Κομισιόν: Χρηματοδότηση έργων στον τομέα των μεταφορών με ποσό άνω των 7,6 δισ.

Κομισιόν: Χρηματοδότηση έργων στον τομέα των μεταφορών με ποσό άνω των 7,6 δισ.

Τη χρηματοδότηση έργων στον τομέα των μεταφορών με ποσό άνω των 7,6 δισ. ευρώ ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου της που υπέβαλε το Νοέμβριο του 2014.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν τις προτάσεις τους ε?ως τις 16 Φεβρουαρι?ου 2016. Τα αποτελε?σματα των προσκλη?σεων θα δημοσιευθου?ν ε?ως το καλοκαι?ρι του 2016. Η ενι?σχυση θα χορηγηθει? κατο?πιν διαγωνισμου?, με τη μορφη? συγχρηματοδο?τησης της ΕΕ, μετα? απο? ενδελεχη? διαδικασι?α αξιολο?γησης και επιλογη?ς.

Ο Γίρκι Κάταϊνεν, αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Απασχόλησης, Ανάπτυξης, Επενδύσεων και Ανταγωνιστικότητας, δήλωσε: «Οι υποδομές μεταφορών χρειάζονται επειγόντως επενδύσεις και η σημερινή ανακοίνωση για τη χορήγηση ποσού άνω των 7,6 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση βασικών έργων στον τομέα των μεταφορών αποτελεί εξαιρετική είδηση. Προτρέπω τους φορείς υλοποίησης έργων να χρησιμοποιήσουν το νέο Συμβουλευτικό Κέντρο για να διαμορφώσουν κατάλληλα τις προτάσεις τους και να τις υποβάλουν στην Πύλη Έργων που θα τεθεί σε λειτουργία τον Ιανουάριο.»

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι απο? τα 7,6 δισ. ευρώ που θα χορηγηθούν σε έργα μεταφορών, τα 6,5 δισ. ευρω? προορι?ζονται για ε?ργα στα κρα?τη με?λη που ει?ναι επιλε?ξιμα για χρηματοδο?τηση απο? το Ταμει?ο Συνοχη?ς (15 κράτη-μέλη μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα), με στο?χο την καλυ?τερη ενσωμα?τωση? τους στην εσωτερικη? αγορα?. Τα ε?ργα που χρηματοδοτου?νται απο? το γενικο? κονδυ?λιο (1,1 δισ. ευρω? και για τα 28 κρα?τη με?λη) περιλαμβα?νουν καινοτόμα συστη?ματα μεταφορω?ν η? συστη?ματα διαχει?ρισης της κυκλοφορι?ας, ο?πως το ERTMS (σιδηροδρομικε?ς μεταφορε?ς), το SESAR (αερομεταφορε?ς) η? το RIS (πλωτε?ς μεταφορε?ς). Το κονδυ?λιο «συνοχη?ς» (6,5 δισ. ευρω?) θα συμπληρω?σει τις προτεραιο?τητες αυτε?ς με βασικα? επενδυτικα? ε?ργα σε βιω?σιμους τρο?πους μεταφορα?ς, ο?πως οι σιδηροδρομικε?ς και οι εσωτερικε?ς πλωτε?ς μεταφορε?ς. Τα με?τρα αυτα? αποτελου?ν αναπο?σπαστο με?ρος της προτεραιο?τητας της Επιτροπη?ς για τη δημιουργι?α μιας Ενεργειακη?ς Ε?νωσης με μια μακρο?πνοη πολιτικη? για το κλι?μα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ