Αίτημα Lafarge για Squeeze out στην ΑΓΕΤ

Αίτηση στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς κατέθεσε η Lafarge Cementos για ια την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των κοινών μετοχών της ΑΓΕΤ Ηρακλής.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική αίτηση, στις 16 Δεκεμβρίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκε η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των προσφερθεισών μετοχών στο πλαίσιο της από 30 Ιουλίου 2015 υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που είχε υποβάλει ο Προτείνων για το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας (στο εξής, η «Δημόσια Πρόταση»), ο Προτείνων κατείχε άμεσα 66.468.761 κοινές μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου ποσοστό 93,51% των κοινών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι μετά τη λήξη της περιόδου αποδοχής της ως άνω Δημόσιας Πρότασης και έως τις 26 Ιανουαρίου 2016, ο Προτείνων έχει αποκτήσει 121.752 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου ποσοστό 0,17% των κοινών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος υποχρεωτικής πώλησης (sell-out) από ορισμένους μετόχους της μειοψηφίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Προτείνων, με αίτησή του προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αιτείται την έγκριση της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των υπόλοιπων κοινών μετοχών της Εταιρείας, προσφέροντας για κάθε μια από αυτές το ποσό των EUR 1,23 σε μετρητά (το οποίο ισούται με το αντάλλαγμα που προσέφερε στην Δημόσια Πρόταση). Από το καταβλητέο θα αφαιρεθεί το ποσό που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, σήμερα ανερχόμενο σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των μεταβιβαζόμενων μετοχών στον Προτείνοντα.

Η βούληση του Προτείνοντα να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς περιλαμβάνεται στην παράγραφο 2.4.1 του Πληροφοριακού Δελτίου της Δημόσιας Πρότασης, το οποίο εγκρίθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2015 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Συνημμένα με την αίτηση του δικαιώματος εξαγοράς υποβλήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η από 25 Ιανουαρίου 2016 βεβαίωση της BNP Paribas S.A., δυνάμει της οποίας πιστοποιείται ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την καταβολή του συνόλου του τιμήματος που ενδέχεται να καταβληθεί σε μετρητά του για την εξαγορά των υπόλοιπων μετοχών της Εταιρείας πλέον των τελών εκκαθάρισης ύψους 0,16% υπέρ της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛΚΑΤ).