8ος χρόνος, ημέρα 2396η
Τρίτη, 24 Μαΐου 2022

Τελικά επιβάλλονται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο

Τελικά επιβάλλονται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο
Shutterstock

Η προστασία των επενδυτών απέναντι σε παραβατικές συμπεριφορές και η διατήρηση της εμπιστοσύνης τους στο χώρο της κεφαλαιαγοράς, αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους πάνω στους οποίους στηρίζεται η εύρυθμη λειτουργία των χρηματιστηριακών αγορών. Τον ρόλο της προστασίας των επενδυτών τον έχει αναλάβει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ τον ρόλο του συστήματος αποζημίωσης των επενδυτών, τον έχει αναλάβει το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Τι αφορά το σύστημα αποζημιώσεων; Τις περιπτώσεις κατά τις οποίες, τα μέλη του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου, όπως είναι οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ), οι Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.), οι Εταιρίες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (Α.Ε.Ε.Δ.) και άλλες, αδυνατούν να ικανοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους προς τους επενδυτές πελάτες τους.

Η αλήθεια είναι ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, υπό τη νέα διοίκηση της, επιτελεί με άψογο τρόπο το έργο της. Και αυτό δεν φαίνεται μόνο από την επιτάχυνση που δόθηκε στις διαδικασίες για το σκάνδαλο της Folli Follie, αλλά και από τον τρόπο που κινήθηκε στο θέμα της διερεύνησης σχετικά με την Ελλάκτωρ, την Reggenborgh, την Atlas, την Blue Note και την Vaselia, και τις πιθανές συντονισμένες συναλλακτικές πρακτικές και τυχόν αθέμιτες πρακτικές, που ενδεχομένως να είχαν πραγματοποιηθεί για την απόκτηση του ελέγχου της Ελλάκτωρ από τον Ολλανδικό όμιλο Reggeborgh και τις προαναφερθείσες εταιρείες στην Ελλάδα.

Όσον αφορά το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο, έχει ξεκινήσει η διαβούλευση του σχεδίου νόμου «για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών». Στις 19 Απριλίου, στο άρθρο «Τι συμβαίνει με τις ζημίες 20 εκατ. ευρώ του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου», είχαμε επισημάνει δυο παράδοξα. Το πρώτο παράδοξο, έγκειται στο γεγονός ότι ενώ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όλες οι εισηγμένες εταιρείες είναι υποχρεωμένες να ακολουθούν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο εξακολουθεί να εφαρμόζει στους ισολογισμούς του, τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) στα πλαίσια του καθεστώτος των «πολύ μικρών οντοτήτων». Κάτι που είναι νόμιμο, αλλά που δεν ακολουθεί τη διεθνή πρακτική. Το δεύτερο παράδοξο, αφορά τον τρόπο αποτίμησης των ακινήτων του.

Σύμφωνα με το πόρισμα της σχετικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, που διέπει τη λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, που προωθείται από το Υπουργείο Οικονομικών, το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο οφείλει να εφαρμόσει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και να συντάξει, μετά από 25 χρόνια λειτουργίας, ένα Εσωτερικό Κανονισμό.

Απέναντι σε αυτό το πόρισμα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου είχε καταθέσει υπόμνημα με βάση το οποίο, ζητούσε να μην εφαρμοστούν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για να μην αυξηθεί το λειτουργικό του κόστος. Ωστόσο, κανένας παράγοντας στο Χρηματιστήριο Αθηνών δεν μπορούσε να εξηγήσει, για ποιο λόγο ένα νομικό πρόσωπο με καθαρά εξασφαλιστικό χαρακτήρα, δεν εφαρμόζει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, και δεν δημοσιεύει τις οικονομικές του καταστάσεις με τον ίδιο τρόπο, όπως κάνουν τα μέλη του και οι εποπτευόμενες εταιρείες του χρηματοοικονομικού κλάδου;

Τη λύση την έδωσε η γνωμάτευση της επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων. Σε πλήρη αντίθεση με το υπόμνημα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου, η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων γνωμοδότησε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ότι το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο θα πρέπει να εφαρμόσει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και να αποτιμήσει τα ακίνητα του, στις τρέχουσες τιμές. Και όχι στις τιμές του 2013, όπως έπραττε μέχρι και τον ισολογισμό του 2020.

Ταυτόχρονα με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, αλλάζει και η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου. Στο νέο διοικητικό σχήμα του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, συμμετέχει πλέον και ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών στη θέση του Προέδρου του ΣΜΕΧΑ, ο οποίος μέχρι τώρα συμμετείχε «ex officio».

Είναι διάχυτη η εκτίμηση ότι οδηγούμαστε πλέον σε μια πορεία πλήρους ορθολογικοποίηση της λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς. Και αυτό το πιστώνεται η κυβέρνηση.