Τον Μάιο η έναρξη της υποχρεωτικής χρήσης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

Τον Μάιο η έναρξη της υποχρεωτικής χρήσης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

«Η υποχρεωτική χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μετατίθεται και ορίζεται, για τις δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν.3316/2005 καθώς και τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων, για όλους τους φορείς του Δημοσίου, την 30ή Απριλίου 2017».

Αυτό ορίζει απόφαση του υπουργείου Οικονομίας που δημοσιεύτηκε σήμερα στο Διαύγεια και κοινοποιείται στα υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ανεξάρτητες αρχές, δήμους, περιφέρειες, οργανισμούς κοινής ασφάλισης, και δημόσιες επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι κύριος φορέας στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων θα παραμείνει η ΕΑΔΣ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων), η οποία μέχρι την άνοιξη του 2016 θα πρέπει να εκπονήσει εθνική στρατηγική, να προσδιορίσει τις συστημικές ελλείψεις του εθνικού συστήματος δημόσιων συμβάσεων και να προτείνει λύσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ