8ος χρόνος, ημέρα 2439η
Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2022

ΕΛΣΤΑΤ: Στα 1,18 εκατ. οι άνεργοι το Νοέμβρη του 2015

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η ανεργία το Νοέμβριο του 2015 υποχώρησε κατά ποσοστό 1,3%, σε σχέση με το αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, βάσει του εποχικά προσαρµοσµένου δείκτη.

Συγκεκριμένα, το εποχικά διορθωµένο ποσοστό ανεργίας το Νοέµβριο του 2015 ανήλθε σε 24,6% έναντι 25,9% το Νοέµβριο του 2014 και έναντι του αναθεωρηµένου προς τα άνω 24,7% τον Οκτώβριο του 2015. Το σύνολο των απασχολουµένων, κατά τον Νοέµβριο  του 2015, εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.620.750 άτοµα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.180.516 άτοµα ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 3.269.077 άτοµα. 

Οι απασχολούµενοι αυξήθηκαν κατά 81.751 άτοµα σε σχέση µε το Νοέµβριο  του 2014 (αύξηση 2,3%) και κατά 1.003 άτοµα σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 2015 (αµελητέα µεταβολή).

Οι άνεργοι µειώθηκαν κατά 55.857 άτοµα σε σχέση µε το Νοέµβριο του 2014 (µείωση 4,5%) και κατά 3.718 άτοµα σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 2015 (µείωση 0,3%). 

Οι οικονοµικά µη ενεργοί, δηλαδή τα άτοµα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, µειώθηκαν κατά 70.780 άτοµα σε σχέση µε το Νοέµβριο του 2014 (µείωση 2,1%) και κατά 781 άτοµα σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 2015 (αµελητέα µεταβολή).

Η εποχική προσαρµογή είναι µια στατιστική τεχνική που «αποµακρύνει» την επίδραση της εποχικότητας από µια χρονολογική σειρά καθιστώντας, µε αυτό τον τρόπο, περισσότερο ορατή την υποκείµενη τάση στη µεταβολή ενός µεγέθους. Οι χρήστες πρέπει να λαµβάνουν υπόψη το γεγονός ότι η εποχική διόρθωση στηρίζει τις εκτιµήσεις της στα δεδοµένα πολλών µηνών για να µπορέσει να διακρίνει την επίδραση των εποχικών παραγόντων και να την αφαιρέσει από τα εκτιµώµενα µεγέθη. Χρειάζονται αρκετές «παρατηρήσεις» (δηλαδή, ικανό πλήθος µηνιαίων εκτιµήσεων) ώστε η χρονοσειρά να αντανακλά µια σηµαντική µεταβολή των µεγεθών της απασχόλησης και της ανεργίας. 

Οι µηνιαίες εκτιµήσεις υπόκεινται σε αναθεωρήσεις τους επόµενους µήνες που οφείλονται στην ενηµέρωση των εποχικά διορθωµένων χρονοσειρών κάθε φορά που προστίθενται νέα µηνιαία στοιχεία, καθώς και λόγω της ενηµέρωσης του µοντέλου εποχικότητας µε πλήρη ετήσια δεδοµένα. 

Οι χρήστες πρέπει, επίσης, να λαµβάνουν υπόψη ότι οι πρώτες εκτιµήσεις του ποσοστού ανεργίας για τον εκάστοτε τελευταίο µήνα µπορεί να αναθεωρηθούν, διότι παράγονται µε τα συλλεχθέντα και επεξεργασµένα κατά τη δηµοσίευση του δελτίου τύπου στοιχεία, τα οποία δε συµπίπτουν µε τα τελικά συλλεχθέντα και επεξεργασµένα στοιχεία. Για το λόγο αυτό οι µηνιαίες εκτιµήσεις αναθεωρούνται όταν γίνουν γνωστές οι τελικές τριµηνιαίες εκτιµήσεις.