ΓΔ: 815,10 -1,93 (-0,24 %)

Τζίρος: 78,64 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1950η
Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021

ΓΔ: 815,10 -1,93 (-0,24 %)

Τζίρος: 78,64 εκατ. €   RT

Συναλλαγή μεταξύ Δημοσίου-Εθνικής-Πειραιώς για επανέκδοση ομολόγου

Συναλλαγή μεταξύ Δημοσίου-Εθνικής-Πειραιώς για επανέκδοση ομολόγου

Ποσό ύψους 2,4 δισ. ευρώ τοποθετήσει το ελληνικό δημόσιο στην Τράπεζα Πειραιώς μέσω επανέκδοσης ομολόγου διάρκειας 30ετών, όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Στη συναλλαγή θα συμμετάσχει και η Εθνική Τράπεζα, ενώ ο ΟΔΔΗΧ είχε εκδώσει 30ετές ομόλογο εντός του 2020 μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Ημερομηνία του διακανονισμού ορίστηκε η 20η Ιανουαρίου, με πηγές της αγοράς να αναφέρουν στο πρακτορείο Reuters πως η απόδοση διαμορφώθηκε κοντά στην περιοχή του 1,5%.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στο σχετικό Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αύριο θα πραγματοποιηθούν οι εξής συναλλαγές:

Α. Eπανέκδοση (re opening) των παρακάτω ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικής ονομαστικής αξίας 2.824.412.451,00 €, με τιμή διακανονισμού για κάθε τίτλο ξεχωριστά, ίση με την τιμή ΗΔΑΤ της 13/1/2021, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Δελτίο Τιμών ΗΔΑΤ της 13/1/2021, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Για την παραπάνω διάθεση η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. θα καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο το συνολικό ποσό των 3.577.254.411,49 € το οποίο αντιστοιχεί σε 3.507.888.418,00 €, για την αξία διακανονισμού και 69.365.933,49 € για τους δεδουλευμένους τόκους των ομολόγων που αφορούν το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία καταβολής του τελευταίου τοκομεριδίου (συμπεριλαμβανομένης) έως την ημερομηνία διακανονισμού 20/1/2021 (μη συμπεριλαμβανομένης), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.

Β. Επαναγορά από το Ελληνικό Δημόσιο, του ομολόγου με ISIN GR0138016820, λήξης 20 Μαρτίου 2050, επιτοκίου 3,25%, συνολικής ονομαστικής αξίας ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000,00) ευρώ και τιμή διακανονισμού 144,80% (ίση με την τιμή ΗΔΑΤ της 13/1/2021, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Δελτίο Τιμών ΗΔΑΤ της 13/1/2021), όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Για την επαναγορά αυτή το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. το συνολικό ποσό των 1.480.485.646,38 €, το οποίο αντιστοιχεί σε 1.000.000.000,00 €, για την αξία διακανονισμού και 32.485.646,38 € για τους δεδουλευμένους τόκους των ομολόγων που αφορούν το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία καταβολής του τελευταίου τοκομεριδίου (συμπεριλαμβανομένης) έως την ημερομηνία διακανονισμού 20/1/2021 (μη συμπεριλαμβανομένης), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.

Οι τίτλοι που θα επιστραφούν στο ελληνικό δημόσιο μετά την επαναγορά τους ακυρώνονται.

Γ. Για την ανωτέρω συναλλαγή δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

Δ. Επιπλέον, εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. να προβεί στην ολοκλήρωση και υπογραφή των ανωτέρω εγγράφων και συμβάσεων καθώς και σε κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται για τους σκοπούς ολοκλήρωσης της έκδοσης και της επαναγοράς των Ομολόγων.

Κάλυψη Δαπάνης

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021, ενώ προκαλείται δαπάνη για τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα εγγράφεται στις κατ’ έτος προβλέψεις δαπανών εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους. 

Επανέκδοση και επαναγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω της Τράπεζας Πειραιώς

Αντίστοιχα σε ό,τι αφορά στην Τράπεζα Πειραιώς, στο ΦΕΚ αναφέρεται η συναλλαγή που θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Α. Επανέκδοση (re opening) του ομολόγου με ISIN GR0138016820, λήξης 20 Μαρτίου 2050, επιτοκίου 3,25%, συνολικής ονομαστικής αξίας δύο δισεκατομμυρίων τετρακοσίων εκατομμυρίων (2.400.000.000,00) ευρώ και τιμή διακανονισμού 144,80% (ίση με την τιμή ΗΔΑΤ της 13/1/2021, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Δελτίο Τιμών ΗΔΑΤ της 13/1/2021), όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Για την παραπάνω διάθεση η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. θα καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο το συνολικό ποσό των 3.553.165.551,31 € το οποίο αντιστοιχεί σε 3.475.200.000,00 € για την αξία διακανονισμού των επανεκδιδόμενων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου και σε 77.965.551,31 € για δεδουλευμένους τόκους των ομολόγων που αφορούν το χρονικό διάστημα από την 21 Ιανουαρίου 2020 (συμπεριλαμβανομένης) μέχρι την ημερομηνία διακανονισμού 20 Ιανουαρίου 2021 (μη συμπεριλαμβανομένης), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα. 

Β. Επαναγορά από το Ελληνικό Δημόσιο, των παρακάτω ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικής ονομαστικής αξίας 2.824.412.451,00 €, με τιμή διακανονισμού για κάθε τίτλο ξεχωριστά, ίση με την τιμή ΗΔΑΤ της 13/1/2021, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Δελτίο Τιμών ΗΔΑΤ της 13/1/2021, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Για την επαναγορά αυτή το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει το συνολικό ποσό των 3.577.254.411,49 €, το οποίο αντιστοιχεί σε 3.507.888.418,00 €, για την αξία διακανονισμού και 69.365.993,49 € για τους δεδουλευμένους τόκους των ομολόγων που αφορούν το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία καταβολής του τελευταίου τοκομεριδίου (συμπεριλαμβανομένης) έως την ημερομηνία διακανονισμού 20/1/2021 (μη συμπεριλαμβανομένης), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα. Οι τίτλοι που θα επιστραφούν στο Ελληνικό Δημόσιο μετά την επαναγορά τους ακυρώνονται.

Γ. Για την ανωτέρω συναλλαγή δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

Δ. Επιπλέον, εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. να προβεί στην ολοκλήρωση και υπογραφή των ανωτέρω εγγράφων και συμβάσεων καθώς και σε κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται για τους σκοπούς ολοκλήρωσης της έκδοσης και της επαναγοράς των Ομολόγων.

Κάλυψη Δαπάνης

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021, η οποία θα καλυφθεί από τις δαπάνες εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους ενώ προκαλείται δαπάνη για τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα εγγράφεται στις κατ’ έτος προβλέψεις δαπανών εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους.