7ος χρόνος, ημέρα 2055η
Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021

Aegean: Καλύφθηκε στο 100% η αύξηση κεφαλαίου

Aegean: Καλύφθηκε στο 100% η αύξηση κεφαλαίου

Επιτυχώς ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Aegean, με την κάλυψη στο 100% και το συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων να φτάνει τα 60 εκατομμύρια ευρώ,

Όπως ενημέρωσε η εισηγμένη, η ζήτηση από τους δικαιούχους δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής ανήλθε σε €68.714.349, δηλαδή 21.473.234 μετοχές συνολικά.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί κατά 12.187.500 ευρώ, με την έκδοση 18.750.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,65 ευρώ η καθεμιά, και θα ανέλθει σε 58.608.615,00 ευρώ διαιρούμενο σε 90.167.100 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

Σημειώνεται ότι το εγχείρημα έρχεται σε μία χρονική συγκυρία στην οποία καταγράφονται θετικές ενδείξεις για το άνοιγμα της αεροπορικής αγοράς και τους αερομεταφορείς, με τη συμφωνία στο πλαίσιο της ΕΕ για το «πράσινο διαβατήριο» το οποίο θα εναρμονίσει τις προϋποθέσεις για ταξίδια στην Ευρώπη μέσα στο καλοκαίρι.

Άλλωστε, η διαδικασία της ΑΜΚ πριν καν ξεκινήσει είχε βρει την αεροπορική με τη μετοχή της να έχει ανακάμψει κατά 150% από την ελάχιστη τιμή που έπιασε μέσα στην κρίση της πανδημίας, αλλά κυρίως με ένα ταμείο της τάξης των 450 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα πολύτιμο κεφάλαιο για την εταιρεία και ένα ποσό που λίγο απέχει από αυτό με το οποίο η Aegean «μπήκε» στην καταστροφική για τους αερομεταφορείς κρίση του covid.

Και το οποίο κατάφερε να διασφαλίσει κάνοντας χρήση μόνο των προβλεπομένων από το κράτος «εργαλείων» για όλες τις επιχειρήσεις. Δηλαδή την άντληση δανειακών κεφαλαίων από το Ταμείο Εγγυοδοσίας και τις πιστοληπτικές γραμμές από τις συστημικές τράπεζες.

Παράλληλα, με την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, ανοίγει ο δρόμος για την άμεση καταβολή των 120 εκατ. ευρώ της κρατικής ενίσχυσης. Σε αντάλλαγμα το ελληνικό δημόσιο θα λάβει δωρεάν τίτλους παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (warrants)  με τιμή άσκησης δικαιώματος ίσης με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της εταιρίας.  Οι τίτλοι θα μπορούν να ασκηθούν σε χρονικό διάστημα από 2 έως 5 χρόνια από την καταβολή της ενίσχυσης, ενώ αντιπροσωπεύουν δικαίωμα απόκτησης αριθμού μετοχών που αντιστοιχεί σε ποσοστό 11,5% επί του μετοχικό κεφαλαίου μετά την ΑΜΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η εταιρεία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε με βάση την από 14.05.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018 δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 12.03.2021 (στο εξής η «Αύξηση») και πραγματοποιήθηκε από τις 27/05/2021 έως και τις 09/06/2021, ολοκληρώθηκε επιτυχώς με άντληση κεφαλαίων ποσού €60.000.000,00, μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής των δικαιούχων μετόχων.

Η ζήτηση από τους δικαιούχους δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής ανήλθε σε €68.714.349, ήτοι 21.473.234 μετοχές συνολικά.

Ποσοστό 95,8% της Αύξησης καλύφθηκε μέσω των εγγραφών από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης με την καταβολή συνολικού ποσού €57.492.851,20 που αντιστοιχεί σε 17.966.516 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές. Μέσω της άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής καλύφθηκε το εναπομείναν ποσοστό 4,2% με την καταβολή συνολικού ποσού €2.507.148,80 που αντιστοιχεί σε 783.484 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές που διατέθηκαν αναλογικά με βάση τον αριθμό των 3.506.718 νέων μετοχών που ζητήθηκαν συνολικά από επενδυτές μέσω προεγγραφών.

Κατόπιν των ανωτέρω, δεν έμειναν αδιάθετες μετοχές με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου να ανέλθει σε 100,00% και το συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε €60.000.000,00.

Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά €12.187.500, με την έκδοση 18.750.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,65 εκάστης και ποσό €47.812.500,00 θα πιστωθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε €58.608.615,00 διαιρούμενο σε 90.167.100 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,65 η καθεμία.

Η πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών και οι νέες μετοχές, της Αύξησης θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στο Σ.Α.Τ.

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.»