7ος χρόνος, ημέρα 2181η
Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021

Peer to Peer Lending: Νέες ευκαιρίες για επενδυτές και δανειολήπτες

Νέες ευκαιρίες για επενδυτές και δανειολήπτες

Στο πλαίσιο του P2P lending, ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις εξασφαλίζουν δανεισμό απευθυνόμενοι όχι στα καθιερωμένα τραπεζικά πλαίσια, αλλά απευθείας σε ιδιώτες, αποταμιευτές και επενδυτές, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας εναλλακτική χρηματοδότησης. Οι επενδυτές επενδύουν σε επιχειρήσεις, σε ακίνητα ή σε χρηματοδοτήσεις εμπορικών συναλλαγών, ενώ οι δανειολήπτες αναζητούν κεφάλαια για να χρηματοδοτήσεων τις δραστηριότητες τους στους προαναφερθέντες τομείς. Το P2P lending, δεν πραγματοποιείται μέσα από τα παραδοσιακά τραπεζικά καταστήματα, τις παραδοσιακές δομές αξιολόγησης επενδύσεων και πιστώσεων, αλλά μέσα από ελεγχόμενες διαδικτυακές πλατφόρμες, τις οποίες συναντάται η προσφορά με τη ζήτηση κεφαλαίων.

Για παράδειγμα, αν μια εταιρεία αδυνατεί να αντλήσει μέσω τραπεζών το ποσό του δανείου που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου της, εισάγει τα στοιχεία της στη διαδικτυακή πλατφόρμα. Αναρτά επίσης το business plan της, τις εγγυήσεις που είναι πρόθυμη να παραχωρήσει, καθώς και την απόδοση που σκοπεύει να προσφέρει στον επενδυτή / χρηματοδότη, που μπορεί να είναι ένα συγκεκριμένο επιτόκιο, μια άμεση μετοχική συμμετοχή, μια έμμεση μετοχική συμμετοχή με χρήση options (μελλοντικής εκπλήρωσης) ή ακόμα και προσυμφωνημένη συμμετοχή στα κέρδη μέχρι την αποπληρωμή της συνολικής χρηματοδότησης.

Με τη συγκεκριμένη μέθοδο, όλα τα στοιχεία της συναλλαγής είναι διαφανή και ξεκάθαρα, καθώς αμφότερες οι πλευρές γνωρίζουν εκ των προτέρων το τι σκοπεύουν να αποκομίσουν. Οι πλατφόρμες προσφέρουν τρόπους και διαδικασίες που φέρνουν σε επαφή τους δυο “peers”, με αποτέλεσμα να υπάρχει έλεγχος και αποτίμηση των κινδύνων και των αποδόσεων ανάμεσα στους αντισυμβαλλόμενους. Τέλος, τα δυο μέρη συμφωνούν για την τελική μέθοδο χρηματοδότησης, τις αποδόσεις και τον χρόνο αποπληρωμής.

Από τη πλευρά των δανειστών ή επενδυτών, το P2P lending έχει επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι προσφέρει δυνατότητα επιλογής, ανάμεσα σε διάφορες μορφές χρηματοδότησης ή επένδυσης, σε διαφορετικά επιτόκια ή αποδόσεις, σε διάφορους κλάδους, σε εταιρίες διαφορετικής ωριμότητας. Στον βαθμό δε, που η πλατφόρμα παρέχει μηχανισμούς αξιολόγησης των επενδύσεων ή χρηματοδοτήσεων, μέσω ελεγκτικών εταιριών και κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης, ο βαθμός ρίσκου μειώνεται αισθητά.

Οι πλατφόρμες, ελέγχουν την πιστοληπτική ικανότητα των υποψήφιων δανειοληπτών, έχοντας τα κατάλληλα επαγγελματικά εχέγγυα και πιστοποιητικά για να τους κατατάξουν με μεθόδους “risk management”, “credit scoring” κ.λπ. Βασικό στοιχείο για τη διασφάλιση των δανειστών ή των επενδυτών, πέραν της αξιολόγησης που κάνει ο διαμεσολαβητής, είναι η διασπορά κινδύνου, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις ο αποταμιευτής καλείται να δανείσει μικρά ποσοστά του αρχικού του κεφαλαίου του σε πολλές διαφορετικές επιχειρήσεις, πρόσωπα, επενδυτικά projects ή σε διευκολύνσεις εμπορικών συναλλαγών.

Αυτή η εναλλακτική μορφή επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων, θα έβρισκε μεγάλη απήχηση σε μια χώρα της οποίας το τραπεζικό σύστημα βρίσκεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας εδώ και 11 χρόνια. Καθώς όμως αυτό προς το παρόν είναι ανέφικτο, ας δούμε με ποιον τρόπο λειτουργεί μια τυπική P2P lending εταιρεία όπως είναι η Mintos, μια πανευρωπαϊκή πλατφόρμα που θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικές αποδόσεις σε εγχώριους επενδυτές ή χρηματοδότες, που δραστηριοποιούνται ούτως ή αλλιώς στις χρηματαγορές και στις κεφαλαιαγορές του εξωτερικού, αλλά και σε δανειολήπτες που είναι εκ τω πραγμάτων αποκλεισμένοι από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

Η πλατφόρμα της Mintos, είναι μια τυπική διαδικτυακή αγορά P2P. Στην πλατφόρμα αυτή υπάρχουν ήδη λίστες από χειριστές δανείων. Έτσι ο επενδυτής μπορεί να έρθει σε επαφή με υπάρχουσες πιστωτικές γραμμές, με μεγάλη γκάμα εναλλακτικών χρηματοδοτήσεων, επιχειρηματικών κλάδων, γεωγραφικών τοποθεσιών με διαφορετικές αποδόσεις και διαφορετικό βαθμό ρίσκου. Η Mintos παρέχει τη δυνατότητα χρήσης ενός μοντέλου “portfolio manager”, που από τη στιγμή που το παραμετροποιεί ο επενδυτής σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του, τότε το μοντέλο αυτό, κατανέμει αυτοματοποιημένα τα προς επένδυση κεφάλαια. Επιπλέον, ένα σημαντικό μέρος των δανείων προστατεύονται μέσω του “buyback guarantee”, δηλαδή από την εγγύηση επιστροφής κεφαλαίου.

Τα πόσα τα οποία επενδύουν κατά μέσο όρο οι Ευρωπαίοι επενδυτές στα P2P lending platforms είναι από 10,000 ως 20,000 ευρώ και η μέση επένδυση / χρηματοδότηση ανά δάνειο ή project κυμαίνεται από 500 – 1,000 ευρώ. Αυτό το γεγονός από μόνο του δείχνει τα πλεονεκτήματα της διασποράς των επενδύσεων, του ρίσκου και των αποδόσεων, που προσφέρουν οι P2P πλατφόρμες ως σύγχρονα επενδυτικά και χρηματοδοτικά εργαλεία.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.