8ος χρόνος, ημέρα 2476η
Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022

AVE: Αύξηση κεφαλαίου 3 εκατ. ευρώ

AVE: Αύξηση κεφαλαίου 3 εκατ. ευρώ

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 3.003.860,00 ευρώ, με έκδοση 3.003.860 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,04 ευρώ εκάστη και με τιμή διάθεσης 1,00 ευρώ ανά μετοχή, προτείνει η διοίκηση την AVE στη Γενική Συνέλευση.

Η αύξηση προτείνεται να πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων καταβολών βασικών μετόχων της Εταιρείας και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Οι καταβολές είχαν πραγματοποιηθεί έναντι μελλοντικών αυξήσεων και, συγκεκριμένα, η εκ των μετόχων STONEMAN HOLDINGS LTD είχε ήδη καταθέσει το ποσό των 1.319.100,00 € και η εκ των μετόχων DOSON INVESTMETNS COMPANY LIMITED είχε ήδη καταθέσει το ποσό των 1.684.760,00 ευρώ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παράγραφος 3 του ν. 4584/2018.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προκρίνεται ως απαραίτητη και επιβεβλημένη, προς την κατεύθυνση της κεφαλαιακής της ενίσχυσης και της βελτίωσης της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας αλλά και του Ομίλου, εν γένει, σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.