Αύξηση πωλήσεων και κερδών για την Πλαστικά Θράκης

Αύξηση παρουσίασαν τα μεγέθη του Ομίλου σε επίπεδο κύκλου εργασιών και κερδών για τη χρήση 2015.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, ανάμεσα στους βασικούς λόγους, που συνετέλεσαν στη θετική πορεία των αποτελεσμάτων και στη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους περιλαμβάνεται η αλλαγή του προϊοντικού μίγματος υπέρ των προϊόντων με υψηλότερα περιθώρια κέρδους, η περαιτέρω συγκράτηση των σταθερών δαπανών της παραγωγής, η θετική επίδραση λόγω της ενδυνάμωσης του δολαρίου έναντι του ευρώ καθώς και η μείωση των τιμών των α'' υλών. 

Ειδικότερα τα βασικά μεγέθη του Ομίλου για το 2015 σε σχέση με τη χρήση 2014 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Στο χρήση 2015 ο Όμιλος υλοποίησε επενδυτικό πλάνο συνολικού ύψους € 32,3 εκ. περίπου εκ των οποίων €22.9 εκ. αφορούν επενδύσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα. Ειδικότερα € 23,4 εκ. δαπανήθηκαν για επενδύσεις στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάστων, € 7,0 εκ. στον κλάδο της Συσκευασίας και € 1.8 εκ. δαπανήθηκαν για την νέα επένδυση στον Αγροτικό Κλάδο. Η χρηματοδότηση του 50% περίπου του ως άνω επενδυτικού πλάνου πραγματοποιήθηκε με τη χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και το υπόλοιπο ποσό χρηματοδοτήθηκε από ίδια διαθέσιμα και τραπεζικό δανεισμό. Επισημαίνεται ότι οι υπογεγραμμένες συμβάσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων αξίας € 12,4 εκ. για την αγορά παγίων δεν έχουν αναγνωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις του 2015 δεδομένου ότι αφορούν σε πάγια τα οποία θα λειτουργήσουν εντός της τρέχουσας χρήσης οπότε και θα αναγνωριστεί η αγορά και η υποχρέωση τους.

Ως απόρροια των ανωτέρω ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός του Ομίλου την 31.12.2015 ανήλθε σε € 42,4 εκ. αυξημένος κατά € 9,6 εκ. σε σχέση με την 31.12.2014, ενώ ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,3 παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με την 31.12.2014.

Αναφορικά με την πορεία των αποτελεσμάτων στη χρήση του 2016 θετικά είναι τα μηνύματα για τα μεγέθη του Ομίλου στο πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης σε επίπεδο Κύκλου Εργασιών και Λειτουργικών Κερδών σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Στο α'' τρίμηνο της χρήσης του 2016 αποτυπώνεται κατά κύριο λόγο η θετική επίδραση της μείωσης των τιμών των α'' υλών, η αύξηση των όγκων παραγωγής και του κύκλου εργασιών καθώς και η επίδραση του προϊοντικού μίγματος.

Η ισχυρή και υγιής κεφαλαιακή δομή του Ομίλου σε συνδυασμό με τις λειτουργικές και οργανωτικές δομές τις οποίες πλέον διαθέτει, έδωσαν τη δυνατότητα στη Διοίκηση να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις όποιες δυσκολίες προέκυψαν στο εγχώριο επιχειρηματικό περιβάλλον το 2015 και να υλοποιήσει ένα εκτεταμένο επενδυτικό σχέδιο. Το πλάνο προβλέπει οι νέες γραμμές παραγωγής να έχουν τεθεί σε κανονική λειτουργία έως τα τέλη Απριλίου 2016 και η θετική επίδραση στα περιθώρια κέρδους εκτιμάται ότι θα αποτυπωθεί στα αποτελέσματα του 2017 με την ωρίμανση των νέων επενδύσεων.

Η αβεβαιότητα που υφίσταται στο μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο και το ευμετάβλητο επιχειρηματικό περιβάλλον τόσο στην εχγώρια αγορά όσο και διεθνώς δεν επιτρέπουν μία ασφαλή εκτίμηση για την πορεία των αποτελεσμάτων για το σύνολο της χρήσης 2016.