Μοτοδυναμική: Aπέκτησε το 100% της θυγατρικής Lion Rental

Μοτοδυναμική: Aπέκτησε το 100% της θυγατρικής Lion Rental

Η Μοτοδυναμική, σε εκτέλεση προσυμφώνου, ανακοίνωσε την Πέμπτη συνήψε το οριστικό συμφωνητικό αγοράς και απόκτησης των μετοχών από το μέτοχο μειοψηφίας της θυγατρικής της εταιρίας "LION RENTAL", οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 19,5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Η αξία της συναλλαγής ανήλθε στο ποσό των 7.700.000,00 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε τοις μετρητοίς από ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρίας. Κατόπιν των ανωτέρω, η Εταιρία κατέστη μοναδική μέτοχος της θυγατρικής εταιρίας "LION RENTAL Α.Ε.", έχουσα το σύνολο (100%) των δικαιωμάτων ψήφου της ως άνω θυγατρικής, τα οποία ενσωματώνονται σε 1.863.354 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστη.