ΓΔ: 827,06 2,04 (0,25 %)

Τζίρος: 49,44 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1954η
Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021

ΓΔ: 827,06 2,04 (0,25 %)

Τζίρος: 49,44 εκατ. €   RT

Attica Bank: Τιτλοποιεί μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 712 εκατ. ευρώ

Attica Bank: Τιτλοποιεί μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 712 εκατ. ευρώ

Η Attica Bank ανακοίνωσε σήμερα ότι σε εκτέλεση της αποφάσεως του διοικητικού της συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2020, η τράπεζα υλοποίησε την τιτλοποίηση και μεταβίβαση δύο χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων της.

Συγκεκριμένα η τράπεζα, κατ' εφαρμογή του Νόμου 3156/2003:

i) Μετεβίβασε χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων / πιστώσεων συνολικού ποσού περίπου ευρώ 340,8 εκατ. ευρώ στην εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) με την επωνυμία «Astir NPL Finance 2020-1 Designated Activity Company» που εδρεύει στην Ιρλανδία. Παράλληλα το SPV εξέδωσε και μετεβίβασε στην τράπεζα ένα ομόλογο Σειράς Α ονομαστικής αξίας 159.000.000 ευρώ (Senior Note), ένα ομόλογο Σειράς Β ονομαστικής αξίας 1.806.000 ευρώ (Mezzanine Note) και ένα ομόλογο σειράς C (Junior Note) αξίας 180.000.000 ευρώ, που προέκυψαν από την τιτλοποίηση του εν λόγω χαρτοφυλακίου δανείων / πιστώσεων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 3156/2003, και εξασφαλίζονται με εκ του νόμου ενέχυρο στα μεταβιβασθέντα δάνεια / πιστώσεις.

ii) Μετεβίβασε χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων / πιστώσεων λιανικής τραπεζικής, συνολικού ποσού περίπου ευρώ 371,2 εκατ. ευρώ στην εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) με την επωνυμία «Astir NPL Finance 2020-2 Designated Activity Company» που εδρεύει στην Ιρλανδία. Παράλληλα το SPV εξέδωσε και μετεβίβασε στην Τράπεζα ένα ομόλογο Σειράς Α ονομαστικής αξίας 190.000.000 ευρώ (Senior Note), ένα ομόλογο Σειράς Β ονομαστικής αξίας 104.921.000 ευρώ (Mezzanine Note) και ένα ομόλογο σειράς C (Junior Note) αξίας 76.372.000 ευρώ, που προέκυψαν από την τιτλοποίηση του εν λόγω χαρτοφυλακίου δανείων / πιστώσεων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 3156/2003, και εξασφαλίζονται με εκ του νόμου ενέχυρο στα μεταβιβασθέντα δάνεια / πιστώσεις.

iii) Τη διαχείριση των ανωτέρω χαρτοφυλακίων ανέλαβε -με σχετικές συμβάσεις με τα SPV- η εταιρεία με την επωνυμία QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΔΑΑΔΠ.