7ος χρόνος, ημέρα 2222η
Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2021

Ελλάκτωρ: Μπόνους στη διοίκηση το 5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέσω stock options

Ελλάκτωρ: Μπόνους στη διοίκηση το 5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέσω stock options

Μπόνους απόδοσης και επίτευξης στόχων δίνει η διοίκηση της Ελλάκτωρ στον... εαυτό της μέσω της ενεργοποίησης του προγράμματος παροχής stock option σε 35 στελέχη του ομίλου που έχουν πλέον τη δυνατότητα να αποκτήσουν έως και το 5% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης.

Το πρόγραμμα των stock option στο οποίο είχε αντιταχθεί η πλευρά Μπάκου – Καϋμενάκη κατά την περιβόητη γενική συνέλευση της 22ας Ιουνίου, προβλέπει ότι 35 διοικητικά και διευθυντικά στελέχη της Ελλάκτωρ μεταξύ των οποίων όλα τα σημερινά εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ, μπορούν να αποκτήσουν δικαιώματα για συνολικά 17.409.600 μετοχές έως τον Οκτώβριο του 2025.

Το πράσινο φως που άναψε χθες το Δ.Σ για την υλοποίηση του προγράμματος αφορά σε πρώτη φάση τη δυνατότητα απόκτησης 8.304.000 δικαιωμάτων απόκτησης ισάριθμων μετοχών, στην τιμή των 1,4160 ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε η Ελλάκτωρ:

«Σε εκτέλεση της από 22.06.2021 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θέτει σε ισχύ πρόγραμμα διάθεσης μετοχών μέσω δικαιωμάτων προαίρεσης (εφεξής το «Πρόγραμμα»).

Το Πρόγραμμα προσφέρεται σε συγκεκριμένα στελέχη τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία και στις συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες σε σταθερή βάση, επί σκοπώ, αφενός μεν επιβράβευσης της ενεργού συμμετοχής τους στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας, αφετέρου, ενίσχυσης της αφοσίωσης των εργαζομένων αλλά και της ευθυγράμμισης των εταιρικών με τους προσωπικούς στόχους.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα συνίσταται στη χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης στους δικαιούχους, προκειμένου οι τελευταίοι να αποκτήσουν μετοχές της Εταιρείας μέσω της συμμετοχής τους σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, σε τιμή και συγκεκριμένο χρόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό (εφεξής τα «Δικαιώματα»).

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στην εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών του Ομίλου και στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 113 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Ωρίμανση και Άσκηση Δικαιωμάτων

Οι Δικαιούχοι δύνανται να ασκήσουν τα Δικαιώματα τμηματικώς, ήτοι ποσοστό έως 25%, τον Οκτώβριο του έτους 2024 και ποσοστό έως 100% τον Οκτώβριο του έτους 2025.

Συγκεκριμένα, ο πρώτος κύκλος παροχής των Δικαιωμάτων του Προγράμματος χορηγήθηκε την 26η Οκτωβρίου 2021 και αφορά σε 8.034.000 Δικαιώματα απόκτησης ισάριθμων μετοχών, από συνολικό αριθμό προς διάθεση Δικαιωμάτων 17.409.600, σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22ας Ιουνίου 2021.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αναπροσαρμόζεται κατόπιν σχετικής αύξησης, ανάλογα και σύμφωνα με τα ασκηθέντα Δικαιώματα εκ μέρους των Δικαιούχων, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα εκ του νόμου οριζόμενα. 3. Δικαιούχοι του Προγράμματος και αριθμός Δικαιωμάτων (ύψος Έκδοσης)

Οι Δικαιούχοι του προγράμματος είναι τριάντα πέντε (35) στελέχη και περιλαμβάνουν: α) Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (δεν εφαρμόζεται στα μη Εκτελεστικά Μέλη), β) στελέχη ή διευθυντές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ που είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου του Ομίλου και γ) επιλεγμένα στελέχη ή διευθυντές των βασικών θυγατρικών του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ με κρίσιμο αντίκτυπο στην ανάκαμψη του Ομίλου.

Τα δικαιώματα προαίρεσης ωριμάζουν, εντός του πλαισίου των τεθέντων χρονικών ορίων, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης συγκεκριμένων εταιρικών και ατομικών κριτηρίων απόδοσης και στόχων, εναρμονισμένων με τους χρηματοοικονομικούς και στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας.

Χαρακτηριστικά των δικαιωμάτων που χορηγούνται και Τιμή Άσκησης

Τα Δικαιώματα που απονέμονται παρέχουν σε κάθε Δικαιούχο το δικαίωμα να συμμετέχει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για αριθμό μετοχών της Εταιρείας (εφεξής οι «Μετοχές») ίσο με τον αριθμό των Δικαιωμάτων που έχουν απονεμηθεί. Οι Δικαιούχοι του Προγράμματος έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν μετοχές της Εταιρείας σε τιμή ίση με €1,4160 («Τιμή Άσκησης»), τιμή κλεισίματος την 25η Οκτωβρίου 2021, ήτοι την προηγούμενη ημέρα της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που ενέκρινε τη διάθεση (χορήγηση) των Δικαιωμάτων. Η Τιμή Άσκησης θα αναπροσαρμόζεται σε περιπτώσεις εταιρικών γεγονότων ή πράξεων, όπως ειδικότερα προβλέπεται στους όρους του Προγράμματος. 4.2 Οι Μετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων θα παρέχουν τα αυτά δικαιώματα που απορρέουν από τις υπόλοιπες μετοχές της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος απόληψης μερίσματος και επιστροφής κεφαλαίου από την έκδοσή τους.»