Επιταγές: Αυξάνεται στις έξι μέρες η προθεσμία για την ηλεκτρονική διαβίβαση

Αυξάνεται στις έξι μέρες η προθεσμία για την ηλεκτρονική διαβίβαση

Αλλαγές στην αναστολή λήξη εμφάνισης και πληρωμής των επιταγών προβλέπεται σε τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Οικονομικών. 

Ειδικότερα, αυξάνεται στις 6 από 3 μέρες η προθεσμία για την ηλεκτρονική διαβίβαση ενώ παράλληλα εντάσσονται κι άλλα αξιόγραφα στο μέτρο. Με τη συγκεκριμένη διάταξη ορίζονται επίσης όλα τα είδη των αξιόγραφων για τα οποία ισχύει η ρύθμιση. 

Με την τροπολογία του Υπ. Οικονομικών στο σχέδιο νόμου «Κύρωση α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. "Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού" (Α' 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του" (Α' 55) και ν) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19" (Α' 64)» τροποποιείται το δεύτερο άρθρο της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. αναφορικά με την αναστολή λήξης εμφάνισης και πληρωμής αξιόγραφων, στα εξής κατά βάση σημεία:

→ Ορίζονται επακριβώς τα είδη των αξιόγραφων για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις της ανωτέρω Π.Ν.Π.

→ Παρατείνεται η προθεσμία για την ηλεκτρονική διαβίβαση των σχετικών αξιόγραφων, σε έξι (6) από τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, που ισχύει, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

→ Παρέχεται, με υ.α., η δυνατότητα υπαγωγής και άλλων αξιόγραφων στις προαναφερόμενες ρυθμίσεις.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του άρθρου

Με σκοπό να διευκρινιστεί το πεδίο εφαρμογής του δεύτερου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75) και να δοθεί ικανό χρονικό διάστημα στους εκδότες, αποδέκτες ή κομιστές αξιόγραφων, προκειμένου να διαβιβάσουν ηλεκτρονικά τα σχετικά αξιόγραφα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ως άνω άρθρο, κρίνεται απαραίτητο να οριστούν τα είδη των αξιόγραφων για τα οποία έχουν ισχύ οι διατάξεις της παρ. α' και να παραταθούν οι εκεί προβλεπόμενες προθεσμίες των τριών (3) εργασίμων ημερών σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες.
Επιπλέον, στην εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομικών περιλαμβάνεται η δυνατότητα να ορίζονται και άλλα αξιόγραφα, πλην των οριζόμενων στην περ. β' της παρ. 1, για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του δεύτερου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.
Περαιτέρω, για την ενιαία αντιμετώπιση του τρόπου της απευθείας πληρωμής των αξιογράφων από τους υπόχρεους στους δικαιούχους κρίνεται απαραίτητη σχετική πρόβλεψη για τη δυνατότητα χορήγησης εντολής πληρωμής προς τα πιστωτικά ιδρύματα και επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για τη ρύθμιση κάθε αναγκαίου, τεχνικού και διαδικαστικού ζητήματος.

Δείτε την τροπολογία εδώ