7ος χρόνος, ημέρα 2185η
Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021

Ανεστάλη η διαπραγμάτευση των μετοχών της Attica Bank για το reverse split

Ανεστάλη η διαπραγμάτευση των μετοχών της Attica Bank για το reverse split

Εκτός διαπραγμάτευσης θα παραμείνει η Attica Bank στο Χρηματιστήριο Αθηνών από σήμερα μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, οπότε θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του reverse split.

Η τράπεζα προέβη σε έκδοση 7.687.567 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,20, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 461.254.013 κοινών ονομαστικών μετοχών με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από €18,00 σε €0,20 ανά μετοχή με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €136.838.692,60, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

Με απόφαση της Τράπεζας, η 24.09.2021 ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 461.254.013 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α.

Από σήμερα 27.09.2021, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Τράπεζας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.

Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.») ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 28.09.2021 (Record Date).

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 7.687.567 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, €0,20 ανά μετοχή, ορίζεται η Πέμπτη, 30.09.2021.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο των μετοχών της Τράπεζας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 7.687.567 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξία €0,20 η καθεμία.