Όμιλος Viohalco: Αυξημένα κατά 35% τα καθαρά κέρδη α' εξαμήνου

Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018, 20:17
-A +A
Όμιλος Viohalco: Αυξημένα κατά 35% τα καθαρά κέρδη α' εξαμήνου

Συνεχίζεται η βελτίωση των αποτελεσμάτων του ομίλου Viohalco και μάλιστα σ' όλες τις «γραμμές» του ισολογισμού, τόσο για τη μητρική, όσο και για τις θυγατρικές. Πιο αναλυτικά, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους το πρώτο εξάμηνο του 2018 ανήλθαν στα 40 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 35% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2017.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 19% φτάνοντας στα 2,186 δισ. ευρώ, ενώ τα  ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) παρέμειναν σταθερά σε 169 εκατ. ευρώ.

Το a-EBITDA αυξήθηκε σε 143,6 εκατ. ευρώ έναντι 142,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2017, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητα στα 46 εκατ. ευρώ.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου διαμορφώθηκε στα 1,599 δισ. ευρώ έναντι 1,528 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2017, κυρίως λόγω των νέων δανείων που εξασφαλίστηκαν για τη χρηματοδότηση έργων στους κλάδους των καλωδίων και των σωλήνων χάλυβα, καθώς και λόγω αυξημένων αναγκών κεφαλαίου κίνησης.

Επισκόπηση

Το πρώτο εξάμηνο του 2018 χαρακτηρίστηκε από θετικές εξελίξεις στους βασικούς κλάδους της Viohalco. Οι όγκοι πωλήσεων και ο κύκλος εργασιών αυξήθηκαν στους κλάδους αλουμινίου και χαλκού, χάρη κυρίως στην ενισχυμένη ζήτηση, αλλά και στις τιμές μετάλλων. Στον κλάδο χάλυβα καταγράφηκαν βελτιωμένοι όγκοι πωλήσεων και αύξηση τιμών, ενώ αυξήθηκε το ποσοστό αξιοποίησης της δυναμικότητας των εργοστασίων και η παραγωγικότητα, μετά την ολοκλήρωση της στρατηγικής επένδυσης στο έλαστρο της Dojran Steel το 2017.

Στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε, καθώς η Σωληνουργεία Κορίνθου εκτέλεσε μια σειρά από σημαντικά έργα κατά τη διάρκεια της περιόδου, κυρίως για την αγορά των υποθαλάσσιων αγωγών. Οι επιδόσεις του κλάδου καλωδίων παρέμειναν σταθερές έναντι του πρώτου εξαμήνου 2017, καθώς οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων επηρέασαν αρνητικά τα επίπεδα αξιοποίησης της δυναμικότητας των εργοστασίων. Το πρώτο εξάμηνο του 2018 ήταν μια δυναμική περίοδος για τον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων, με το σύνολο των σημαντικών έργων σε εξέλιξη να προχωρούν ικανοποιητικά.

Καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2018, η ElvalHalcor συνέχισε την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματός της ύψους 150 εκ. ευρώ σε εξοπλισμό, τεχνολογία και υποδομή, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του τομέα έλασης αλουμινίου.

Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της περιόδου ανήλθαν σε 77 εκ. ευρώ, ενώ οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν σε 70 εκ. ευρώ.

Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται σε 2.061 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, αυξημένα κατά 21% από τις 31 Δεκεμβρίου 2017 (1.698 εκ. ευρώ). Αυτή η αύξηση οφείλεται κυρίως στην άνοδο του υπολοίπου απαιτήσεων λόγω των υψηλότερων πωλήσεων που καταγράφηκαν στους κλάδους αλουμινίου, χαλκού, χάλυβα και σωλήνων χάλυβα, καθώς και λόγω των υψηλότερων τιμών στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME).

Οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν από 2.455 εκ. ευρώ στο τέλος του 2017 σε 2.800 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, κατά κύριο λόγο εξαιτίας της αύξησης των αγορών πρώτων υλών και της ανόδου των τιμών στο LME.

Ο δανεισμός των εταιρειών της Viohalco ανήλθε διαμορφώθηκε στα 1,798 δισ. ευρώ και αποτελείται από μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια, ύψους 41% και 59% αντίστοιχα. Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο ανακυκλούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις, οι οποίες αναθεωρούνται σε ετήσια βάση με τις επετείους τους να είναι διασκορπισμένες σε όλο το έτος. Επί του παρόντος, οι θυγατρικές της Viohalco σε συνεργασία με τα κύρια χρηματοδοτικά τραπεζικά ιδρύματα, ολοκληρώνουν τη μετατροπή ενός σημαντικού μέρους του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού από βραχυπρόθεσμο σε  μακροπρόθεσμο.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα εξαμήνου της εταιρείας εδώ.

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Τετάρτη 22/05/2019
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα