Τρίτη 31 Ιουλίου 2018, 19:25

-A +A

Grivalia Properties: Καθαρά κέρδη 29,7 εκατ. το α' 6μηνο

Τρίτη 31 Ιουλίου 2018, 19:25
-A +A

Στα 29,7εκατ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ για το πρώτο εξάμηνο του 2018 έναντι €28,0 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση 6%.

Τα λειτουργικά κέρδη, μη συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων από αποτίμηση ανήλθαν στα €27,0 εκατ έναντι €25,3 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Ειδικότερα, η πορεία των βασικών μεγεθών του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν η ακόλουθη:

1. Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε €35,4 εκατ. έναντι €32,0 εκατ. (αύξηση 11%) κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων προερχομένων από τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2017, καθώς και των νέων επενδύσεων του 2018.

2. Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθαν σε €8,3 εκατ. έναντι €6,1εκατ. Από την απόκτηση των νέων επενδυτικών ακινήτων κατά τη διάρκεια της περιόδου προέκυψε κέρδος από αναπροσαρμογή ποσού €0,6εκατ, ενώ από το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο της 31ης Δεκεμβρίου 2017 προέκυψε κέρδος ποσού €7,7εκατ.

3. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν σε €0,49εκατ έναντι €0,45εκατ σημειώνοντας αύξηση 9%.

4. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε €2,7εκατ έναντι €2,0εκατ (αύξηση 35%). Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στην εξάμηνη επίδραση του δανεισμού που εκταμιεύθηκε το 2017. Εντός του 2018, η Εταιρεία συμφώνησε πιστωτική γραμμή ύψους €75εκατ με τη μορφή εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου.

5. Οι φόροι ακινήτων ανήλθαν σε €3,2 εκατ. έναντι €2,9 εκατ. (αύξηση 10%) κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των νέων επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2017 στον υπολογισμό του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

6. Τα έξοδα φόρων ανήλθαν σε €4,1 εκατ. έναντι €3,8εκατ (αύξηση 8%) κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των νέων επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν το β΄ εξάμηνο 2017, καθώς και στην τρέχουσα περίοδο, στον υπολογισμό του φόρου ενεργητικού.

Οι βασικοί δείκτες του Ομίλου διαμορφώνονται ως εξής:

• Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Λόγος Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις): 2,5x

• Δανειακές Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ενεργητικού: 16%

• Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις: 18%

• Κεφάλαια από τη Λειτουργία (FFOs): €21,4εκατ

• Προσαρμοσμένο EBITDΑ: €27,1 εκατ.

Τα διαθέσιμα του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2018 ανήλθαν σε €58 εκατ. από €54 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2017 και οι δανειακές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε €179 εκατ. από €138 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Την 30η Ιουνίου 2018, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται στα €900εκατ ή €8,88 ανά μετοχή. Εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται σε €9,26 ανά μετοχή.

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα