Πρόστιμο στη Morgan Stanley, έγκριση για αμκ Nexans και άλλες αποφάσεις από Επ. Κεφαλαιαγοράς

Πρόστιμο στη Morgan Stanley, έγκριση για αμκ Nexans και άλλες αποφάσεις από Επ. Κεφαλαιαγοράς

Πρόστιμο ύψους 50.000 στη Morgan Stanley για ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις και αναληθείς πληροφορίες, έγκριση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Nexans αλλά και άλλες επιμέρους εγκρίσεις ή πρόστιμα περιλαμβάνονται μεταξύ των σημερινών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Πιο αναλυτικά, το σημερινό δ.σ. της Επ. Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. για τη δημόσια προσφορά μετοχών με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και για την εισαγωγή των νέων μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Επίσης αποφάσισε:

Την επέκταση της άδειας λειτουργίας της Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. ως προς την παροχή της παρεπόμενης υπηρεσίας «λήψη και διαβίβαση εντολών επί χρηματοπιστωτικών μέσων» του ν. 4209/2013.

Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας Κωνσταντίνος Βουζουκίδης ΑΕΕΔ κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν.2690/1999, σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας Eurocapital ΑΕΕΔ κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν.2690/1999, σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. 

Την επιβολή προστίμου ύψους 50.000 ευρώ στην εταιρεία Morgan Stanley για παράβαση των διατάξεων περί απαγόρευσης χειραγώγησης της αγοράς του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 (γ) του ν. 3340/2005, λόγω διάδοσης μέσω του Ημερησίου Δελτίου Τιμών, πληροφοριών έδωσαν ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με τις μετοχές της εταιρίας ALPHA BANK A.E., και συγκεκριμένα της αναληθούς πληροφορίας ότι τα δικαιώματα ψήφου της Morgan Stanley στην εν λόγω τράπεζα ανήλθαν του ορίου του 5%.

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 30.000 ευρώ στην εταιρεία Αιολική ΑΕΕΧ, για παράβαση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου, λόγω μη έγκαιρης δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών που αφορούσαν στη διαδικασία διασυνοριακής συγχώνευσής της με την εταιρεία Global Investment S.A.

Την επιβολή προστίμου ύψους 10.000 ευρώ στην κα Μαριάνθη Τεγοπούλου Διευθύνουσα Σύμβουλο και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Χ.Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις ΑΕ κατά το 2013, για παράβαση των διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 76 του ν. 1969/1991, λόγω μη συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τη διαδικασία ελέγχου της εταιρείας.

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 5.000 ευρώ στην εταιρεία Χ.Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις ΑΕ για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 του π.δ. 350/1985, και του άρθρου 76 του Ν. 1969/1991, λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού για τροποποίηση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων και μη συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τη διαδικασία ελέγχου της εταιρείας.

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 6.000 ευρώ στην εταιρεία Solidus Securities ΑΕΠΕΥ για παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 8 του ν.4141/2013 και των άρθρων 2 και 6 της απόφασης 6/675/27.02.2014 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την παροχή πίστωσης (margin) από την εταιρεία προς επενδυτές.  

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 1.500 ευρώ στην εταιρεία EPIC ΑΕΠΕΥ για παραβάσεις των αποφάσεων 1/452/1.11.2007 και 2/452/1.11.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, λόγω ελλείψεων στην οργανωτική διάρθρωση της εταιρείας.