7ος χρόνος, ημέρα 2062η
Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021

Καλύτερες των προβλέψεων οι εισπράξεις από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος

Καλύτερες των προβλέψεων οι εισπράξεις από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος

Στα 39,13 δισ. ευρώ ανήλθαν τα φορολογικά έσοδα στο 11μηνο, ποσό που υπερβαίνει τον αναθεωρημένο στόχο καθώς ο προϋπολογισμός του 2021 προβλέπει ότι για το 11μηνο, τα φορολογικά έσοδα θα έπρεπε να φτάσουν στα 38,62 δισ. ευρώ. Φυσικά, η υστέρηση σε σχέση με πέρυσι είναι μεγάλη καθώς τα φορολογικά έσοδα μειώθηκαν περίπου κατά 7 δισ. ευρώ με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν από τα 45,942 δισ. ευρώ στα 39,135 δις. ευρώ. 

Η υπέρβαση των εσόδων κατά 515 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο προήλθε κατά κύριο λόγο από τον ΦΠΑ ο οποίος παρουσίασε υπέρβαση κατά 373 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Υπέρβαση της τάξεως των 140 εκατ. ευρώ καταγράφηκε και στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Μεγαλύτερα κατά 145 εκατ. ευρώ ήταν και τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων. Από την άλλη, η μεγαλύτερη απόκλιση έναντι των αναθεωρημένων στόχων εντοπίστηκε στον ΦΠΑ των πετρελαιοειδών όπου η μειωμένη κατανάλωση έφερε και «τρύπα» 73 εκατ. ευρώ στα έσοδα.

Αναλυτικά, η πορεία των φορολογικών εσόδων ανά κατηγορία, ήταν η εξής:

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α)  ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 11 εκατ. ευρώ ή 2,0%,

β)  ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 373 εκατ. ευρώ ή 3,2%,

γ)  ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 27 εκατ. ευρώ ή 1,4%,

δ)  Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 17 εκατ. ευρώ ή 1,2%,

ε)  Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 130 εκατ. ευρώ ή 1,4%,

στ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 145 εκατ. ευρώ ή 7,5%,

ζ)  Μεταβιβάσεις κατά 342 εκατ. ευρώ ή 7,0% ,

η)  Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 19 εκατ. ευρώ ή 4,3%,

θ)  Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 37 εκατ. ευρώ ή 1,6%

εκ των οποίων : Eπιστροφές δαπανών κατά 59 εκατ. ευρώ ή 5,6%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α)  ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 73 εκατ. ευρώ ή 5,3%,

β)  ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 13 εκατ. ευρώ ή 0,4%,

γ)  Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 15 εκατ. ευρώ ή 4,3%,

δ)  Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 18 εκατ. ευρώ ή 1,9%,

ε)  Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 70 εκατ. ευρώ ή 5,1%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 5.065 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 110 εκατ. ευρώ από το στόχο (4.955 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 4.850 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 331 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.