7ος χρόνος, ημέρα 2218η
Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021

Τα μεγέθη της ασφάλισης περιουσίας στην Ελλάδα

Τα μεγέθη της ασφάλισης περιουσίας στην Ελλάδα

Με 1,3 εκατ. συμβόλαια περιουσίας βρίσκεται η ελληνική αγορά βάσει στοιχείων που συγκέντρωσε η ΕΑΕΕ και αφορούν τα συμβόλαια που εκδόθηκαν εντός του 2020 και μέρος των οποίων παρέμεινε σε ισχύ και εντός του 2021. Το ποσό των καλύψεων σε ότι αφορά αθροιστικά κάλυψη πυρός (κτιρίου και περιεχομένου) και απώλειας κερδών είναι της τάξεως των 435,2δισ. ευρώ. Σημαντικό στοιχείο ότι το 40% της παραγωγής προέρχεται από τους ασφαλιστικούς πράκτορες.

Η πλειονότητα των συμβολαίων αφορά σε κατοικίες (1 εκατ. ή 82,6% του συνόλου). Η συνολική ασφαλισμένη αξία σε ότι αφορά την αθροιστική κάλυψη πυρός (κτιρίου και περιεχομένου) και απώλειας κερδών ήταν της τάξεως των 435,2 δισ. ευρώ , εκ των οποίων 120,9 δισ. ευρώ αφορούσαν στην ασφάλιση κατοικιών και 314,3 δισ. ευρώ σε λοιπούς κινδύνους.

Τα συμβόλαια των λοιπών κινδύνων (δηλαδή εκτός των κατοικιών) διαχωρίστηκαν ανά ύψος ασφαλισμένων κεφαλαίων σε: ασφαλισμένη αξία μέχρι και 1 εκατ. ευρώ, μεταξύ 1 έως και 3 εκατ. ευρώ, μεταξύ 3 έως και 10 εκατ. ευρώ, και άνω των 10 εκατ. ευρώ

Βασικό κανάλι προώθησης στις ασφαλίσεις περιουσίας ήταν οι πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας (39,6% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου, έναντι 36% το 2019), ακολουθούμενοι από το bancassurance (30,3% αντίστοιχα). Ακολουθούν οι μεσίτες με ποσοστό 12,4%, οι πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας με 8,8% και οι απευθείας πωλήσεις με 8,7%.

Ζημιές και αποζημιώσεις

Για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που είχαν εκδοθεί το 2020 δηλώθηκαν 16.191 ζημιές εντός του 2020, εκ των οποίων ποσοστό 49,8% αφορούσαν σε κατοικίες και οι υπόλοιπες σε λοιπούς κινδύνους. Πληρώθηκαν αποζημιώσεις ύψους 26,5 εκατ. ευρώ εντός του 2020 (7,7 εκατ. ευρώ για κατοικίες και 18,8 εκατ. ευρώ για λοιπούς κινδύνους) ενώ σχηματίστηκε στις 31/12/2020 απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων 59,6 εκατ. ευρώ (10,3 εκατ. ευρώ για κατοικίες και 49,3 εκατ. ευρώ για λοιπούς κινδύνους).

Η έρευνα της ΕΑΕΕ κατέγραψε 16.191 ζημίες μέχρι 31/12/2020 για τα συμβόλαια τα οποία εκδόθηκαν εντός του 2020. Από αυτές 8.068 ζημιές αφορούσαν κατοικίες, για τις οποίες πληρώθηκαν αποζημιώσεις 7,7 εκατ. ευρώ και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 10,3 εκατ. ευρώ στο τέλος του έτους.

Οι υπόλοιπες 8.123 ζημιές και οι αποζημιώσεις τους για τα συμβόλαια των λοιπών κινδύνων (δηλαδή εκτός των κατοικιών) διαχωρίστηκαν σε ομάδες ανά ύψος ασφαλισμένων κεφαλαίων εκάστου κινδύνου, δηλαδή: συμβόλαια με ασφαλισμένη αξία μέχρι και €1 εκατ., μεταξύ 1 έως και 3 εκατ. €, μεταξύ 3 έως και 10 εκατ. €, και άνω των 10 εκατ. €.

Επισημαίνεται ότι στο πλήθος συμβολαίων καταμετρήθηκαν και τα συνασφαλιστήρια συμβόλαια ενώ σε περίπτωση ομαδικών συμβολαίων, ζητήθηκε να καταγραφεί το πλήθος των καλυπτομένων κινδύνων. Όπου προβλέπονταν κατατμήσεις συμβολαίου για πληρωμή δόσεων, μετρήθηκαν ως ένα συμβόλαιο συνολικά.