8ος χρόνος, ημέρα 2438η
Τρίτη, 5 Ιουλίου 2022

Premia: Συνεχίζει με ισχυρά διαθέσιμα και αποτελέσματα

Premia: Συνεχίζει με ισχυρά διαθέσιμα και αποτελέσματα

Iσχυρά οικονομικά αποτελέσματα ανακοίνωσε η PREMIA Properties για το πρώτο τρίμηνο της χρήσης, ενώ η συνέχεια για το σύνολο της χρήσης, σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται ακόμη καλύτερη, καθώς η εταιρεία είναι κατάλληλα προετοιμασμένη για να σταθεί απέναντι στις προκλήσεις των καιρών αποτελεσματικά, ενώ συνεχίζει το επενδυτικό της πλάνο.

Με ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα που στο τέλους του τριμήνου ανέρχονται σε 86,7 εκατ. ευρώ και Καθαρή Θέση για τον όμιλο που διαμορφώνεται σε 128 εκατ. ευρώ αλλά και δανεισμό 75,6 εκατ. ευρώ η εταιρεία μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα την συνέχιση της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος της.

Η Premia Properties, παρουσιάζει ισχυρή χρηματοοικονομική διάρθρωση με χαμηλό καθαρό συντελεστή μόχλευσης (Net LTV) 37,4%, ενώ η μέση σταθμισμένη διάρκεια δανείων ανέρχεται σε 7,1 έτη και το μέσο κόστος δανεισμού έχει μειωθεί σε 2,8%.

Την ίδια ώρα το μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού της εταιρείας είναι ανθεκτικό έναντι μελλοντικών αυξήσεων επιτοκίων καθώς πάνω από 60% του υφιστάμενου δανεισμού έχει σταθερό επιτόκιο για την επόμενη πενταετία.

Ωστόσο, την ισχυροποίηση της θέσης της και την ανθεκτικότητα της ενισχύει το γεγονός ότι χρησιμοποιεί και εργαλεία αντιστάθμισης επιτοκίου. Ειδικότερα, τα έσοδα από μισθώματα δεν έχουν επηρεαστεί από τις αναταράξεις της αγοράς καθώς διατηρεί υγιείς μισθώσεις ώστε οι ταμειακές ροές της να είναι αδιάλειπτες.

Η μικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος (gross yield) ανέρχεται σε 7,7% και τα έσοδα βασίζονται σε μακροχρόνια συμβόλαια με μέση σταθμισμένη διάρκεια μισθώσεων (WALT) 6,5 έτη.

Τέλος, σχεδόν όλες οι μισθωτικές συμβάσεις έχουν ρήτρα αναπροσαρμογής των ενοικίων τουλάχιστον βάσει του πληθωρισμού.

Στα παραπάνω προστίθεται και το γεγονός ότι η πρόσφατη μετατροπή της PREMIA Properties σε ΑΕΕΑΠ θα της επιτρέψει να δραστηριοποιηθεί αποτελεσματικότερα στην αγορά ακινήτων αξιοποιώντας και τα σχετικά φορολογικά πλεονεκτήματα.

Κατά το πρώτο τρίμηνο η εταιρεία συνέχισε την οργανική ανάπτυξη έχοντας παράλληλα, εξασφαλίσει σημαντικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος μέσω της επιτυχούς έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) ύψους 100 εκ. ευρώ. τον Ιανουάριο 2022.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο η εταιρεία στο πρώτο τρίμηνο πρόσθεσε στο χαρτοφυλακιό της δύο εξυπηρετούμενα οικιστικά ακινήτα (φοιτητικών εστιών), με τη συνολική αξία επενδύσεων να διαμορφώνεται σε € 202,3 εκ.

Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα, στο πρώτο τρίμηνο 2022 πέτυχε αύξηση εσόδων, λειτουργικής κερδοφορίας και κερδοφορίας προ φόρων σε ενοποιημένη βάση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2021.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 3,2 εκατ. ευρώ, διπλασιασμένα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2021. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 2,9 εκατ. ευρώ ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA (Adjusted EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 1,6 εκατ. ευρώ, έναντι 0,6 εκατ. ευρώ και 0,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2021. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,8 εκατ. ευρώ έναντι 0,2 εκατ. ευρώ.

Σήμερα, το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιλαμβάνει 29 ακίνητα που η χρήση τους ορίζεται ως εξής : Από τα 19 επενδυτικά ακίνητα, τα 15 είναι ακίνητα εισοδήματος και τα 4 ακίνητα προς μελλοντική αξιοποίηση, με τη συνολική τους αξία να ανέρχεται στα €153,0 εκ. Τα 10 ακίνητα που περιλαμβάνει επίσης το χαρτοφυλάκιο είναι σχολεία υπό διαχείριση μέσω σύμβασης ΣΔΙΤ, με τη συνολική αξία του σχετικού δικαιώματος να ανέρχεται σε €38,7 εκ. έναντι €39,2 εκ. την 31.12.2021.