕΧΑΕ: Στα 2,5 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο εννεάμηνο

ΕΧΑΕ: Στα 2,5 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο εννεάμηνο

Μειωμένα ήταν τα μεγέθη του ομίλου ΕΧΑΕ το εννεάμηνο του 2020 συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, καθώς τα συνολικά έσοδα φέτος διαμορφώθηκαν στα 21,2 εκατ. ευρώ έναντι 24,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, μειωμένα κατά 14%.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, αυτή η μεταβολή οφείλεται κυρίως στην μείωση κατά 2,8 εκατ. ευρώ (70,3%) των εσόδων από τον διακανονισμό συναλλαγών, καθώς και στην εφαρμογή, από 1.1.2020, του λογιστικού προτύπου IFRS 15 που επιμερίζει μέρος των εσόδων από εταιρικές πράξεις (ΑΜΚ και νέες εισαγωγές) σε μελλοντικές χρήσεις. Σε συγκρίσιμη βάση, τα έσοδα από εταιρικές πράξεις το 2019 θα ήταν μειωμένα κατά 1 εκατ. ευρώ.

Κατά το εννεάμηνο του 2020, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών (ΜΗΑΣ) διαμορφώθηκε στα 63,4 εκατ. ευρώ μειωμένη κατά 5,7% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2019 που ο μέσος τζίρος ήταν στα 67,2 εκατ. ευρώ. Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών με παρεπόμενες υπηρεσίες για το εννεάμηνο του 2020 ανήλθε στα 14,6 εκατ. ευρώ έναντι 13,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019, αυξημένο κατά 8,6%.

Σημειώνεται ότι η μεταβολή προέρχεται κυρίως από τις αμοιβές προσωπικού που προέκυψαν με την ενίσχυση της διοικητικής δομής στις αρχές του έτους, την αμοιβή συμβούλου για τη βελτίωση της επιχειρησιακής οργάνωσης, τη δωρεά του Ομίλου για την υποστήριξη του εθνικού συστήματος υγείας στην αντιμετώπιση του Covid-19, καθώς και από τα τέλη που κατέβαλε η θυγατρική ATHEXCSD στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αδειοδότησή της βάσει CSDR.

Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του εννεαμήνου 2020 διαμορφώθηκαν στα 6,5 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 41,4% σε σχέση με τα 11,2 εκατ. του εννεαμήνου του 2019. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) το εννεάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν στα 3,3 εκατ. ευρώ έναντι 8,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση 59,1%. Για το εννεάμηνο του 2020 τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 2,5 εκατ. ευρώ έναντι 5,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση 57%.

Με βάση την κατευθυντήρια γραμμή για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,042 ευρώ έναντι 0,098 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. έκλεισε το εννεάμηνο του 2020 μειωμένος κατά 2,2% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς μειώθηκε κατά 11,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη μέση κεφαλαιοποίηση του εννεαμήνου του 2019 (47,6 δισ. ευρώ έναντι 53,6 δισ.).

Ενημέρωση για τις ενέργειες του Ομίλου αναφορικά με τον Covid-19

O Όμιλος συνεχίζει αδιάλειπτα την δραστηριότητά του, καθώς η Διοίκηση έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της έκτασης των οικονομικών συνεπειών από την πανδημία Covid-19, ώστε να μην υπάρχει ουδεμία αβεβαιότητα αναφορικά με τη συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου.

Στο πλαίσιο αυτό ο Όμιλος, αξιοποιώντας την τεχνολογική του υποδομή, έχει δημιουργήσει έναν ισχυρό, αποτελεσματικό μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων. Λόγω της κρίσης της πανδημίας Covid-19 o Όμιλος προέβη σε έκτακτες δαπάνες συνολικού ύψους 179 χιλ. ευρώ οι οποίες εν μέρει αντισταθμίστηκαν από τη μείωση των λειτουργικών εξόδων η οποία προήλθε κυρίως από τον περιορισμό των επαγγελματικών ταξιδιών και την εξ’ αποστάσεως εργασία.

Τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2020 παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 λόγω της σχετικά περιορισμένης δραστηριότητας του γ’ τριμήνου του 2020, που ήταν αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στην αγορά και της έναρξης τους δεύτερου κύματος της πανδημίας με την εκ νέου εφαρμογή περιορισμών στην οικονομική δραστηριότητα (lockdown) σε πολλές οικονομίες, για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.