7ος χρόνος, ημέρα 2092η
Σάββατο, 24 Ιουλίου 2021

Alpha Bank: Στα 1,2 ευρώ η ανώτατη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών για την αύξηση κεφαλαίου

Alpha Bank: Στα 1,2 ευρώ η ανώτατη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών για την αύξηση κεφαλαίου

Στα 1,2 ευρώ ανά μετοχή ορίστηκε με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Alpha Bank η ανώτατη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω συνδυασμένης προσφοράς στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Παράλληλα το Δ.,Σ αποφάσισε ότι η 28η Ιουνίου θα είναι η ημερομηνία καταγραφής για την κατά προτεραιότητα κατανομή στους κατόχους μετοχών της Alpha Bank. Τα παραπάνω τελούν υπό την επιφύλαξη της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη Δημόσια Προσφορά, Στη σημερινή συνεδρίαση του Χ.Α η τιμή της μετοχής της Alpha έκλεισε στα 1,1420 ευρώ. 

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε: 

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. 100% μητρική εταιρεία της Alpha Bank Α.Ε., σε συνέχεια των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της που έλαβε χώρα στις 15 Ιουνίου 2021

: 1. Για την αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») έως του ποσού των Ευρώ 0,8 δισ., με καταβολή σε μετρητά, την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων Μετόχων και την έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες θα διατεθούν:

(α) στην Ελλάδα, σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς (η «Δημόσια Προσφορά») κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων»), των εφαρμοστέων διατάξεων του ν. 4706/2020 και των εκτελεστικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς»)

και (β) εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, σε θεσμικούς και σε άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, βάσει μίας ή περισσότερων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυνοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και άλλες εφαρμοστέες εθνικές νομοθεσίες, συμπεριλαμβανομένου στις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α (Rule 144A) (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση» και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά η «Συνδυασμένη Προσφορά»)

 2. Για την κατά προτεραιότητα κατανομή των Νέων Μετοχών (η «Κατά Προτεραιότητα Κατανομή») στους υφισταμένους Μετόχους, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση ή στη Δημόσια Προσφορά,

Ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδρίασε σήμερα και αποφάσισε, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη Δημόσια Προσφορά, τα ακόλουθα

1. Η ανώτατη τιμή ανά Νέα Μετοχή που θα διατεθεί στα πλαίσια της Συνδυασμένης Προσφοράς, ορίζεται σε 1,2 ευρώ

 2. Σε συνέχεια της από 22 Ιουνίου 2021 Ανακοίνωσης της Εταιρείας, η 28η Ιουνίου 2021 ορίζεται ως ημερομηνία καταγραφής για την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή.

Η Εταιρεία ανακοινώνει περαιτέρω ότι η Δημόσια Προσφορά αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές της εβδομάδας που αρχίζει την 28η Ιουνίου 2021, ενώ η παράδοση των Νέων Μετοχών αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα μέσα Ιουλίου

Περαιτέρω πληροφορίες για την εταιρεία, τις Νέες Μετοχές και τη Δημόσια Προσφορά θα περιλαμβάνονται στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο, για την έγκριση και διάθεση του οποίου θα ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση