8ος χρόνος, ημέρα 2439η
Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2022

Profile: Πώληση της μονάδας ticketing και τελωνειακών εργασιών στη CRS Liknoss

Profile: Πώληση της μονάδας ticketing και τελωνειακών εργασιών στη CRS Liknoss
Φωτογραφία αρχείου

Στην πώληση και μεταβίβαση της επιχειρηματικής μονάδας (Business Unit) Διαχείρισης Κρατήσεων (Ticketing) και Διαχείρισης τελωνειακών εργασιών για εκτελωνιστές προς τη "CRS Liknoss Μονοπρόσωπη ΑΕ”, έναντι συνολικού τιμήματος 2,25 εκατ. ευρώ, πληρωτέο τοις μετρητοίς, προέβει στις 14 Ιουνίου η Profile.

Η μεταβιβασθείσα επιχειρηματική δραστηριότητα (Business Unit) αφορά το σύστημα κρατήσεων ακτοπλοϊκών εισιτηρίων UTS TicketLink και το λογισμικό διαχείρισης τελωνειακών εργασιών, της οποίας ο κύκλος εργασιών, το 2021 ανήλθε σε 851 χιλ. ευρώ. Για το 1ο εξάμηνο του 2022 ο κύκλος εργασιών αναμένεται στα 357 χιλ. ευρώ έναντι 380 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό περί του 3% του εκτιμώμενου τζίρου του Ομίλου Profile για το 1ο εξάμηνο του 2022.

Δυνάμει της σχετικής Συμφωνίας Μεταβίβασης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (Business Transfer Agreement - BTA) και της εφαρμοστέας νομοθεσίας, η ως άνω μεταβίβαση περιλαμβάνει τη μεταφορά συμβάσεων πελατών, εργαζομένων, λογισμικού και εξοπλισμού που εξυπηρετούν την εν λόγω δραστηριότητα.

Περαιτέρω, το συγκεκριμένο τίμημα κρίθηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κρίνοντας τα αποτελέσματα των τελευταίων ετών της συγκεκριμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η εν λόγω μεταβίβαση αποφασίσθηκε σε συνέχεια της στρατηγικής της εταιρείας για την αποεπένδυση από non-core business και λιγότερο κερδοφόρες δραστηριότητες, οι οποίες μάλιστα αναμενόταν να χρειαστούν μελλοντικά σημαντικά κεφάλαια σε Έρευνα & Ανάπτυξη, τα οποία πρόκειται τώρα να απελευθερωθούν και να κατευθυνθούν προς τις κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας (core business).

Το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας το οποίο βρίσκεται σε υλοποίηση, μεταξύ άλλων προβλέπει αφενός την συγκέντρωση των δραστηριοτήτων στον τομέα τoυ λογισμικού χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, το οποίο αποτελεί και τον κύριο άξονα των δραστηριοτήτων της, και αφετέρου στα μεγάλα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εν γένει του Δημοσίου Τομέα στα οποία η Εταιρεία αναμένει να έχει σημαντική παρουσία τα επόμενα χρόνια.