Καλύφθηκε η ΑΜΚ της Εθνικής Τράπεζας

Καλύφθηκε η ΑΜΚ της Εθνικής Τράπεζας

Την κάλυψη με επιτυχία του κεφαλαιακού της ελλείμματος, υπο? το βασικο? σενα?ριο ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα. Ειδικότερα, ανακοίνωσε ο?τι ολοκλη?ρωσε επιτυχω?ς τη διαδικασι?α του βιβλι?ου προσφορω?ν με την προσφορα? σε επιλε?ξιμους θεσμικου?ς και α?λλους επενδυτε?ς με?σω ιδιωτικη?ς τοποθε?τησης των νε?ων, κοινω?ν, ονομαστικω?ν μετοχω?ν της.

Το Διοικητικο? Συμβου?λιο της Εθνικής Τράπεζας ο?ρισε την τιμη? δια?θεσης στα 0,02 ευρώ ανα? προσφερο?μενη νε?α μετοχη? η? 0,30 ευρώ ανα? νε?α μετοχη? μετα? τη μει?ωση του συνολικου? αριθμου? των υφιστα?μενων μετοχω?ν και τη συνε?νωση αυτω?ν (reverse split) με αναλογι?α 15 παλαιε?ς μετοχε?ς προς 1 νε?α μετοχη?, επι? τη βα?σει των αποτελεσμα?των της διαδικασι?ας του βιβλι?ου προσφορω?ν, κατο?πιν διαβου?λευσης με τους Γενικου?ς Συντονιστε?ς της Διεθνου?ς Προσφορα?ς και με τη συ?μφωνη γνω?μη του Γενικου? Συμβουλι?ου του Ταμει?ου Χρηματοπιστωτικη?ς Σταθερο?τητας (ΤΧΣ).

H ζη?τηση απο? τους επενδυτε?ς, σε συνδυασμο? με τα αποτελε?σματα της αποδοχη?ς προσφορω?ν απο? κατο?χους ομολογιω?ν, στο πλαι?σιο της εθελοντικη?ς α?σκησης διαχει?ρισης παθητικου? της Εθνικής Τράπεζας, που ανακοινω?θηκε την 2 Νοεμβρι?ου 2015 ανε?ρχεται περι?που σε 1.166 εκατ. ευρώ.

Η Τρα?πεζα εκτιμα? την ε?ναρξη της Ελληνικη?ς Δημο?σιας Προσφορα?ς για τις νε?ες μετοχε?ς στην τιμη? δια?θεσης την η? περι? την 30 Νοεμβρι?ου 2015 με στο?χο την α?ντληση προ?σθετων κεφαλαι?ων υ?ψους 300 εκατ. ευρώ

Το κεφαλαιακο? ε?λλειμμα υπο? το βασικο? σενα?ριο, που ανε?ρχεται σε 1.456 εκατ. ευρώ θα υπερκαλυφθει? απο? την α?ντληση κεφαλαι?ων υ?ψους 1.166 εκατ. ευρώ, τα κεφα?λαια απο? την Ελληνικη? Δημο?σια Προσφορα?, καθω?ς και απο? τα προ?σθετα κεφα?λαια υ?ψους 308 εκατ. ευρώ που θα προκυ?ψουν απο? την εφαρμογη? των με?τρων κατανομη?ς βαρω?ν (που συμπεριλαμβα?νουν τη μετατροπη? σε κοινε?ς μετοχε?ς ο?λων των υφιστα?μενων κεφαλαιακω?ν με?σων της Τρα?πεζας) κατο?πιν αιτη?ματος της Τρα?πεζας για παροχη? Κρατικη?ς Ενι?σχυσης προκειμε?νου να καλυφθει? το εναπομει?ναν κεφαλαιακο? ε?λλειμμα υπο? το δυσμενε?ς σενα?ριο.

Το εν λο?γω ε?λλειμμα υπο? το δυσμενε?ς σενα?ριο θα καλυφθει? με?σω της ε?κδοσης απο? το ΤΧΣ Νε?ων Μετοχω?ν (για το 25% του υπολοι?που των κεφαλαιακω?ν αναγκω?ν) και υπο? αι?ρεση μετατρε?ψιμων ομολογιω?ν (CoCos) (για το 75% του υπολοι?που των κεφαλαιακω?ν αναγκω?ν). Η Τρα?πεζα εκτιμα? ο?τι με την υλοποι?ηση του σχεδι?ου κεφαλαιακω?ν ενεργειω?ν της θα ει?ναι σε θε?ση να προβει? στην αποπληρωμη? των CoCos στο εγγυ?ς με?λλον.

Η κατανομη? των νε?ων μετοχω?ν σε επενδυτε?ς, οι οποι?οι συμμετει?χαν στη Διεθνη? Προσφορα?, θα λα?βει χω?ρα την η? περι? την Παρασκευη?, 20 Νοεμβρι?ου 2015. Η ΕΤΕ αναμε?νει να συνα?ψει συ?μβαση αναδοχη?ς σε σχε?ση με τη Διεθνη? Προσφορα? παρα?λληλα με την κατανομη? των νε?ων μετοχω?ν στους επενδυτε?ς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ