Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019, 14:30

-A +A

Καθεστώς «κόκκινων δανείων» για ληξιπρόθεσμα

Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019, 14:30
Καθεστώς «κόκκινων δανείων» για ληξιπρόθεσμα
-A +A

Του Γιώργου Φιντικάκη

Άρωμα ιδιωτικού τομέα διαπνέει τις διατάξεις του νομοσχεδίου που βγήκε σε διαβούλευση για το νέο μοντέλο λειτουργίας της ΔΕΗ.

Καθιερώνεται όχι μόνο μεγαλύτερη ευελιξία στην λειτουργία της, με κατάργηση μονιμότητας για τους νεοπροσλαμβανόμενους, αλλά και εισάγεται μοντέλο «κόκκινων δανείων» για την διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της επιχείρησης, που παραμένουν καρφωμένες στα 2,8 δισ. ευρώ.

Εισάγεται συγκεκριμένα το τραπεζικό μοντέλο για την τιτλοποίηση των οφειλών προς την ΔΕΗ, δηλαδή προβλέπεται η ανάθεση της διαχείρισης αλλά και η πώληση των χρεών αυτών, με βάση το νόμο για τα «κόκκινα» δάνεια των τραπεζών που ψηφίστηκε το 2015. Είναι ο νόμος βάσει του οποίου ήρθαν στην ελληνική αγορά τα εξειδικευμένα funds και εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα της ΔΕΗ να στρέφεται εναντίον των ΟΤΑ για απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος δημοτικών εταιριών, που σύμφωνα με τις πληροφορίες ανέρχονται σε 140 εκατ. ευρώ.

Καθιερώνεται επίσης ένα νέο πλαίσιο για την λειτουργία του καθεστώτος της καθολικής υπηρεσίας ηλεκτροδότησης, όπου έχουν βρει καταφύγιο 110.000 καταναλωτές, ανάμεσα τους και κατ' επάγγελμα «μπαταξήδες». Αναθέτει δηλαδή εκ περιτροπής για 2 χρόνια, την υποχρέωση να παρέχουν την καθολική υπηρεσία στους τρεις μεγαλύτερους ιδιώτες προμηθευτές ρεύματος, όταν ο σχετικός διαγωνισμός της ΡΑΕ αποβαίνει άγονος. Έως σήμερα αυτό που συνέβαινε ήταν ότι όταν δεν εκδηλωνόταν ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό, την σχετική υποχρέωση αναλάμβανε η ΔEΗ.

Κατά τα λοιπά, καταργείται η μονιμότητα για τους νεοπροσλαμβανόμενους, οι νέες προσλήψεις θα διέπονται αποκλειστικά από τις σχέσεις εργοδότη-εργαζόμενου που ισχύουν στον ιδιωτικό τομέα, ενώ καθιερώνεται δραστική περικοπή της έκπτωση στο ρεύμα που απολαμβάνει το σημερινό προσωπικό και οι συνταξιούχοι. Επίσης διευκρινίζεται ότι όποιος επιλέγει μετάταξη στο Δημόσιο, αλλά σε κατώτερη κατηγορία απ' αυτήν που κατέχει σήμερα, τότε η μεταφορά δεν θα συνοδεύεται από τυχόν διαφορά αποδοχών.

Ταυτόχρονα μπαίνουν οι προϋποθέσεις για τα επικείμενα προγράμματα εθελουσίας εξόδου στη ΔΕΗ που θα ξεκινήσουν από το 2020, ταυτόχρονα με την απόσυρση των πρώτων λιγνιτικών μονάδων, με τα σενάρια που εξετάζονται, όπως έχει γράψει το liberal.gr να μιλούν για 5.000 άτομα επί ενός συνόλου περίπου 16.500 εργαζομένων σε όλο τον όμιλο.

Τα παραπάνω δεν αφορούν μόνο την μητρική ΔΕΗ, αλλά ολόκληρο τον όμιλο, δηλαδή και τον ΔΕΔΔΗΕ όπως και την ΔΕΗ Ανανεώσιμες, όπου και θα επιχειρηθούν μετακινήσεις πλεονάζοντος προσωπικού, εφόσον φυσικά υπάρχουν ανάγκες.

Το νομοσχέδιο μπορεί να λειτουργήσει ως πιλότος για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς ανοίγει το δρόμο για άρση της μονιμότητας στις νέες προσλήψεις και εργασιακές συμβάσεις σαν αυτές του ιδιωτικού τομέα, και σε άλλες κρατικές επιχειρήσεις με βασικό μέτοχο το Δημόσιο. Το σκεπτικό του κυβερνητικού επιτελείου είναι “περισσότερη ευελιξία, εκσυγχρονισμός, και προσαρμογή στις πραγματικές ανάγκες”. Ισού τι προβλέπει το νομοσχέδιο στα βασικά κεφάλαια για την ΔΕΗ.

Συμβάσεις αορίστου χρόνου για τις νέες προσλήψεις

Στο επίμαχο θέμα των νέων προσλήψεων αναφέρεται ότι καταρτίζονται συμβάσεις αορίστου χρόνου που ρυθμίζουν τις σχέσεις εργοδότη και εργαζόμενου, όπως αυτές που ισχύουν στον ιδιωτικό τομέα, κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα στην επιχείρηση Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή από τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ. Η εξαίρεση αυτή αφορά και τις αποδοχές των νεοπροσλαμβανομένων, τις άδειες, τις κάθε είδους προσαυξήσεις των αποδοχών, τα επιδόματα και λοιπές παροχές, καθώς και τους όρους και τη διαδικασία των απολύσεων. Ειδικότερα, οι συμβάσεις αυτές μπορούν να καταγγέλλονται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας.

Προσλήψεις υψηλόβαθμων στελεχών

Καθιερώνεται 3ετή σύμβαση ορισμένου χρόνου για τους διευθυντές και τους γενικούς διευθυντές και τους αναπληρωτές διευθύνοντες συμβούλους, πλήρωση οργανικών θέσεων Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, με δυνατότητα ανανέωσης μόνο μια φορά.  Η πλήρωση των θέσεων αυτών θα γίνεται με προκήρυξη της ΔΕΗ. Στη διαδικασία μπορεί να συμμετέχει προσωπικό της εταιρείας και υποψήφιοι εκτός εταιρείας. Η διαδικασία και οι αμοιβές τους θα εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προσλήψεων και Αμοιβών. Εαν τέτοιες θέσεις καλυφθούν από προσωπικό της εταιρείας, οι αμοιβές δεν διατηρούνται μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του στελέχους από τη θέση. Επίσης θέσεις Βοηθών Διευθυντών δεν μπορεί να υπερβαίνουν ποσοστό 20% του συνόλου των σήμερα υπηρετούντων διευθυντικών στελεχών της ίδια βαθμίδας.

Προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Όσον αφορά το υπόλοιπο προσωπικό, οι προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της ΔΕΗ γίνεται για κάλυψη πρόσκαιρων, παροδικών ή εποχιακών αναγκών. Η διάρκεια της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 8 μήνες σε συνολικό χρόνο 12 μηνών. Μετά το πέρας του ως άνω χρόνου απασχόλησης, οι συμβάσεις αυτές λύονται αυτοδίκαια, χωρίς καμία προειδοποίηση ή διατύπωση και χωρίς αποζημίωση.

Επιτροπή αξιολογεί τις προσλήψεις, μετά έλεγχος από ΑΣΕΠ

Συστήνεται Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων στην θέση της υφιστάμενης  Επιτροπής Αμοιβών. Αποτελείται από 3 μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της ΔΕΗ, που θα έχουν 3ετή θητεία. Έργο της να εισηγείται στο ΔΣ της ΔΕΗ την πολιτική προσλήψεων προσωπικού αορίστου χρόνου, τον καθορισμό της διαδικασίας προσλήψεων για τα στελέχη και την πολιτική αμοιβών τους. Έργο επίσης της επιτροπής θα είναι να αξιολογεί τις αιτήσεις για προσλήψεις, να  συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, τους οποίους θα δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, και κατά των οποίων θα μπορεί να ασκείται ένσταση μόνο για λόγους νομιμότητας εντός 10 ημερών από την επομένη της καταχώρισης αυτών στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ. Αφού καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων, τον αποστέλλει στο ΑΣΕΠ για έλεγχο εντός 10 ημερών από την κατάρτισή του. Το ΑΣΕΠ, αφού ελέγξει τη νομιμότητα του οριστικού πίνακα προσληπτέων, σε 20 εργάσιμες ημέρες κυρώνει αυτόν και τον επιστρέφει στη ΔΕΗ.

Τι προβλέπεται για την εθελουσία έξοδο

Καθιερώνονται στοχευμένα προγράμματα εθελουσίας εξόδου του προσωπικού με επιβάρυνση της ίδιας της εταιρείας και με βάση καθορισμένα κριτήρια, ιδίως για συγκεκριμένες κατηγορίες/ειδικότητες ή για συγκεκριμένες υπηρεσιακές μονάδες. Στα προγράμματα αυτά θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και το ύψος των κινήτρων για οικειοθελή αποχώρηση του προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, το πλήθος των ωφελουμένων και τα χαρακτηριστικά της προς έξοδο κατηγορίας.

Μεταφορά προσωπικού στο Δημόσιο

Το προσωπικό της ΔΕΗ μπορεί να μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας, σε υπηρεσίες, φορείς ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και σε άλλες ΔΕΚΟ, όπου το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, μετά από σχετική απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας και πρόσκληση του προσωπικού για εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Εφόσον ο εργαζόμενος συναινεί, η μεταφορά του μπορεί να γίνεται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας. Εφόσον δεν υπάρχουν αντίστοιχες κενές θέσεις, η μεταφορά γίνεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχη των τυπικών προσόντων του μεταφερόμενου. Η προσωποπαγής θέση καταργείται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτού που την κατέχει.

Διάσπαση της ΔΕΠΑ

Στο μέτωπο της ΔΕΠΑ, προβλέπεται ότι «σπάει» στα τρία, σε ΔΕΠΑ Εμπορίας, ΔΕΠΑ Υποδομών και ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων. Για τις δύο πρώτες προβλέπεται η πώληση ποσοστού 65%

Διαβάστε την αιτιολογική έκθεση

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα