7ος χρόνος, ημέρα 2153η
Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021

Αυξημένα κέρδη και έσοδα για την Ικτίνος στο 9μηνο

Αύξηση στα κέρδη και τα έσοδα εμφάνισε η Ικτίνος κατά το εννεάμηνο του 2017. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι πωλήσεις του 9μήνου 2017 ανήλθαν σε 32,5 εκατ. ευρώ, έναντι 21,7 εκατ. ευρώ, της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση κατά 49,77%.  

Επιπλέον, λόγω της καλύτερης διαχείρισης του συνολικά λειτουργικού κόστους σε σχέση με τις πωλήσεις, τα Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 12,6 εκατ. ευρώ έναντι 5,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση  κατά 242,3%.

Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 11,1 εκατ. ευρώ από 3,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξημένα κατά 305,4%, ενώ αντίστοιχα τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 7,8 εκατ. ευρώ από 2,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξημένα κατά 312%.